215758
215758
Lågaste folkevekst sidan 2007
statistikk
2015-05-19T10:00:00.000Z
Befolkning;Innvandring og innvandrere;Befolkning
no
folkendrkv, Folkemengde og befolkningsendringar, innbyggjarar, folketilvekst, fødde, døde, innvandring, utvandring, innflytting, utflytting, fødselsoverskott, middelfolkemengd, befolkningsutvikling, folkemengde, nettoinnflyttingBefolkning, Fødte og døde, Folketall, Flytting, Innvandring og innvandrere, Befolkning
true

Folkemengde og befolkningsendringar1. kvartal 2015

Innhald

Lågaste folkevekst sidan 2007

Folketalet i Noreg var 5 177 000 1. april. Første kvartal i år vaks folketalet med 11 200 personar eller 0,2 prosent. Folkeveksten var om lag 4 100 lågare enn i same kvartal i fjor og den lågaste i første kvartal sidan 2007.

Folkemengd og endringane i kvartalet
1. kvartal 2015 1. kvartal 2014 Endringar frå tilsvarande periode året før
Antal
Folketalet ved inngangen av kvartalet 5 165 802 5 109 056 56 746
Fødde 14 074 14 380 -306
Døde 11 526 10 335 1 191
Fødselsoverskot 2 548 4 045 -1 497
Innvandring 16 926 19 133 -2 207
Utvandring 8 278 7 851 427
Nettoinnflytting, inkl. inn- og utvandring 8 648 11 282 -2 634
Folkevekst 11 196 15 327 -4 131
Folketalet ved utgangen av kvartalet 5 176 998 5 124 383 52 615
Figur 1. Fødselsoverskot, nettoinnflytting og folkevekst. 1. kvartal
Figur 2. Nettoinnflytting. Innalandsk og frå utlandet per tusen av folkemengda. 1. kvartal 2015
Figur 3. Innvandring, utvandring og nettoinnvandring etter statsborgarskap. 1. kvartal 2015
Figur 4. Nettoinnvandring fra Polen, Litauen og Sverige
Figur 1. Fødselsoverskot, nettoinnflytting og folkevekst. 1. kvartalFigur 2. Nettoinnflytting. Innalandsk og frå utlandet per tusen av folkemengda. 1. kvartal 2015Figur 3. Innvandring, utvandring og nettoinnvandring etter statsborgarskap. 1. kvartal 2015Figur 4. Nettoinnvandring fra Polen, Litauen og Sverige

Nær 17 000 personar innvandra, medan om lag 8 300 utvandra i 1. kvartal. Det gir ei nettoinnvandring på 8 600, som er høgare enn i 4. kvartal 2014, men den lågaste i 1. kvartal sidan 2007. Fødselsoverskottet har ikkje vore lågare i 1. kvartal sidan 2003. Det vart født 14 100 born, medan 11 500 personar døydde.

Samanlikna med 1. kvartal i tidlegare år, er folkeveksten fortsatt høg i høve til åra før 2005, då arbeidsinnvandringa frå dei nye EU- landa i Øst-Europa starta opp.

Oslo med størst fødselsoverskott

Både absolutt og relativt sett hadde Oslo det største fødselsoverskottet i 1. kvartal. I Oslo blei det født 2 400 born i 1. kvartal, medan 1 100 personar døydde. Hedmark, Oppland, Telemark, Østfold og Nordland hadde fødselsunderskott. I desse fylka døydde det fleire enn det blei født.

Nettoinnflytting til alle fylka

Alle fylka hadde nettoinnflytting i 1. kvartal. Det var Oslo og Akershus som hadde den største nettoinnflyttinga med 3 400 samla. Deretter fylgde Vest-Agder, Rogaland og Hordaland med nær 1 800 personar samla. Den lågaste nettoinnflyttinga hadde Nordland, Telemark og Sogn og Fjordane.

Totalt vaks folkemengda i landets hovudstad med 3 100 personar som gir Oslo den prosentvis høgaste veksten blant fylka. Nær 10 500 personar flytta til Oslo og nær 3 900 av desse flytta inn frå utlandet. Akershus vaks med nær 2 000 innbyggjarar, 7 100 personar flytta inn, 1 500 av desse frå utlandet. Prosentvis størst vekst hadde Oslo og Akershus, medan Vest-Agder, Rogaland og Hordaland følgde. Hedmark og Oppland i andre enden av skalaen hadde nesten ingen vekst.

Syriske statsborgarar nest største nettoinnvandringsgruppe

Nettoinnvandringa i 1. kvartal i år var den lågaste sidan 2007. Polakkane var framleis klårt den største gruppa av dei utalandske statsborgarane som innvandra, medan syriske og eritreiske statsborgarar utgjorde den andre og tredje største gruppa når man ser på nettoinnvandringa.

Polske, svenske og litauiske statsborgarar var dei største gruppene blant utalandske statsborgarar som innvandra til Noreg, men desse gruppene hadde også den høgaste utvandringa frå Noreg. Det var 2 600 polske statsborgarar som innvandra, medan om lag 900 utvandra. Blant svenskane innvandra nær 1 100, medan 800 utvandra. Berre 6 av dei syriske statsborgarane utvandra, medan nær 900 innvandra. Samanlikna med 1. kvartal i fjor, gjekk nettoinnvandringa blant statsborgarar frå dei typiske arbeidsinnvandrarlanda Polen, Litauen og Sverige ned med respektive 28, 51 og 60 prosent.

Opprydding i folkeregisteretÅpne og lesLukk

Personar som er i landet kortare enn seks månader vert ikkje registrerte og er difor ikkje rekna med i desse tala. Skattedirektoratet har ein pågåande opprydding i Det sentrale folkeregisteret som utregistrerar personar som har flytta frå landet for lengre tid sida utan å melde frå til folkeregisteret.