Alt innhold for området helse

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Kommunale helse- og omsorgstjenester 2016

  Rapporter 2017/26

  Fra 2007 til 2016 økte antall mottakere av kommunale helse- og omsorgstjenester 16 prosent til vel 355 000. Flest mottakere finner vi blant de eldste. Andelen av mottakerne som er under pensjonsalder, har i denne perioden økt med 6 prosentpoeng.

  Publikasjon
 • Dette er Norge 2017

  Hvor gamle er norske kvinner når de får barn? Hvor gamle blir vi, og hva dør vi av? Dette er noe av det du får svar på i den nyeste utgaven av «Dette er Norge».

  Publikasjon
 • Sykehussenger til besvær

  Antall senger har alltid vært et viktig mål for å si noe om hvor mange pasienter som har blitt behandlet på sykehusene. Men hva er egentlig en sykehusseng, og trenger vi like mange senger i dag som for 25 år siden?

  Artikkel
 • Betydelige forskjeller i bruk av kommunale omsorgstjenester blant eldre

  I 2016 mottok 6 av 10 personer over 80 år i Norge en eller flere kommunale omsorgstjenester. Det er relativt store forskjeller mellom fylkene og kjønnene. Finnmark og Sør-Trøndelag er fylkene med høyest andel brukere i befolkningen 80 år og eldre,...

  Artikkel
 • Årsrapport 2016. Kontaktutvalet for helse- og omsorgsstatistikk og sosialstatistikk

  Notater 2017/28

  Notatet gjer greie for verksemda i Kontaktutvalet for helse- og omsorgsstatistikk og sosialstatistikk i 2016.

  Publikasjon
 • Langt fleire årsverk i helsestasjons- og skulehelsetenesta

  Årsverk i helsestasjons- og skulehelsetenesta har auka med vel 9 prosent frå 2015 til 2016. Auken gjeld særleg for sjukepleiarar, fysioterapeutar og jordmødrer. Vel 3,5 milliardar kroner blei brukte på desse tenestene i 2016.

  Artikkel
 • Fleire brukarar, aukande bistandsbehov

  I løpet av 2016 tok over 355 000 personar imot ein eller fleire kommunale omsorgstenester anten heime eller på institusjon. Det er ein auke på om lag 2 prosent frå 2015 og 8 prosent frå 2009. Bistandsbehovet er størst blant dei yngste og dei eldst...

  Artikkel
 • Hvem spiser fisk?

  Norsk fisk er på middagsbordet hos millioner av mennesker utenfor Norges grenser. Men hvor ofte spiser vi selv fisk?

  Artikkel
 • Omtrent uendret sesongjustert sykefravær

  Det sesong- og influensajusterte sykefraværet var 6,4 prosent i 1. kvartal 2017, omtrent uendret fra 4. kvartal 2016. Sykefraværet har ligget rundt dette nivået de siste fire årene.

  Artikkel
 • Kvinner dominerer spesialisthelsetjenesten

  I 2016 ble det utført 113 000 årsverk i spesialisthelsetjenesten. 7 av 10 årsverk ble utført av kvinner. Det er blant sykepleierne og de med lavest utdanning at andelen og antallet kvinner er størst.

  Artikkel
 • Høyt utdannede behandler smerter selv

  I en spørreundersøkelse fra SSB sier 36 prosent at de har brukt medisiner mot smerter de siste to ukene. De ivrigste brukerne av reseptfrie smertestillende piller har høy utdanning.

  Artikkel
 • Ein av fire 18-åringar har aldri hatt hol i tennene

  I 2016 hadde om lag 24 prosent av landets 18-åringar vakse opp utan besøk av Karius og Baktus. Mykje har hendt med borns tannhelse sidan 1985 då nær sagt alle 18-åringane hadde hatt eitt eller fleire hol i tennene.

  Artikkel
 • Sosial ulikhet i bruk av helsetjenester

  Rapporter 2017/16

  I hvilken grad er det sosiale forskjeller i bruk av lege, sykehus, fysioterapeut, tannlege og psykolog? Rapporten viser at grupper med lav utdanning/inntekt har dårligere helse og generelt bruker helsetjenester i større grad enn grupper med høyere...

  Publikasjon
 • Ungdom går mer til legen

  En større andel av ungdom mellom 16 og 19 år gikk til fastlegen i 2016 enn i 2015. Ungdommen gikk også oftere til legen, og økningen var størst blant guttene. 

  Artikkel
 • Fire av fem tidligere røykere er tobakksfrie

  31. mai markeres Verdens tobakksfrie dag. Stadig færre i Norge røyker, og hele 80 prosent av dem som har røykt tidligere, holder seg helt unna nikotin i dag.

  Artikkel