127019
127019
innrapportering
2016-12-09T13:08:00.000Z
no

Ikke aktiv

IPLOS - Individbasert helse- og omsorgsstatistikk

Måleperiodeårlig

Innhold

Formål

IPLOS er betegnelsen på et sentralt helseregister som danner grunnlag for blant annet nasjonal statistikk for pleie- og omsorgssektoren. IPLOS registeret er etablert som et individbasert pseudonymt register med basis i egen forskrift: "Forskrift om pseudonymt register for individbasert pleie- og omsorgsstatistikk" (17. februar 2006 nr 204)

Helsedirektoratet er databehandlingsansvarlig for IPLOS-registeret. Statistisk sentralbyrå er databehandler og behandler opplysningene i IPLOS på vegne av Helsedirektoratet. Skattedirektoratet er tiltrodd pseudonymforvalter for IPLOS-registeret.

Resultater fra IPLOS-data for 2015

I perioden 2007-2015 har antall mottakere av helse- og omsorgstjenester økt med om lag 11 prosent. Det er naturlig nok de eldste aldersgruppene som utgjør den største andelen av mottakere, men i 2015 var 39 prosent av mottakerne under pensjonsalder, en økning på hele 6 prosentpoeng siden 2007.

I løpet av 2015 var det totalt 348 858 unike mottakere av helse- og omsorgstjenester, eller 6,6 prosent av hele befolkningen i Norge. I 2007 var det til sammenligning 306 919 mottakere av slike tjenester gjennom året, eller 6,5 prosent av hele den norske befolkningen. I aldersgruppen 67-79 år er det kun 12,6 prosent som har fått helse- og omsorgstjenester. Antallet brukere og andelen som mottar omsorgstjenester øker med alderen. I aldersgruppen 80-89 år er over halvparten brukere av slike tjenester, mens det blant de i aldergruppen 90 år og eldre er over 90 prosent som mottar en eller flere tjenester.

Nær fire av ti mottakere av omsorgstjenester er under pensjonsalderen (39 prosent), og hver fjerde mottaker er under 50 år. Andelen mottakere under pensjonsalder har økt med 6 prosentpoeng siden 2007. I 2015 var en av tjue (5 prosent) under 18 år.

To av fem mottakere av omsorgstjenester er menn. Det var 60 prosent kvinner blant mottakerne i 2015, omtrent som i de tre foregående årene, men en nedgang siden 2007. Andelen menn som mottar tjenester er økende, noe som først og fremst skyldes at levealderen for menn øker. Det er særlig blant dem over 80 år at det er et stort flertall av kvinner. I aldergruppene fra 18 til 66 år er det nesten like mange menn som kvinner, og blant unge under 18 år er det flere gutter enn jenter blant mottakerne. Antall personer i alderen 67 år og eldre som mottok omsorgstjenester var på 213 000 personer i 2015.

I alt har tjenestemottakerne mottatt 786 416 vedtatte tjenester i løpet av 2015. Svært mange tjenestemottakere mottar mer enn en tjeneste i løpet av året. Nær to av ti tjenestemottakere (18 prosent) bor i en institusjon eller en bolig med fast tilknyttet personell hele døgnet. En av ti bor i en annen bolig som kommunen stiller til disposisjon, og noen av disse boligene har fast personell deler av døgnet. De aller fleste mottakere av helse- og omsorgstjenester, sju av ti, bor imidlertid i en vanlig bolig. Hver fjerde mottaker med omfattende bistandsbehov bor i en vanlig bolig. Blant tjenestemottakere med langtidsopphold i institusjon er bare 1 prosent yngre enn 50 år, mens 76 prosent er 80 år eller eldre.

Klikk her for rapporten: Kommunale helse- og omsorgstjenester 2015

Innsending av IPLOS-data for 2016

Det er nå lagt ut nye offentlige krypteringsnøkler som gjelder for innsendinger i 2016. Disse skal lastes ned og brukes ved innsending av IPLOS-data for 2016.

Krypteringsprogram for kommunenes innsending ligger under arkfanen «Veiledning».

Frist for innsending av IPLOS-data er 15. januar 2017

Informasjonsbrev

Informasjon fra Helsedirektoratet til kommunene

Bekreftelse på innrapportering

Kommunene vil, via e-post, få kvittering etter at IPLOS-data er lest inn hos SSB. Kvitteringen sendes ut én gang i døgnet, kl 08:00. Kvittering sendes e-postadressen kommunen har oppgitt i krypteringsprogrammet.

Bestilling av spesialstatistikk fra IPLOS registeret

Det kan bestilles spesialstatistikk basert på opplysninger i IPLOS-registeret. Forutsetningen er at bestilling er i tråd med formålet i IPLOS-forskriften. Slike oppdrag faktureres etter gjeldende satser i SSB.

Oversikt over informasjon i IPLOS-registeret:

Variabelliste IPLOS

Data til forskning

Forespørsler om 'utlevering av individdata og sammenstilt statikk til forskning' fra IPLOS skal rettes til Helsedirektoratet. Mer informasjon, søknadsskjema m.m. finnes på: Helsedirektoratet data til forskning og Innsendingsveileder Forskerdata til IPLOS

Krypteringsprogram  Dette programmet skal bare brukes av forskere.

Kontakt

 • E-post
  iplos@ssb.no
 • Telefon
  21 09 45 49
 • Telefon
  21 09 46 93
 • Telefon
  21 09 42 11
 • Telefon
  40902433

Resultater fra rapporteringen