299431
299431
innrapportering
2017-03-09T14:49:00.000Z
no

Pågår

Boforhold 2017

Innhold

 • Om rapporteringen

Formål

Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomfører, i samarbeid med By- og regionforskningsinstituttet NIBR, en survey blant husholdninger som er eller har vært vanskeligstilte på boligmarkedet. Surveyen er del av et større prosjekt finansiert av Norges forskningsråd. Prosjektet har tittelen “Undesirable housing market positions – ways in an out”.

Det overordnede målet med prosjektet er å studere forbindelsene mellom boligsituasjoner, mobilitet, tilknytning til arbeidsmarkedet og andre kjennetegn ved husholdningene: Hvilke mekanismer leder folk inn i og ut av situasjoner med lav inntekt, dårlige/utrygge boligsituasjoner og eksklusjon fra/inkludering i arbeidsmarkedet?

Undersøkelsen skal også bidra til å få ny informasjon om effekten av startlån for de som har vansker med å skaffe seg egen bolig. Startlån og tilskudd til etablering skal bidra til at personer som ikke får lån i vanlige banker får en mulighet til å kjøpe egen bolig. Dette er den første studien i Norge der mottakere av startlån kan sammenlignes med en kontrollgruppe som ikke har fått slikt lån, og studien kan dermed bidra til å øke effektiviteten i bruk av startlånet som offentlig virkemiddel

Undersøkelsen omfatter følgende temaer: (1) Boligsituasjonen nå og bolighistorikk, inkludert spørsmål om husstanden har vært bostedsløs. (2) Arbeidsmarkedstilknytning nå og tidligere: utdanning og kompetanse samt inntektskilder. (3) Spørsmål om helse – en kort bolk med enkle spørsmål. (4) Kontakt og erfaring med velferdstjenester; eks. NAV sosialtjeneste, arbeidsmarkedstiltak (NAV stat), boligkontor o.a. (5) Inkludering og deltakelse i nabolag, lokale foreninger, fritidsaktiviteter o.l. samt kontakt med slekt og venner.

Utvalget består av alle husholdninger i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim som var definert som lavinntektshusholdninger i 2008, og som har fått startlån i perioden 2009-2013. Med lavinntektshushold mener vi hushold som i 2008 lå under en definert fattigdomsgrense og som var leietakere. Det er til sammen 2260 husholdninger som tilfredsstiller disse kriteriene. Den personen i hver husholdning som hadde høyest inntekt i 2008, er den som nå blir kontaktet og intervjuet.

I tillegg er det trukket ut en like stor kontrollgruppe som i 2008 lignet mest mulig på de som fikk startlån, når vi ser på kjennetegn som alder, landbakgrunn, husholdningstype, yrkesstatus, inntekt og bosted i 2008.

Til sammen utgjør dette et utvalg på cirka 4 500 personer

De som er invitert til å delta får epost eller brev fra SSB med informasjon om undersøkelsen. Det vil i tillegg bli sendt ut SMS.

Hvordan skal jeg svare?

Undersøkelsen gjennomføres ved at du fyller ut et skjema på internett. Det tar cirka 15 minutter å besvare spørsmålene, og du kan svare på PC, Mac, nettbrett eller mobiltelefon. Det går like greit å svare på mobil som på PC.

For å svare på Internett benytter du lenken i eposten eller SMSen som sendes til deg. Du kan også åpne skjemaet ved å bruke knappen elektronisk innrapportering på toppen av denne siden, du må da logge inn med brukernavn og passord fra den tilsendte eposten. Du kan bare svare på bokmål.

Vi ivaretar personvernet

Alle som arbeider i Statistisk sentralbyrå har taushetsplikt, og vi vil aldri videreformidle opplysninger om hva enkeltpersoner har svart. Undersøkelsen gjennomføres i samsvar med statistikkloven og personopplysningsloven, og Statistisk sentralbyrå har utnevnt eget personvernombud godkjent av Datatilsynet.

 

Kontakt

 • E-post
  boforhold@ssb.no
  Telefon
  62 88 56 08
  Telefontid
  Man - fre: 09.00 - 21.00

Lover og regler

Andre nettsteder