274835
/bank-og-finansmarked/statistikker/forsikring/kvartal
274835
statistikk
2017-05-23T08:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
forsikring, Livs- og skadeforsikringsselskaper, regnskap, resultatregnskap, aksjer, obligasjoner, sertifikater, grunnfondsbevis, finansobjekter, gjeld, egenkapital, utlån, låntakere, utstedereFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
true

Livs- og skadeforsikringsselskaper, regnskap

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

1 414 280

mill kr. i forvaltningskapital for livsforsikringsselskapene 1. kvartal 2017

Hovedtall. Millioner kroner
Totalt
1. kvartal 20161. kvartal 2017
Livsforsikringsselskaper
Forvaltningskapital1 309 9511 414 280
Premieinntekter29 29429 503
Erstatningskostnader12 78313 812
Resultat før tildeling til kunder og skatt3 7375 448
Verdijustert resultat4 79611 675
Nettoinntekter fra finansielle eiendeler7 13924 313
Skadeforsikringsselskaper
Forvaltningskapital247 820246 557
Premieinntekter15 90215 809
Erstatningskostnader12 28013 795
Resultat av ordinær virksomhet2 3714 387
Resultat av teknisk regnskap for skadeforsikring1 9122 163
Nettoinntekt fra finansielle eiendeler5552 310

Se flere tabeller om emnet

Tabell 1 
Livsforsikringsselskaper. Resultatregnskap. Millioner kroner

Livsforsikringsselskaper. Resultatregnskap. Millioner kroner
1. kvartal 20162. kvartal 20163. kvartal 20164. kvartal 20161. kvartal 2017
11. kv. 2016: Opphørt
21. kv. 2016: Endringer i supplerende avsetninger er opphørt, resten av postene er videreført
Premieinntekter29 29455 06681 700104 47229 503
Forfalte premier, brutto25 15649 80873 06394 06124 555
Avgitte gjenforsikringspremier-276-480-627-1 055-284
Overføring av premiereserver til andre4 4145 7379 26411 4665 231
 
Erstatninger og endringer i erstatningsavsetning17 08030 87145 57362 64418 980
Utbetalte erstatninger, brutto12 78325 53438 45451 83213 812
Utbetalte erstatninger, gjenforsikringsandel-76-195-321-579-105
Øvrige avsetninger1..........
Overføring av premiereserve og tilleggsavsetninger4 3735 5327 44011 3915 274
 
Endring i forsikringsmessige avsetninger17 32641 71171 73193 87331 384
Premiereserve12 64831 44553 28773 49621 405
Øvrige avsetninger2212167488 727156
Til/fra kursreguleringsfondet1 2802 8655 0765 4196 267
Midler tilordnet forsikringskontrakter3 1857 23413 3206 2323 557
 
Andre ordinære driftsinntekter /-kostnader-1 475-2 786-4 307-6 166-1 560
Provisjonsinntekter1429303732
Driftsinntekter fast eiendom31415118310
Øvrige driftsinntekter3407711 1001 373358
Lønnskostnader/honorarer7641 4052 1622 884793
Provisjonskostnader247511742978238
Driftskostnader fast eiendom00120
Avskriving av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler7615428251168
Øvrige driftskostnader7721 5562 3013 385862
 
Finansinntekter og -kostnader7 67816 50423 41536 0617 734
Renteinntekter obligasjoner og sertifikater5 01210 27614 61822 2004 224
Renteinntekter andre eiendeler1 0782 1023 2244 7501 551
Utbytte og andel av over-/underskudd1 9775 0056 83810 7242 453
Rentekostnader3898781 2651 613495
 
Gevinster/-tap og verdiregulering-5397 64622 35229 26816 579
Realisert gevinst/-tap-4796 3399 81715 9093 694
Aksjer, andeler og egenkapitalbevis5112 6743 6228 3114 473
Obligasjoner og sertifikater-154338-479298239
Finansielle derivater-9353 1446 7507 241-703
Bygninger og annen fast eiendom......100
Øvrig realisert gevinster/tap99183-7749-315
Netto verdiendring-611 30712 53613 35912 886
Aksjer, andeler og egenkapitalbevis-7 634-3 4521 2348 70210 919
Obligasjoner og sertifikater-749-517-1 808-1 959309
Finansielle derivater9 7666 76912 7003 52360
Bygninger og annen fast eiendom..12012032..
Øvrige verdiendringer-1 443-1 6132903 0611 597
 
Resultat av ordinær virksomhet5523 8485 8567 1171 891
 
Andre resultatkomponenter-98-190-246-127-7
 
Skattekostnader64154575-225257
 
Totalresultat3893 5055 0347 2161 627
 
Spesifikasjoner
Resultat av teknisk regnskap for livsforsikring1052 4413 7454 7081 293
Verdijustert resultat4 79613 77024 05627 45811 675

Tabell 2 
Livsforsikringsselskaper. Balanse etter finansobjekt. Millioner kroner

Livsforsikringsselskaper. Balanse etter finansobjekt. Millioner kroner
1. kvartal 20162. kvartal 20163. kvartal 20164. kvartal 20161. kvartal 2017
11. kv. 2016: Suplerende avsetninger er opphørt, premiereserve er videreført
21. kv. 2016: Opphørt
Eiendeler
Immaterielle eiendeler1 4361 5551 4571 4891 657
 
Varige driftsmidler1 0411 1731 1611 1951 183
Bygninger og annen fast eiendom8891 0191 0091 0511 035
Maskiner, inventar og transportmidler151154152144147
 
Verdipapirer1 173 3591 193 3091 220 7231 230 7581 259 890
Aksjer, andeler og egenkapitalbevis196 899196 336196 951205 156208 157
Andeler i verdipapirfond460 103475 583491 820497 649517 220
Obligasjoner og sertifikater502 873501 566515 129522 210527 512
Finansielle derivater8 3805 28210 8163 2702 262
Andre verdipapirer5 10414 5416 0062 4734 740
 
Utlån93 87296 74396 916117 131120 488
 
Øvrige fordringer7 88211 35317 5714 2645 897
Fordringer vedrørende forsikring3 0158 77612 6601 4062 941
Gjenforsikringsandel869871911948978
Andre fordringer3 9981 7074 0001 9111 978
 
Bankinnskudd og kontanter32 36131 37226 39025 51625 166
 
Sum eiendeler1 309 9511 335 5051 364 2181 380 3521 414 280
 
Gjeld og egenkapital
Egenkapital86 41789 59492 32593 72296 211
Innskutt egenkapital37 71338 15139 26239 26539 302
Selskapskapital7 8477 8477 8477 8477 847
Overkursfond17 84717 87217 87217 87217 872
Annen innskutt egenkapital12 01912 43213 54313 54613 583
Opptjent egenkapital48 70451 44353 06354 45756 909
Annen egenkapital48 28947 92648 00651 99255 403
Ufordelt resultat4153 5175 0562 4651 506
 
Ansvarlig lånekapital27 71224 71424 37626 08426 162
Obligasjonslån18 14215 14414 80616 51416 592
Andre lån9 5709 5709 5709 5709 570
 
Forsikringsmessige avsetninger1 166 8341 191 7681 219 6391 240 1841 270 565
Premiereserver for egen regning11 057 9911 077 5871 099 6721 120 8371 143 642
Tilleggsavsetninger35 53335 73435 72144 38244 315
Kursreguleringsfond41 91343 50245 71246 05552 234
Erstatningsavsetning for egen regning2..........
Premiefond og pensjonistenes overkursfond26 55426 86024 92927 65525 856
Andre tekniske avsetninger for egen regning1 6701 4491 3611 2111 547
Ufordelt overskuddsmidler til forsikringskontraktene3 1736 63612 244452 972
 
Avsetninger for forpliktelser2 9183 4963 8193 6233 066
Pensjonsforpliktelser1 1031 1561 176960926
Utsatt skatt1 7952 3222 5642 5182 049
Andre avsetninger for forpliktelser20187814591
 
Øvrig gjeld26 07025 93324 05916 74018 276
Påløpte, ikke forfalte kostnader938843845832877
Mottatte, ikke opptjente inntekter1....1927
Betalbar skatt59521165833
Utbytte, konsernbidrag30......61
Gjeld vedrørende forsikring2 2751 8461 5482 4492 441
Annen gjeld19 65418 74719 5227 1979 589
Finansielle derivater3 1144 4452 0286 1855 247
 
Sum gjeld og egenkapital1 309 9511 335 5051 364 2191 380 3521 414 280
 
Spesifikasjoner
Antall selskaper1919191919
Utlån med pant i bolig33 22235 23336 98746 13847 897
Avsetninger i livsforsikring knyttet til investeringsavtaler f.e.r.202 257211 364223 756238 354253 535

Tabell 3 
Livsforsikringsselskaper. Beholdning av aksjer, andeler og egenkapitalbevis etter utstedersektor. Millioner kroner

Livsforsikringsselskaper. Beholdning av aksjer, andeler og egenkapitalbevis etter utstedersektor. Millioner kroner
1. kvartal 20162. kvartal 20163. kvartal 20164. kvartal 20161. kvartal 2017
 
Sum alle sektorer657 002671 920688 771702 805725 377
 
Ikke-finansielle foretak134 754130 027130 032132 970133 481
Statens forretningsdrift..........
Statlig eide aksjeselskaper mv.1 0531 1551 1501 2701 275
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar..........
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.7337988851 0361 009
Private aksjeselskaper mv.132 968128 074127 997130 664131 198
Personlige foretak..........
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål..........
 
Finansielle foretak373 607383 784396 246398 162409 878
Norges Bank..........
Banker2338495775
Kredittforetak..........
Finansieringsselskaper..........
Statlige låneinstitutter mv...........
Finansielle holdingselskaper2 0892 1412 2622 6312 737
Verdipapirfond366 660376 720388 963390 372401 896
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond712647617660633
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring1 9051 9251 9642 1532 197
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser312337340328321
Skadeforsikringsselskaper1 9061 9752 0511 9612 020
 
Offentlig forvaltning..........
Statsforvaltningen..........
Kommuneforvaltningen..........
 
Ideelle organisasjoner..........
 
Husholdninger..........
Personlig næringsdrivende..........
Borettslag o.l...........
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a...........
Ufordelt..........
 
Utlandet148 642158 109162 493171 673182 018

Tabell 4 
Livsforsikringsselskaper. Beholdning av obligasjoner og sertifikater etter utstedersektor. Millioner kroner

Livsforsikringsselskaper. Beholdning av obligasjoner og sertifikater etter utstedersektor. Millioner kroner
1. kvartal 20162. kvartal 20163. kvartal 20164. kvartal 20161. kvartal 2017
Sum alle sektorer502 873501 566515 129522 210527 512
 
Ikke-finansielle foretak68 62371 64874 55774 17376 927
Statens forretningsdrift..........
Statlig eide aksjeselskaper mv.22 30823 82723 62221 93922 745
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar..........
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.22 74123 52824 66025 18225 046
Private aksjeselskaper mv.23 57424 29326 27527 05129 136
Personlige foretak..........
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål..........
 
Finansielle foretak113 060112 707113 583117 577114 907
Norges Bank..........
Banker52 39250 42949 30549 85947 034
Kredittforetak59 60661 17263 22266 66366 849
Finansieringsselskaper..........
Statlige låneinstitutter mv...........
Finansielle holdingselskaper7262444014
Verdipapirfond..........
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond..........
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring785792755752738
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser121148151154160
Skadeforsikringsselskaper85103107108112
 
Offentlig forvaltning52 04947 27951 15749 74448 320
Statsforvaltningen32 55029 41329 69425 77326 264
Kommuneforvaltningen19 49917 86621 46323 97122 056
 
Ideelle organisasjoner..........
 
Husholdninger..........
 
Utlandet269 141269 932275 832280 717287 357

Tabell 5 
Livsforsikring. Disponert utlån etter låntakersektor. Millioner kroner

Livsforsikring. Disponert utlån etter låntakersektor. Millioner kroner
1. kvartal 20162. kvartal 20163. kvartal 20164. kvartal 20161. kvartal 2017
Sum alle sektorer93 87296 74396 916117 131120 488
 
Ikke-finansielle foretak24 55625 35025 07333 74434 828
Statens forretningsdrift..........
Statlig eide aksjeselskaper mv.6464606055
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar347303238229233
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.6 9007 5746 9737 2937 418
Private aksjeselskaper mv.16 79216 95517 57025 93126 952
Personlige foretak447447228226165
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål66555
 
Finansielle foretak2 0163 6622 6422 8982 980
Norges Bank..........
Banker..........
Kredittforetak..........
Finansieringsselskaper..........
Statlige låneinstitutter mv...........
Finansielle holdingselskaper11 012438275208
Verdipapirfond..........
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond1 8961 9321 9371 9401 919
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring119717267683853
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser..........
Skadeforsikringsselskaper..........
 
Offentlig forvaltning28 06827 73127 53929 62429 574
Statsforvaltningen..........
Kommuneforvaltningen28 06827 73127 53929 62429 574
 
Ideelle organisasjoner380380385393404
 
Husholdninger28 94630 09431 65240 57942 147
Personlig næringsdrivende00000
Borettslag o.l.137136133131130
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.28 80929 95831 51940 44842 017
Ufordelt..........
 
Utlandet9 9069 5259 6239 89410 556

Tabell 6 
Skadeforsikringsselskaper. Resultatregnskap. Millioner kroner

Skadeforsikringsselskaper. Resultatregnskap. Millioner kroner
1. kvartal 20162. kvartal 20163. kvartal 20164. kvartal 20161. kvartal 2017
1Opphørt fra og med 1. kv. 2016
2Endring i sikkerhetsavsetninger er opphørt fra og med 1. kv. 2016. Avsetning for ikke avløpt risiko er videreført.
Premieinntekter15 90232 51349 87366 56815 809
Forfalte bruttopremie27 03345 98861 71278 42027 368
Avgitte gjenforsikringspremier-4 497-7 447-9 599-11 896-4 467
Endring i avsetning for ikke opptjent bruttopremie-8 221-7 536-2 873189-8 575
Gjenforsikringsandel1 5871 508633-1451 482
 
Erstatningskostnader og endringer i forsikringstekniske avsetninger11 61322 11833 77644 71410 705
Betalte erstatninger, brutto12 28025 43338 37952 66313 795
Betalte erstatninger, gjenforsikringsandel-1 300-2 746-4 113-6 134-1 791
Endring i erstatningsavsetning, brutto981-108323-1 992-1 573
Endring i erstatningsavsetning, gjenforsikringsandel-425-673-1 132-284501
Premierabatter og andre gevinstavtaler1..........
Endring i sikkerhetsavsetning mv.275211318461-228
 
Andre ordinære driftsinntekter /-kostnader-2 473-5 668-9 066-12 328-3 027
Provisjonsinntekter8817514820059
Driftsinntekter fast eiendom61218434
Øvrige driftsinntekter10019630541692
Lønnskostnader/ honorarer1 1292 6944 5836 3971 771
Provisjonskostnaderr7391 5072 1952 883741
Driftskostnader fast eiendomr249144
Avskriving av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler8818628742969
Øvrige driftskostnader7101 6602 4643 263597
 
Finansinntekter /-kostnader1 0772 0902 8383 806980
Renteinntekter8381 6912 4573 332828
Utbytte og andel av overskudd/ underskudd268457492649194
Rentekostnader285811117442
 
Gevinster/tap og verdiregulering-5222761 2562 3541 330
Netto realisert gevinst/ tap1 1021 5852 5853 3471 059
Netto verdiendringer-1 624-1 310-1 329-993270
 
Resultat av ordinær virksomhet2 3717 09311 12615 6874 387
 
Andre resultatkomponenter-153-174-57-66-34
 
Skattekostnad8601 8312 7033 447607
 
Totalresultat1 3595 0878 36612 1733 746
 
Spesifikasjoner
Resultat av teknisk regnskap for skadeforsikring1 9125 0317 3549 8532 163

Tabell 7 
Skadeforsikringsselskaper. Balanse etter finansobjekt. Millioner kroner

Skadeforsikringsselskaper. Balanse etter finansobjekt. Millioner kroner1
1. kvartal 20162. kvartal 20163. kvartal 20164. kvartal 20161. kvartal 2017
1Sikkerhetsavsetninger er opphørt fra og med 1. kv. 2016. Avsetning for ikke avløpt risiko er videreført.
2Opphørt fra og med 1. kv. 2016
Eiendeler
Immaterielle eiendeler4 8954 9515 1184 8875 003
 
Varige driftsmidler1 1211 1231 1061 1211 208
Bygninger og annen fast eiendom587601598608611
Maskiner, inventar og transportmidler534521508512597
 
Verdipapirer149 665148 346150 325150 248153 248
Aksjer, andeler og egenkapitalbevis17 53618 08018 25918 28817 471
Andeler i verdipapirfond31 74630 93931 22531 26932 227
Obligasjoner og sertifikater98 27596 47097 99497 604100 001
Finansielle derivater1 6051 9872 3762 1641 894
Andre verdipapirer5038714719231 656
 
Utlån2 4772 5772 5852 3302 846
 
Gjenforsikringsandel18 71918 93819 02717 64018 431
 
Øvrige fordringer60 33158 67754 36454 34454 325
Fordringer vedrørende forsikring21 53520 75719 92719 52623 934
Andre fordringer38 79637 92034 43734 81830 390
 
Bankinnskudd og kontanter10 6138 69210 0708 95311 496
 
Sum eiendeler247 820243 304242 594239 524246 557
 
Gjeld og egenkapital
Egenkapital77 09080 05980 61979 23478 298
Innskutt egenkapital12 73813 03613 96914 32914 523
Selskapskapital4 7444 7474 7394 9794 982
Overkursfond3 3653 3853 4413 5583 707
Annen innskutt egenkapital4 6304 9045 7895 7925 834
Opptjent egenkapital64 35167 02366 65064 90563 775
Annen egenkapital60 67660 63657 33853 04158 275
Ufordelt resultat3 6756 3889 31211 8645 500
 
Ansvarlig lånekapital1 7732 2732 4702 4713 221
Obligasjonslån1 5952 0952 0932 0932 843
Andre lån178178378378378
 
Forsikringstekniske avsetninger134 652132 709129 265124 812131 898
Avsetning for ikke opptjent bruttopremie37 60235 94831 48928 57037 533
Brutto erstatningsavsetning92 62591 47592 85191 02589 038
Bruttoavsetning til premierabatter og andre gevinstavtaler2..........
Sikkerhetsavsetning mv.14 4255 2864 9255 2185 327
Andre tekniske avsetninger2..........
 
Avsetninger for forpliktelser8 5788 4868 8419 41710 278
Pensjonsforpliktelser1 5911 6041 6771 7691 521
Utsatt skatt5 8225 7796 0646 6357 640
Andre avsetninger for forpliktelser1 1651 1031 1001 0141 116
 
Øvrig gjeld25 72819 77721 39823 59022 862
Påløpte, ikke forfalte kostnader1 1321 1081 1901 3461 165
Mottatte, ikke opptjente inntekter858471258109
Betalbar skatt2 1642 2232 7401 9541 842
Utbytte, konsernbidrag4 9031182 0044 1795 393
Gjeld vedrørende forsikring6 8135 0094 7364 4226 126
Annen gjeld9 6839 6539 1519 4626 465
Finansielle derivater9481 5821 5061 9691 761
 
Sum gjeld og egenkapital247 820243 304242 594239 524246 557
 
Spesifikasjoner
Antall selskaper8788858686
Utlån med pant i bolig272270281265256

Tabell 8 
Skadeforsikring. Beholdning av aksjer, andeler og egenkapitalbevis etter utstedersektor. Millioner kroner

Skadeforsikring. Beholdning av aksjer, andeler og egenkapitalbevis etter utstedersektor. Millioner kroner
1. kvartal 20162. kvartal 20163. kvartal 20164. kvartal 20161. kvartal 2017
Sum alle sektorer49 28249 01849 48449 55749 698
 
Ikke-finansielle foretak5 2335 2465 3075 6195 260
Statens forretningsdrift..........
Statlig eide aksjeselskaper mv.205221213207206
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar..........
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.55555
Private aksjeselskaper mv.4 4644 4384 4954 7884 432
Personlige foretak560581595619617
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål..........
 
Finansielle foretak17 40217 60617 75217 89418 676
Norges Bank..........
Banker1 2071 2981 431947340
Kredittforetak..........
Finansieringsselskaper..........
Statlige låneinstitutter mv...........
Finansielle holdingselskaper3 2343 5113 5183 4993 508
Verdipapirfond12 16312 01412 01312 59814 034
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond354363375407425
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring359331319384314
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser..........
Skadeforsikringsselskaper8488965956
 
Offentlig forvaltning..........
Statsforvaltningen..........
Kommuneforvaltningen..........
 
Ideelle organisasjoner..........
 
Husholdninger..........
 
Utlandet26 64626 16626 42626 04425 762

Tabell 9 
Skadeforsikringsselskaper. Beholdning av obligasjoner og sertifikater etter utstedersektor. Millioner kroner

Skadeforsikringsselskaper. Beholdning av obligasjoner og sertifikater etter utstedersektor. Millioner kroner
1. kvartal 20162. kvartal 20163. kvartal 20164. kvartal 20161. kvartal 2017
Sum alle sektorer98 27596 47097 99497 604100 001
 
Ikke-finansielle foretak12 33812 57112 39912 73712 493
Statens forretningsdrift..........
Statlig eide aksjeselskaper mv.1 4961 6391 4881 4791 496
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar..........
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.5 9855 7075 4425 8485 355
Private aksjeselskaper mv.4 8575 2255 4695 4105 642
Personlige foretak..........
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål..........
 
Finansielle foretak39 93038 83539 17538 55040 303
Norges Bank..........
Banker18 88717 46217 25716 81617 101
Kredittforetak20 80021 14121 63621 39622 935
Finansieringsselskaper4743373738
Statlige låneinstitutter mv...........
Finansielle holdingselskaper9479788978
Verdipapirfond..........
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond4441..
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring222312
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser2423568146
Skadeforsikringsselskaper708010498103
 
Offentlig forvaltning15 09513 64715 51515 41016 006
Statsforvaltningen7 3836 5316 9236 9007 265
Kommuneforvaltningen7 7117 1168 5928 5118 741
 
Ideelle organisasjoner..........
 
Husholdninger..........
Personlig næringsdrivende..........
Borettslag o.l...........
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a...........
Ufordelt..........
 
Utlandet30 91331 41730 90430 90731 199

Tabell 10 
Skadeforsikring. Disponert utlån etter låntakersektor. Millioner kroner

Skadeforsikring. Disponert utlån etter låntakersektor. Millioner kroner
1. kvartal 20162. kvartal 20163. kvartal 20164. kvartal 20161. kvartal 2017
Sum alle sektorer2 4772 5772 5852 3302 846
 
Ikke-finansielle foretak1 5941 6961 6961 4611 910
Statens forretningsdrift..........
Statlig eide aksjeselskaper mv...........
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar..........
Kommunalt eide aksjeselskaper mv...........
Private aksjeselskaper mv.1 5941 6961 6961 4611 910
Personlige foretak..........
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål..........
 
Finansielle foretak517519522524606
Norges Bank..........
Banker..........
Kredittforetak..........
Finansieringsselskaper..........
Statlige låneinstitutter mv...........
Finansielle holdingselskaper..........
Verdipapirfond..........
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond454466470472500
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring5040404094
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser..........
Skadeforsikringsselskaper1313131212
 
Offentlig forvaltning..........
Statsforvaltningen..........
Kommuneforvaltningen..........
 
Ideelle organisasjoner..........
 
Husholdninger366361366345330
Personlig næringsdrivende9591847973
Borettslag o.l...........
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.271270282266257
Ufordelt..........
 
Utlandet..0000

Om statistikken

Statistikken dekker alle livs- og skadeforsikringsselskaper og utenlandske selskapers filialer i Norge. Den viser samlet resultat, balanse og noen spesifikasjoner for sektor og bransje.

 

 

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Forsikringsselskaper
Forsikringsselskapenes primære oppgave består i å fordele risiko mellom forsikringstakerere og til en viss grad å overføre risiko fra kundene til seg selv.

Balanseregnskapet: Balansen viser eiendeler, gjeld og egenkapital ved utgangen av regnskapsåret.

Resultatregnskapet: Viser inntekter og kostnader i løpet av kalenderåret.

Standard klassifikasjoner

Vi har fire typer grupperinger: Objekt, sektor, næring og art

Finansobjekter

For å kunne stille opp sammenlignbare finansielle balanser, er ensartede fordrings- og gjeldsposter slått sammen til et begrenset antall objektsgrupper.

Institusjonell sektorgruppering 

Dette er en statistisk standard basert på anbefalinger for nasjonalregnskapsoppstilling gitt av FN (SNA). Ved statistikkbearbeiding grupperes aktører i institusjonelle sektorer, i første rekke etter samfunnsøkonomisk funksjon, men også etter organisasjonsform og eierskap. Den institusjonelle sektorgrupperingens hovedformål er å skille mellom aktører som har spesielle oppgaver eller spiller en sentral rolle i samfunnet, slik som offentlig forvaltning, finansielle foretak, ikke-finansielle foretak og husholdninger.

Næringsgruppering

For å kunne sammenligne og analysere statistiske opplysninger benyttes ofte en standard for næringsgrupperinger. En nærmere oversikt over næringsgrupperingene fins i Bank- og kredittstatistikk heftet, "Prinsipper og definisjoner i kredittmarkedsstatistikken".

Inntekts- og kostnadsarter

Resultatregnskapet er delt inn inntekts- og kostnadsarter, for å lettere kunne sammenstille tallene.

Administrative opplysninger

Navn og emne

Navn: Livs- og skadeforsikringsselskaper, regnskap
Emne: Bank og finansmarked

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for finansielle foretak

Regionalt nivå

Kun på nasjonalt nivå.

Hyppighet og aktualitet

Kvartalsvis og årlig.

Internasjonal rapportering

Eurostat

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Publiseringsklare data lagres i en FAME-database.


Bakgrunn

Formål og historie

Formålet er å bidra med tall til nasjonalregnskapet, finansielle sektorbalanser og utenriksregnskapet, samt publisere aktuell kredittmarkedsstatistikk. Regnskapsstatistikk for livs- og skadeforsikringsselskaper ble første gang publisert i NOS Kredittmarkedsstatistikk 1912. Fra 1998 ble Statistisk sentralbyrås regnskapsstatistikk for livs- og skadeforsikringsselskaper basert på nye elektroniske rapporter. Tidligere ble opplysningene hentet på papirbaserte skjemaer. De nye rapportene inneholder flere opplysninger som gir større spesifikasjonsgrad av enkelte poster. Videre har den nye rapporteringsformen gitt Statistisk sentralbyrå tilgang på kvartalsresultat fra forsikringsselskapene.

Brukere og bruksområder

Inngår i nasjonalregnskapet, finansielle sektorbalanser, utenriksregnskapet og statistikken over Norges fordringer og gjeld overfor utlandet. Andre viktige brukere er Norges Bank, Finanstilsynet, Finansnæringens Hovedorganisasjon, Finansdepartementet og media.

Likebehandling av brukere

Ikke relevant

Sammenheng med annen statistikk

Statistikken er basert på retningslinjene i nasjonalregnskapsstandardene "System of National Accounts" (SNA), og IMFs "Manual on Monetary and Financial Statistics".

Statistikk fra livs- og skadeforsikringsselskapene blir brukt i nasjonalregnskapet, finansielle sektorbalanser, utenriksregnskapet og i statistikken over Norges fordringer og gjeld overfor utlandet.

Lovhjemmel

Oppgavene blir hentet inn med hjemmel i lov om tilsynet for kredittinstitusjoner, forsikringsselskaper og verdipapirhandel mv. av 7. desember 1956 nr. 1 (tilsynsloven). Statistisk sentralbyrå benytter Statistikklovens §3-2.

EØS-referanse

 

Rådsdirektiv 674/91 om forsikringsforetaks årsregnskaper og konsoliderte regnskaper.

Rådsforordning 2223/96 Forordningen omhandler det europeiske system for nasjonal- og regionalregnskap

Rådsforordning 1392/2007 Endringer i forordning 2223/96

Rådsforordning 410/98 som retter forordning 58/97 om strukturstatistikk for foretak i næringslivet. Forordningen spesifiserer et eget vedlegg for forsikringsstatistikk.

Kommisjonsforordning 1225/1999 om definisjonen av kjennemerker for statistikk over forsikringstjenester.

Kommisjonsforordning 1227/1999 om det tekniske formatet for overføring av statistikk over forsikringstjenester.

Kommisjonsforordning 1228/1999 om tallserier som skal produseres for statistikk over forsikringstjenester.

Rådsforordning 1606/2002 Forordningen omhandler anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder.

Rådsforordning 297/2008 Endringer i forordning 1606/2002.

Rådsforordning 295/2008 om statistikk over foretaksstrukturer endret ved forordning 251/2009.

Produksjon

Omfang

Statistikken inneholder tall fra alle livs- og skadeforsikringsselskaper på nasjonalt territorium, inklusiv utenlandske selskapers filialer i Norge. Sektoren skadeforsikringsselskaper inkluderer i tillegg til ordinære skadeforsikringsselskaper også selskaper som driver kredittforsikring, gjensidige sjøforsikringsselskaper, gjensidige brannkasser og gjenforsikringsselskaper. Ihht. næringsstandarden omfatter dette næringene 65.110, 65.120 og 65.200. Den statistiske enheten som danner basis for regnskapsoppgavene er foretaket.

Datakilder og utvalg

Statistikken er basert på regnskapsdata fra forsikringsselskapene.

Utvalget er definert ut fra antall livs- og skadeforsikringsselskaper med konsesjon fra Finanstilsynet til å drive virksomhet (statistikken er i prinsippet basert på totaltelling).

Datainnsamling, editering og beregninger

Finanstilsynet og Statistisk sentralbyrå samarbeider om innhentingen av regnskapsopplysningene fra forsikringselskapene.

Kontroll av livs- og skadeforsikringsselskapenes regnskapsoppgaver foretas av Statistisk sentralbyrå og Finanstilsynet.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Ikke relevant

Sammenlignbarhet over tid og sted

Regnskapsstatistikken for livs- og skadeforsikringsselskaper er basert på gjeldende regnskapsforskrifter livs- og skadeforsikringsselskaper. Brudd kan dermed forekomme i samband med endringer i regnskapsloven og i de særskilte forskriftene som gjelder for livs- og skadeforsikring. Strukturendringer som nyetableringer, omklassifiseringer, fusjoner, fisjoner og porteføljeflyttinger, samt endringer i presentasjonen av statistikken kan også føre til brudd i tidsseriene. Endring i sektor- og næringsstandarder kan også påvirke tidsseriene; i mars 2012 ble ny sektorstandard innført og det førte til noen endringer av sektor for flere foretakstyper.

IFRS

Innføring av regnskapsstandarden IFRS har ført til, og vil føre til mindre brudd i tidsseriene fremover når flere selskaper legger om til denne standarden. Fra 2009 kan selskapene rapportere etter IFRS-reglene, mens andre selskaper fortsatt kan nytte NGAAP. Innføringen av IFRS, der virkelig verdi (markedsverdi) i mye større grad blir benyttet i regnskapet, medfører større fluktuasjoner i balanse- og resultatregnskapsdataene enn tidligere.

Endringer i presentasjonen av statistikken

Spesifikasjoner endres løpende i statistikken og det påvirker datapresentasjonen. 

Strukturendringer i finanssektoren

Det er flere nyetaleringer, oppkjøp, fusjoner og fisjoner hvert år.

Mange slike endringer har liten betydning for statistikken, mens andre medfører betydelige brudd i tidsseriene. Der de strukturelle endringene fører til brudd i tidsseriene vil de bli kommentert i statistikkpubliseringen.

Ny institusjonell sektorgruppering

Fra 1. januar 2012 ble den norske standarden for institusjonell sektorgruppering endret i tråd med reviderte internasjonale standarder, som Norge har forpliktet seg til å følge. Dette medfører 

 

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Det kan forekomme feil og uoverensstemmelser i regnskapsopplysningene. Disse uoverensstemmelsene kan ha flere kilder:

  • Feil i rapportørens regnskap
  • Feil ved overføring av data fra institusjonenes primærregnskaper til mottakene media
  • Ulike regnskaps- og verdsettingsprinsipper
  • Ulike bokføringstidspunkt
  • Mangelfullt utfylte oppgaver fra rapportørene
  • Bearbeidingsfeil

På grunn av store datamengder og et dynamisk korrigeringssystem, vil publiserte data regnes som foreløpige frem til neste års data for tilsvarende periode er publisert. Dette kan bety at data for siste år kan endres uten at dette merkes spesielt i tabellene. Store og viktige endringer vil imidlertid bli kommentert vad publisering av dagens statistikk.

Revisjon

Ikke relevant

Kontakt

Error occured rendering window "Statistikkside - faktaside inngang" (key 209) while handling request to site path: /0/bank-og-finansmarked/statistikker/forsikring/kvartal?id=2071

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB