253318
253318
Rekordhøyt fjernvarmeforbruk
statistikk
2016-05-13T10:00:00.000Z
Energi og industri
no
fjernvarme, Fjernvarme, varmesentraler, forbruk, produksjon, priser, ledningsnett, brensel (for eksempel spillvarme, elektrisitet, fyringsolje), sysselsatte, investeringer, salgsinntekterEnergi, Energi og industri
true

Fjernvarme2015

Statistikken omfatter produksjon og forbruk av fjernvarme og fjernkjøling, samt tekniske og økonomiske hovedtall som blant annet salgsinntekter. Investeringstallene i fjernvarmestatistikken ble publisert i statistikkbanken den 30. september 2016.

Innhold

Publisert:

Neste publisering:

Rekordhøyt fjernvarmeforbruk

Fjernvarmeforbruket økte med 8 prosent fra året før til rekordhøye 4,8 TWh i 2015. Selv om 2015 var 1,8 grader varmere enn normalen, har utbygging av fjernvarmenettet bidratt til økt forbruk. Fjernvarmenettet var i 2015 dobbelt så langt som i 2008.

Levert fjernvarme, fjernvarmepris, investeringer.
2015Andel i prosentProsentvis endring fra året før
Fjernvarme levert til forbruker (GWh)4 831100,08,3
¬ Husholdninger1 00720,84,1
¬ Industri m.m84717,537,5
¬ Tjenesteyting2 97761,63,4
 
Gjennomsnittspris fjernvarme (ekskl. moms) (øre/kWh)58,0-0,9
Investeringer i alt (1 000 kr)1 481 5741,0

Den totale lengden på fjernvarmenettet i Norge var om lag 1 800 km i 2015.

Det er særlig i de største byene, med størst konsentrasjon av forbrukere, at fjernvarme er utbredt. I de senere årene har det imidlertid også blitt utbygd en del fjernvarme på mindre steder. Antallet virksomheter som produserer og distribuerer fjernvarme har økt betydelig, fra drøyt 20 rundt årtusenskiftet til om lag 100 i dag. Dette bidro til det rekordhøye fjernvarmeforbruket i 2015 selv om temperaturen var høyere enn normalt. Gjennomsnittstemperaturen i 2015 var tredje høyest i en serie som går tilbake til 1900, mens 2014 var varmest i denne perioden med 2,2 grader over normalen.

Snaut 20 av fjernvarmevirksomhetene leverer også fjernkjøling. I fjor ble det brukt 169 GWh fjernkjøling, som er uendret fra året før.

Halvparten av fjernvarmen fra avfall

Netto produksjon av fjernvarme, som er bruttoproduksjonen (6,7 TWh) fratrukket det som ble avkjølt (800 GWh) og kraftproduksjonen (445 GWh), var på 5,4 TWh i 2015. Det er dette som sendes ut på fjernvarmenettet. 600 GWh gikk tapt i fjernvarmenettet og ga 4,8 TWh levert til forbruker.

Om lag halvparten av netto produksjon av fjernvarme kom ved forbrenning av avfall (2,7 TWh) i 2015. Den nest største energikilden var flisfyringsanlegg med en andel på rundt 20 prosent (1,1 TWh). Elkjel utgjorde 12 prosent, mens fjernvarmeproduksjonen i varmepumpeanlegg utgjorde 10 prosent. Bruken av oljekjel (fossil) er betydelig redusert de siste årene og sto bare for drøyt 1 prosent i fjor. Av andre energikilder utgjorde spillvarme 3,3 prosent, gass (mest fossil, men også noe biogass) 3,5 prosent og bioolje snaut 1 prosent.

62 prosent av fjernvarmeforbruket i tjenesteytende næringer

Tjenesteytende næringer sto for den klart største andelen av forbruket i 2015 med 62 prosent, og fjernvarmeforbruket her utgjorde om lag 3 TWh. Husholdningene sto for drøyt 20 prosent av fjernvarmeforbruket (1 TWh), mens forbruket i industrien utgjorde snaut 18 prosent (850 GWh).

Lavere pris for fjernvarme

Gjennomsnittsprisen for fjernvarme sank fra 58,5 øre/kWh i 2014 til 58,0 øre/kWh i 2015. For husholdninger og tjenesteyting var gjennomsnittsprisen i 2015 henholdsvis 57,3 og 60,4 øre/kWh, mens den var lavere for industrien – 37,8 øre/kWh. Prisen for fjernkjøling var i gjennomsnitt 88,1 øre/kWh i 2015. Det var 2,7 øre/kWh høyere enn året før.

Økt salg av fjernvarme og nesten uendret pris ga økte salgsinntekter fra fjernvarme på 6,1 prosent i 2015 sammenlignet med året før. Inntektene fra salg av fjernvarme utgjorde 2,7 milliarder kroner. Salgsinntektene fra fjernkjøling steg i 2015 med 3,5 prosent til 149 millioner kroner.

FjernkjølingÅpne og lesLukk

I løpet av de siste årene har antallet fjernvarmevirksomheter som leverer kjøling til bygg økt betydelig, og det har vært stigende interesse for tallene bak denne utviklingen. Derfor er tidsseriene for forbruk av fjernkjøling (fra og med 2003), samt salgsinntekter og gjennomsnittspris av fjernkjøling (fra og med 2012) inkludert i publiseringen av fjernvarmestatistikken.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB