245986
/befolkning/statistikker/statsborger/aar
245986
Færre overganger til norsk statsborgerskap
statistikk
2016-05-11T10:00:00.000Z
Befolkning;Innvandring og innvandrere
no
statsborger, Overgang til norsk statsborgerskap, utenlandske statsborgere, landbakgrunnBefolkning, Innvandrere, Innvandring og innvandrere, Befolkning
true

Overgang til norsk statsborgerskap

Oppdatert

Neste oppdatering

Overgang til norsk statsborgerskap
I altTilsammen i periodenEndring
20152006 - 20152014 - 2015
Absolutte tallAbsolutte tallProsent
I alt12 432128 150-18,9
Tidligere statsborgerskap
Europa unntatt Tyrkia og Kypros2 50027 049-14,9
Afrika2 90832 062-20,0
Asia med Tyrkia og Kypros6 14259 486-18,7
Nord-Amerika13864384,0
Sør- og Mellom-Amerika4624 129-19,8
Oseania679-33,3
Statsløse og uoppgitt2764 702-49,7

Se flere tabeller om emnet

Tabell 1 
Overgang til norsk statsborgerskap etter kjønn, alder og tidligere statsborgerskap

Overgang til norsk statsborgerskap etter kjønn, alder og tidligere statsborgerskap
2015
I altMennKvinner
0-17 år18 år eller eldre0-17 år18 år eller eldre
I alt12 4321 8163 9631 6415 012
Tidligere statsborgerskap
Danmark12029451630
Finland287939
Island38518312
Sverige30068944395
Tyrkia17618841361
Tyskland12515511445
Albania201649
Belgia40301
Bulgaria39412221
Andorra00000
Estland80521
Frankrike161825
Hellas41120
Hviterussland194438
Irland10001
Kroatia2206313
Italia110515
Latvia2606020
Serbia og Montenegro64330130
Malta00000
Nederland491020514
Liechtenstein00000
Luxembourg00000
Monaco00000
Polen24136693799
Portugal71024
Romania851025743
San Marino00000
Sovjetunionen00000
Litauen726151041
Spania164345
Moldova1301012
Storbritannia54724419
Russland444629659227
Sveits80404
Tsjekkoslovakia00000
Slovenia60024
Ukraina171102718116
Ungarn2637214
Østerrike20200
Vatikanstaten00000
Bosnia-Hercegovina12813551149
Makedonia29512012
Slovakia70124
Tsjekkia40004
Serbia17738592258
Montenegro10100
Kosovo1151747942
USA134854864
Algerie2301058
Angola182448
Botswana00000
Brasil15013158114
Burundi42711618
Komorene10100
Benin00000
Ekvatorial-Guinea00000
Elfenbeinskysten120921
Eritrea1 114234315199366
Etiopia3365912153103
Egypt49424714
Djibouti10100
Gabon00000
Gambia223829
Ghana8214291128
Guinea204367
Guinea-Bissau00000
Kamerun2721069
Kapp Verde52012
Kenya3355617
Kongo-Brazzaville192746
Kongo19643424467
Lesotho00000
Liberia38661412
Libya82321
Madagaskar62112
Malawi40310
Mali00000
Marokko128948962
Vest-Sahara00000
Mauritania20200
Mauritius20002
Namibia10001
Niger30201
Nigeria7613181431
Mosambik00000
Zimbabwe40202
Rwanda2743713
São Tomé og Príncipe00000
Senegal62112
Den sentralafrikanske republikk00000
Seychellene00000
Sierra Leone151527
Somalia45110011698137
Sør-Sudan00000
Sudan578251113
Swaziland00000
Sør-Afrika130508
Tanzania1905212
Tsjad30300
Togo31002
Tunisia2301409
Uganda162509
Zambia30102
Burkina Faso00000
Afghanistan1 088133632116207
Armenia51112
Aserbajdsjan132335
Bahrain00000
Bangladesh35711710
Bhutan5111121315
Brunei00000
Myanmar3787512070113
Sri Lanka1589551975
De forente arabiske emirater00000
Filippinene704988594427
Georgia10100
Taiwan00000
India382861416194
Indonesia1513110
Irak817155296139227
Iran3533413942138
Israel71303
Japan00000
Jordan193718
Kambodsja113314
Kasakhstan60105
Kina14617461667
Nord-Korea20200
Sør-Korea70007
Kuwait00000
Kypros20200
Kirgisistan72014
Laos40112
Libanon27213012
Malaysia80305
Maldivene00000
Mongolia32100
Oman00000
Nepal182736
Pakistan7146527356320
Øst-Timor00000
Qatar00000
Saudi-Arabia10100
Singapore20101
Tadsjikistan51202
Turkmenistan20002
Usbekistan120606
Syria8412261630
Thailand683604662515
Vietnam165122911113
Jemen3171149
Barbados00000
Antigua og Barbuda00000
Belize00000
Bahamas00000
Canada41201
Costa Rica10001
Cuba41215321
Dominica00000
Den dominikanske republikk24210012
Grenada00000
Guatemala90414
Haiti00000
Honduras10001
Jamaica20101
Mexico3007122
Nicaragua42101
Panama20101
El Salvador10100
Saint Kitts og Nevis00000
Saint Lucia20002
Saint Vincent og Grenadinene00000
Trinidad og Tobago30102
Argentina111505
Bolivia60204
Guyana20002
Chile34110518
Colombia52215629
Ecuador134405
Paraguay10001
Peru3038019
Surinam00000
Uruguay00000
Venezuela43611620
Australia41201
Salomonøyene00000
Fiji00000
Vanuatu10100
Tonga00000
Kiribati00000
Tuvalu00000
Nauru00000
New Zealand10001
Ny-Guineaterritoriet00000
Mikronesiaføderasjonen00000
Papua Ny-Guinea00000
Samoa00000
Wakeøya00000
Marshalløyene00000
Palau00000
Statsløse26659854181
 
Uoppgitt101207

Om statistikken

Statistikken viser antall overganger til norsk statsborgerskap i løpet av ett år. Den bygger på data fra Folkeregisteret, og kan derfor avvike fra tall presentert av Utlendingsdirektoratet.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Bosatt

Hvem som regnes som bosatt i Norge og hvor i Norge en person skal regnes som bosatt, er fastlagt i lov om folkeregistrering fra 16. januar 1970. Forskriftene til loven er blitt endret flere ganger, sist med virkning fra 1. februar 1998. For detaljer om begrepet bosatt, les her under punktet «Omgrep».

 Overgang til norsk statsborgerskap

Etter lov om statsborgerskap fra 1. september 2006 kan man bli norsk statsborger automatisk, ved melding eller søknad. Hovedregelen om erverv etter søknad er at enhver har rett til å bli norsk statsborger dersom vedkommende på vedtakstidspunktet oppfyller følgende krav, og hensynet til rikets sikkerhet eller utenrikspolitiske hensyn ikke taler imot:

 • har dokumentert eller på annen måte klarlagt sin identitet
 • har fylt 12 år
 • er og vil forbli bosatt i riket
 • oppfyller vilkårene for bosettingstillatelse i utlendingsloven § 12
 • har til sammen 7 års opphold i riket i løpet av de ti siste årene, med oppholds- eller arbeidstillatelser av minst ett års varighet
 • oppfyller kravet om norskopplæring
 • ikke er ilagt straff eller strafferettslig sær reaksjon eller har utholdt karenstid
 • oppfyller kravet om løsning fra annet statsborgerskap

 For enkelte grupper av søkere er det mer gunstige ervervsvilkår. Dette gjelder:

 • personer som har ankommet riket før fylte 18 år. For disse er kravet om opphold redusert til 5 år.
 • personer som er gift med norske borgere og som har felles bopel med ektefellen. For disse er kravet til oppholdstid at tid i riket og tid som gift med norsk borger til sammen utgjør minst 7 år. Oppholdstid og tid som gift med norsk statsborger kan opptjenes samtidig. Kravet til bosettingstillatelse innebærer i praksis at minst 3 år må være tilbrakt i Norge. Reglene gjelder tilsvarende for registrerte partnere og samboere.
 • nordiske statsborgere som kan få norsk statsborgerskap etter bare 2 års sammenhengende oppholdstid.
 • de som tidligere har vært norsk statsborger. Også for disse er kravet om oppholdstid 2 år sammenhengende.
 • statsløse søkere som har oppholdt seg i riket de siste 3 årene.
 • barn av foreldre som er eller blir norske, og som har oppholdt seg i riket i 2 år sammenhengende.

Et barn blir norsk statsborger ved fødselen dersom faren eller moren er norsk statsborger. Dør faren før barnet er født, er det tilstrekkelig at faren var norsk statsborger da han døde.

Et barn som adopteres av en norsk statsborger blir selv norsk statsborger ved adopsjon, dersom:

 • barnet er under 18 år på adopsjonstidspunktet og adopsjonsbevillingen er gitt av norsk myndighet i medhold av adopsjonsloven
 • barnet er adoptert ved utenlandsk adopsjon som norske myndigheter godkjenner

Nordiske borgere kan også få norsk statsborgerskap ved søknad. Kravet er blant annet at de har vært bosatt i riket de siste 7 årene. Dersom vedkommende tidligere har vært norsk borger, er det ingen krav til oppholdstid. Vedkommende blir straks norsk statsborger ved søknad, dersom vedkommende er bosatt i Norge.

Alder er en persons alder ved tildeling av norsk statsborgerskap.

Sivilstand

Med bakgrunn i lov om registrert partnerskap fra 1. august 1993 gjelder følgende sivilstandskategorier/grupper fra 1. januar 1994: ugift (ikke tidligere gift), gift, enke/enkemann, skilt, separert, registrert partner, separert partner, skilt partner og gjenlevende partner. Før 1994 gjaldt kun de fem førstnevnte kategoriene.

Standard klassifikasjoner

Følger Standard for land og statsborgerskap i personstatistikk.

Administrative opplysninger

Navn og emne

Navn: Overgang til norsk statsborgerskap
Emne: Befolkning

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for befolkningsstatistikk

Regionalt nivå

Landet og fylkene.

Hyppighet og aktualitet

Årlig.

Internasjonal rapportering

Ikke relevant

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Filer på individnivå med data som blir bearbeidet og langtidslagret.

Bakgrunn

Formål og historie

Statistikken skal, sammen med andre emneområder innen befolkningsstatistikk, være med på å vise endringer som finner sted og som dermed påvirker befolkningens sammensetning.

Denne statistikken er publisert hvert år siden 1977.

Brukere og bruksområder

Statistikken har et vidt spekter av brukere og anvendelsesområder, som forskningsmiljøer innen demografi og levekår, offentlig forvaltning, massemedia og privatpersoner.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

Sammenheng med annen statistikk

Denne statistikken har sammenheng med flyttestatistikken – særlig flytting til Norge for 7 år siden av utenlandske statsborgere.

I statistikken over folkemengde kan antall norske og utenlandske statsborgere sees i sammenheng med tildelinger av norsk statsborgerskap de to foregående årene.

Utlendingsdirektoratet (UDI) har også utarbeidet statistikk over innvilgede statsborgerskap for 2015. De publiserte tallene i januar og har registrert 12 299 vedtak. Tallene har de hentet fra deres Utlendingsdatabase. For 2015 er det et avvik på 133 personer mellom SSBs og UDIs tall. Differansen skyldes i stor grad at i SSBs statistikk er det inkludert 141 forsinkede meldinger om overgang til norsk statsborgerskap som ikke har blitt mottatt av folkeregisteret tidsnok til å bli tatt med i statistikken for det kalenderåret hendelsen fant sted. Det vil si at blant de 12 432 overgangene til norsk statsborgerskap i SSBs statistikk, har 141 av dem hendelsesdato i 2014 eller tidligere. I UDIs statistikk er derimot etterslep ikke inkludert. Når man sammenligner UDIs og SSBs tall uten etterslep er differansen mellom statistikkene kun 8 personer, der UDI har 8 flere registrerte overganger til norsk statsborgerskap enn hva SSB har.

Lovhjemmel

$$ 2-1, 2-2, 3-2.

EØS-referanse

Ikke relevant

Produksjon

Omfang

Det statistiske materialet omfatter innvilgede norske statsborgerskap til personer som er registrert bosatt i Norge. Forsinkede meldinger i folkeregistreringen er i statistikken blitt behandlet på ulik måte over tid. En forsinket melding av overgang til norsk statsborgerskap er en som ikke er gjort tidsnok til å bli tatt med i statistikken for det kalenderåret hendelsen fant sted. Behandlingen av dette etterslepet påvirker om og hvordan hendelsene kommer med i statistikken i angitt periode.

Statistikken for årene fra og med 2002 omfatter i all hovedsak overganger til norsk statsborgerskap som faktisk ble registrert hvert år. Registrerte overganger fra tidligere år er regnet med i en statistikk for år n dersom meldingen kom i tidsrommet 1. februar år n til og med 31. januar år n+1. Dette innebærer en tillatt forsinkelse på én måned.

Statistikken for årene 1999 til og med 2001 har samme omfang, med unntak av at det ved registrering av hendelser fra tidligere år var en tillatt forsinkelse på to måneder, slik at registrerte overganger fra tidligere år er regnet med i en statistikk for år n dersom de ble gjort i tidsrommet 1. mars år n til og med 29. februar år n+1.

Statistikken for årene 1985-1998 omfattet overganger til norsk statsborgerskap som ble registrert i vedkommende år og i tillegg overganger fra det foregående året som ble registrert for sent til å bli tatt med i statistikken det året.

Befolkningsstatistikk omfatter alle bosatte i Norge. Hovedregelen for å regnes som bosatt er at oppholdet er av minst et halvt års varighet selv om det er midlertidig. På samme vis skal fast bosatte i Norge med opphold utenfor Norge i over et halvt år, heller ikke regnes blant bosatte i Norge. For personer fra andre nordiske land med midlertidig opphold i Norge og nordmenn med midlertidig opphold i andre nordiske land, kan denne regelen fravikes. Detaljer om begrepet bosatte under punktet «Definisjoner».

Datakilder og utvalg

Statistikken bygger på folkeregisteropplysninger.

Det sentrale folkeregisteret (DSF) får informasjon fra kopier av statsborgerbrevene som Utlendingsdirektoratet utsteder. I tillegg kan en person bli tildelt norsk statsborgerskap i folkeregisteret når det ved farskapsmelding eller ved opprettinger av foreldreopplysninger blir klart at vedkommende har minst én forelder med norsk statsborgerskap.

Statistikken beregnes ved å telle opp antall overganger til norsk statsborgerskap, men overgangene som skyldes forsinkede farskapsmeldinger, er utelatt.

Datainnsamling, editering og beregninger

I tillegg til de kontrollene som blir gjort i DSF, utfører SSB kontroller for statistiske formål.

Sesongjustering

Tallene i denne produksjonen blir ikke sesongjustert.

Konfidensialitet

For å forhindre at personer blir identifisert i det publiserte materialet, blir cellene avrundet eller prikket, dersom tre eller færre enheter ligger til grunn for tallet i en celle.

Sammenlignbarhet over tid og sted

Sammenlignbarheten tilbake til 1977 er god selv om omfanget av statistikken varierer noe over tid. Les mer under punktet «Produksjon», underpunkt «Omfang». Ved sammenligning på regionalt nivå over tid må en være oppmerksom på at det har vært kommunesammenslåinger og grensereguleringer i dette tidsrommet. Dette gjelder også ved endringer av statsborgerskapskoder og koder for fra- og tilflyttingsland.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

En del feil ved innsamling og bearbeiding av dataene er uunngåelig. Det kan være kodefeil, revisjonsfeil, feil i edb-behandlingen etc. Det er utført et omfattende arbeid for å minimalisere disse feilene som SSB anser å være relativt ubetydelige.

Kvaliteten på datagrunnlaget fra Folkeregisteret er generelt svært godt for statistiske formål. To ankepunkt er allikevel manglende og forsinkede meldinger samt registrering av bosted. Forsinkede meldinger fører til at hendelser blir registrert og telt med i feil kalenderår. Dette blir mindre problematisk når en legger sammen tall for flere år.

Revisjon

Ikke relevant

Kontakt

Faktaside

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB