Alt innhold for området helse

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • 7 millioner behandlinger på norske sykehus

  I 2016 mottok litt under 2 millioner pasienter i overkant av 7 millioner behandlinger på norske sykehus. Poliklinisk konsultasjon er den hyppigst brukte behandlingsformen.

  Artikkel
 • Reduserte kostnader på grunn av nye pensjonsregler

  Vanligvis stiger kostnadene ved norske sykehus fra år til år, men både i 2010 og 2014 sank kostnadene med flere milliarder kroner. Dette skyldtes verken færre pasienter eller effektivisering, men derimot endringer i pensjonsordningen.

  Artikkel
 • Staten betaler 14 milliarder for private spesialisttjenester

  SSB analyse 2017

  Offentlige helseforetak kjøpte spesialisthelsetjenester fra private for 14 milliarder kroner i 2015. Dette utgjorde om lag 10 prosent av helseforetakenes driftsutgifter. Nesten to tredeler av de innkjøpte tjenestene fra private er kjøp av somatisk...

  Artikkel
 • Vil snus overta for røyk?

  SSB analyse 2017

  Stadig færre ungdommer begynner å røyke. Mange unge begynner derimot med snus uten å gå veien om røyking. Hver tredje unge mann og hver femte unge kvinne snuser daglig.

  Artikkel
 • Levekårsundersøkelsen om helse 2015

  Notater 2017/09

  Statistisk sentralbyrå har gjennomført levekårsundersøkelser siden 1973, og fra 1996 er det gjennomført undersøkelser årlig. Levekårsundersøkelsen om helse er en tverrsnittsundersøkelse, som går i tillegg til den årlige levekårsundersøkelsen (EU-S...

  Publikasjon
 • Manual for the DHIS2 quality tool

  Notater 2017/04

  A Health Management Information System (HMIS) is important for a country’s capacity to monitor health, and for evaluating and improving the delivery of health-care services and programs.

  Publikasjon
 • The health management Information system in Malawi

  Notater 2017/03

  This report is an assessment of data from the Health Management Information Systems (HMIS) in Malawi and suggests a way to improve data quality.

  Publikasjon
 • Improving health data quality

  Notater 2017/05

  The report focuses on which measures that should be put in place to improve data quality. Suggested improvements are based on lessons learnt in Malawi which also have validity beyond the national experience.

  Publikasjon
 • Vi er kanskje ikke så overvektige likevel?

  Nyttårsforsetter til tross, utbredelsen av overvekt og fedme er ikke like stor som medier tidvis påstår. Samtidig kan sikkert menn og eldre være litt flinkere med å holde forsettene sine enn kvinner og yngre.

  Artikkel
 • Funksjonshemmede på arbeidsmarkedet i Norge og Sverige i 2015

  Rapporter 2016/42

  I Sverige er hele 62 prosent av de funksjonshemmede sysselsatte mot 46 prosent i Norge. Hvorfor er Sverige tilsynelatende bedre enn Norge til å sysselsette personer med nedsatt funksjonsevne?

  Publikasjon
 • Dagaktivitetstilbud i omsorgstjenesten

  Rapporter 2016/43

  Norske kommuner sørger i gjennomsnitt for å ha et dagaktivitetstilbud 4,5 dager i uken. Det viser denne rapporten som har som mål å belyse tjenestens aktiviteter, organisering, brukere og omfang.

  Publikasjon
 • Om etablering av et datamateriale med inntekter og kostnader for privatpraktiserende leger med offentlig avtale

  Notater 2016/34

  Notatet sammenfatter arbeid som Statistisk sentralbyrå (SSB) har gjennomført i 2016 på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) for å identifisere inntekter og kostnader for legepraksisen til privatpraktiserende fastleger og legespesialister.

  Publikasjon
 • Bruker Norge mye på helse?

  Helseutgiftene utgjorde 60 000 kroner per innbygger i 2015. Justert for forskjeller i kjøpekraft brukte Norge mest per innbygger av alle de nordiske landene. Ser vi derimot på helseutgifter som andel av BNP er Norges helseutgifter på nivå med elle...

  Artikkel
 • Funksjonshemma på arbeidsmarknaden i 2016

  Rapporter 2016/33

  Formålet med å gjennomføre årlege undersøkingar om personar med nedsett funksjonsevne er å kartlegge deira situasjon på arbeidsmarknaden og sjå korleis tilknytinga utviklar seg over tid.

  Publikasjon
 • Tre ganger så mange sykedager blant dem som har fedme

  Nordmenn i alderen 50–59 år med fedme har flere sykedager enn deres jevnaldrende. Personer med fedme har også sjeldnere jobb.

  Artikkel