257841
257841
Betydelig svakere resultat for verdipapirfond
statistikk
2016-09-12T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
vpfond, Verdipapirfond, andelskapital, resultatregnskap, balanseregnskap, beholdningerVerdipapirmarkeder, Bank og finansmarked
true

Verdipapirfond2015

Innføringen av en ny institusjonell sektorgruppering har ført til en pause i den årlige statistikken. Nye tabeller inneholder tall fra 2012.

Innhold

Publisert:

Neste publisering:

Betydelig svakere resultat for verdipapirfond

I 2015 oppnådde verdipapirfondene et betydelig svakere resultat enn 2014. Nedgangen på 37 prosent skyldes i første rekke en reduksjon i nettoverdien av kursgevinster.

Hovedtall - Verdipapirfond. Millioner Kroner
2015
SUM EIENDELER961 571
Andelskapital til pålydende verdi608 701
ÅRSRESULTAT56 959
Antall enheter374

I 2015 var det samlede årsresultatet for verdipapirfondene på 57 milliarder kroner, en nedgang på 33,5 milliarder fra 2014 da resultatet var på hele 90,5 milliarder kroner. Nedgangen i resultatet skyldes i stor grad at posten netto endring i urealiserte kursgevinster/-tap er redusert med 37,6 milliarder kroner sammenlignet med resultatet i 2014. Samtidig økte de realiserte kursgevinstene ubetydelig fra 39,4 milliarder kroner i 2014 til 41 milliarder kroner i 2015. Som i flere av de foregående årene var det aksjefondene som stod for den største andelen av det samlede årsresultatet, med 51,4 milliarder kroner i 2015.

Forvaltningshonorarer utgjorde 5,4 milliarder kroner i 2015. Dette er 7,8 prosent mer enn i 2014 da forvaltningshonorarer var på 5 milliarder kroner. Tallene viser ingen vesentlige endringer i kostnader tilknyttet provisjonshonorarer og andre kostnader.

Fortsatt vekst i eiendelene

Verdipapirfondenes samlede eiendeler hadde en markedsverdi på 961,6 milliarder kroner ved utgangen av året. Dette er en økning på 54 milliarder kroner – eller 6 prosent – i forhold til 2014. Denne økningen skyldes til dels at den norske kronen har svekket seg i forhold til andre valutaer fra 2014 til 2015, men også nettotegninger og økte kurser på verdipapirer har bidratt til dette. Av de totale eiendelene var 541,9 milliarder kroner plassert i aksjer, verdipapirfondsandeler og egenkapitalbevis, 336,7 milliarder kroner i obligasjoner og 45,8 milliarder kroner i sertifikater. Plasseringene i aksjer, andeler og egenkapitalbevis fordelte seg med 62 prosent seg på utenlandske og 38 prosent på norske verdipapirer.

Fortsatt økning i samlet andelskapitalen

Andelskapitalen i norske verdipapirfond økte med 54 milliarder kroner, eller 5,7 prosent, i løpet av 2015 og utgjorde 956,7 milliarder kroner ved utgangen av året. Veksten i andelskapitalen i norske verdipapirfond skyldes i første rekke verdiøkning i fondenes portefølje og noe mindre økning i nettotegninger av fondsandeler. Verdiøkningen av fondenes portefølje utgjorde hele 50,6 milliarder kroner i 2015, mens nettotegningene av fondsandeler sto for 3,5 milliarder kroner. Det ble i løpet av 2015 nettotegnet andeler i fondstypene obligasjonsfond, kombinasjonsfond og andre rentefond for henholdsvis 30,8 milliarder, 4,8 milliarder, og 1,1 milliarder kroner. I fondstypene aksjefond og pengemarkedsfond ble det innløst for større beløp enn det ble tegnet for. Nettoinnløsningene summerte seg til 29,9 milliarder kroner i aksjefond og 3,3 milliarder kroner i pengemarkedsfond.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB