257841
/bank-og-finansmarked/statistikker/vpfond/aar
257841
Betydelig svakere resultat for verdipapirfond
statistikk
2016-09-12T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
vpfond, Verdipapirfond, andelskapital, resultatregnskap, balanseregnskap, beholdningerVerdipapirmarkeder, Bank og finansmarked
true
En oversikt over norske aksjefond, med fokus på aksjekapital, transaksjoner og verdipapirfondenes eiendeler.

Verdipapirfond

Innføringen av en ny institusjonell sektorgruppering har ført til en pause i den årlige statistikken. Nye tabeller inneholder tall fra 2012.

Oppdatert

Neste oppdatering

Hovedtall - Verdipapirfond. Millioner Kroner
2015
SUM EIENDELER961 571
Andelskapital til pålydende verdi608 701
ÅRSRESULTAT56 959
Antall enheter374

Se flere tabeller om emnet

Tabell 1 
Verdipapirfond. Balanse (Mill.kr)

Verdipapirfond. Balanse (Mill.kr)
2015
Verdipapirfond. Balanse
EIENDELER.
Aksjer394 947
Verdipapirfondsandeler144 114
Egenkapitalbevis2 837
Obligasjoner336 730
Sertifikater45 828
Andre eiendeler1 370
Bankinnskudd35 745
Innenlandske banker29 931
Utenlandske banker5 814
SUM EIENDELER961 571
GJELD OG EGENKAPITAL.
Innbetalt egenkapital730 288
Andelskapital til pålydende verdi608 701
Korreksjon av andelskapitalen121 587
Opptjent egenkapital226 373
Gjeld4 910
Skattegjeld446
Renter/utbytte til andelseiere732
Annen gjeld3 733
SUM GJELD OG EGENKAPITAL961 571
Antall enheter374

Tabell 2 
Verdipapirfond. Resultatregnskap (Mill.kr)

Verdipapirfond. Resultatregnskap (Mill.kr)
2015
 
PORTEFØLJERESULTAT63 397
Renteinntekter13 230
Aksjeutbytte mv.10 980
Realiserte kursgevinster/-tap41 020
Netto endring i urealiserte kursgevinster/-tap-3 025
Andre porteføljeinntekter/-kostnader1 193
FORVALTNINGSPOSTER-5 380
Provisjonsinntekter96
Andre inntekter/-kostnader-68
Forvaltningshonorarer-5 408
ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD58 017
Skattekostnad-1 058
ÅRSRESULTAT56 959
DISPONERINGER OG OVERFØRINGER56 959
Avsatt til utbetaling til andelseiere6 314
Netto utbetalt til andelseiere i året1 307
Overført til/fra opptjent egenkapital49 338

Tabell 3 
Verdipapirfondenes totale eiendeler, etter fondtype (Mill.kr)

Verdipapirfondenes totale eiendeler, etter fondtype (Mill.kr)
2015
Verdipapirfond. Balanse
SUM EIENDELER961 572
Aksjefond477 030
Obligasjonsfond286 186
Pengemarkedsfond83 643
Andre rentefond56 523
Kombinasjonsfond52 942
Øvrige fond5 248

Tabell 4 
Verdipapirfond. Resultatregnskap, etter fondstype (Mill.kr)

Verdipapirfond. Resultatregnskap, etter fondstype (Mill.kr)
2015
Verdipapirfond. Resultatregnskap
ÅRSRESULTAT56 959
Aksjefond51 431
Obligasjonsfond2 246
Pengemarkedsfond877
Andre rentefond-816
Kombinasjonsfond3 067
Øvrige fond154

Tabell 5 
Verdipapirfond. Resultatregnskap, etter aksjefond og andre fond (Mill.kr)

Verdipapirfond. Resultatregnskap, etter aksjefond og andre fond (Mill.kr)
2015
AksjefondAndre fond
PORTEFØLJERESULTAT56 5016 896
Renteinntekter-713 236
Aksjeutbytte mv.10 763216
Realiserte kursgevinster/-tap46 534-5 514
Netto endring i urealiserte kursgevinster/-tap-2 262-765
Andre porteføljeinntekter/-kostnader1 471-279
FORVALTNINGSPOSTER-4 066-1 313
Provisjonsinntekter6332
Andre inntekter/-kostnader-20-49
Forvaltningshonorarer-4 109-1 299
ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD52 4355 582
Skattekostnad-1 004-53
ÅRSRESULTAT51 4315 528
DISPONERINGER OG OVERFØRINGER51 4315 528
Avsatt til utbetaling til andelseiere66 307
Netto utbetalt til andelseiere i året701 238
Overført til/fra opptjent egenkapital51 354-2 016

Om statistikken

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Verdipapirfond: Verdipapirfondene foretar investeringer i verdipapirmarkedet på vegne av små og store investorer. Fondene grupperes etter hvilke verdipapirer som inngår i porteføljen og dermed etter avkastningsmuligheter, tidshorisont og skattemessige vilkår.

Balanseregnskapet: Balansen viser eiendeler, gjeld og egenkapital ved utgangen av regnskapsåret.

Resultatregnskapet: Viser inntekter og utgifter i løpet av kalenderåret.

Verdipapirer: Brukes ofte som en fellesbetegnelse for de papirer som er gjenstand for omsetning på fondsbørsen. Ved siden av ihendehaverobligasjoner og aksjer regnes også sertifikater, grunnfondsbevis og andeler i verdipapirfond.

I finansmarkedstatistikken er det foretatt en inndeling i fire fondstyper; aksjefond, obligasjonsfond, pengemarkedsfond og kombinasjonsfond.

Fondstyper

I oversikten over verdipapirfondenes andelskapital deles fondene inn i seks hovedgrupper/fondstyper; henholdsvis aksjefond, kombinasjonsfond, obligasjonsfond, pengemarkedsfond, andre rentefond og øvrige fond:

Aksjefond er et verdipapirfond hvor minimum 80 prosent av andelseiernes kapital investeres i aksjemarkedet.

Obligasjonsfond er et verdipapirfond, eller nærmere bestemt et rentefond, som investerer andelskapitalen i langsiktige rentepapirer.

Pengemarkedsfond er et verdipapirfond, eller nærmere bestemt et rentefond, som investerer andelskapitalen i kortsiktige rentepapirer med en bindingstid på minde enn ett år, slike som med en fellesbetegnelse kalles pengemarkedsinstrumenter.

Kombinasjonsfond er et verdipapirfond som er en kombinasjon av et aksjefond og et rentefond. Fordelingen mellom aksjer og renter vil variere mellom ulike kombinasjonsfond og kan også variere over tid i samme kombinasjonsfond.

Andre rentefond er et fond som ikke faller inn under definisjonen av pengemarkedsfond eller obligasjonsfond.

Øvrige fond er alle verdipapirfond som ikke faller inn under definisjonen av aksjefond, kombinasjonsfond, obligasjonsfond, pengemarkedsfond eller andre rentefond. Blant annet hører fond med hedgefondlignende egenskaper til under denne type fond

Standard klassifikasjoner

Vi har tre typer klassifikasjoner; objekt, sektor, og art:

Finansobjekter og realobjekter: Gjeld, fordringer og andre eiendeler i verdipapirfondenes balanseregnskap inndeles i hovedgrupper med sikte på å gi ensartede grupper.

Debitor- og kreditorsektor: Ved statistikkbearbeiding grupperes aktørene i sektorer, i første rekke etter samfunnsøkonomisk funksjon, som offentlig forvaltning, finansielle foretak, ikke-finansielle foretak, husholdninger og utlandet.

Inntekts- og utgiftsarter, herunder bl.a. renter og aksjeutbytte, er basert på nasjonalregnskapets regelverk.

Administrative opplysninger

Navn og emne

Navn: Verdipapirfond
Emne: Bank og finansmarked

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for finansmarkedsstatistikk

Regionalt nivå

Kun på nasjonalt nivå

Hyppighet og aktualitet

Årlig

Internasjonal rapportering

Ikke relevant

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Publiseringsklare data er lagret i en FAME base

Bakgrunn

Formål og historie

Formålet er å bidra med regnskapstall til finansmarkedstatistikken og nasjonalregnskapet, samt til tilsyns- og kontrollformål i Kredittilsynet og Norges Bank. Offisielt startet Statistisk sentralbyrå verdipapirfondstatistikk i 1990. Frem til 1994 hadde SSB stått for arbeidet med innhenting, registrering og revisjon av dataene. Etter det har Norges Bank hatt ansvaret for innsamling og revisjon av statistikken for verdipapirfond. Fra 1996 har SSB publisert resultatregnskapstall i tillegg til tidligere publisert årsbalanse med sektorspesifikasjon av enkelte finansobjekter. Fra og med januar 2007 har SSB overtatt ansvaret for statistikken for verdipapirfond.

Brukere og bruksområder

Inngår i finansmarkedstatistikken og nasjonalregnskapet. Viktige brukere er bransjeorganisasjoner, Finans- og tolldepartementet, Norges Bank og Finanstilsynet samt internasjonale organisasjoner.

Likebehandling av brukere

Ikke relevant

Sammenheng med annen statistikk

Statistikken er basert på retningslinjene i nasjonalregnskapsstandardene "System of National Accounts" fra 1993 (SNA 1993), "European System of Accounts" fra 1995 (ESA 1995) og IMFs "Manual on Monetary and Financial Statistics".

Lovhjemmel

Statistikkloven § 2-2

EØS-referanse

Ikke relevant

Produksjon

Omfang

Populasjonen er alle verdipapirfond som har konsesjon fra Finanstilsynet. I h.h.t. næringsstandarden omfatter dette deler av næring 64.301.

Datakilder og utvalg

SSB samler inn regnskapsdata fra samtlige norskregistrerte verdipapirfond.

Totaltelling: statistikken inneholder tall for alle norskregistrerte verdipapirfond.

Datainnsamling, editering og beregninger

For verdipapirfondene publiserer SSB årlige balansetall etter finansobjekt og fondstype, tall for beholdning av verdipapirer etter debitorsektor og fondstype, og tall for andelskapitalen til pålydende verdi etter kreditorsektor. Fra 1996 er det også publisert resultatregnskapstall.

Regnskapstallene editeres mot trykte årsregnskaper og løpende kilder.

Ikke relevant

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Ikke relevant

Sammenlignbarhet over tid og sted

Regnskapsstatistikken for verdipapirfondene er så langt det er mulig basert på gjeldende regnskapsregelverk. Brudd kan dermed forekomme i samband med endringer i regnskapslovgivningen.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Det kan forekomme feil og uoverensstemmelser i regnskapsopplysningene. Disse uoverensstemmelsene kan ha flere kilder: Feil ved overføring av data fra selskapenes primærregnskaper til mottakene media Ulike regnskaps- og verdsettingsprinsipper Ulike bokføringstidspunkt Mangelfullt utfylte oppgaver fra rapportørene

Svarprosent er lik 100 prosent. Skjevhet: Ikke relevant

Varians: Ikke relevant

Ikke relevant

Revisjon

Ikke relevant

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB