266477
266477
innrapportering
2016-05-19T11:20:00.000Z
no

Pågår

Forbruksundersøkelsen

Måleperiodehvert 5. år

Innhold

  • Om rapporteringen

Formål

Forbruksundersøkelsen er en utvalgsundersøkelse hvor Statistisk sentralbyrå (SSB) samler inn opplysninger om utgifter i private husholdninger. Formålet med undersøkelsen er å finne ut hva folk bruker pengene sine på, hvordan forbruket fordeler seg på ulike utgiftsposter som mat, klær og bolig, og hvordan dette endrer seg over tid.

Forbruksundersøkelsen gjennomføres og finansieres som en del av statsoppdraget til SSB. Seksjon for levekårsstatistikk er faglig ansvarlig for undersøkelsen. Statistisk sentralbyrå har gjennomført større generelle forbruksundersøkelser i 1958, 1967 og 1973. Fra og med 1974 og fram til 2009 ble FBU gjennomført som årlige, løpende undersøkelser. Undersøkelsen i 2016/2017 er den første etter nytt design, der en tar sikte på å gjennomføre større forbruksundersøkelser hvert tredje til femte år.

 

Undersøkelsen skal blant annet gi svar på spørsmål om:

 • hva slags varer og tjenester husholdningene bruker penger på

• hvor stor del av utgiftene som går til mat, klær, bolig og transport

• hvordan utgiftene varierer mellom typer av husholdninger, mellom landsdeler og yrkesgrupper

• hvordan forbruket utvikler seg over tid

 

Total 7500 husholdninger er denne gangen tilfeldig trukket fra hele landet til å svare på spørsmål og registrere utgifter. Svarene fra undersøkelsen skal blant annet brukes til:

 • utforming av myndighetenes økonomiske og sosiale politikk.

• forskning og utredning av ulike gruppers økonomiske kår, som f.eks. barnefamilier og enslige forsørgere, pensjonister og aleneboende.

• beregning av husholdningenes forbruk i nasjonalregnskapet.

• studier av kosthold og ernæring.

• undervisning i grunnskolen, videregående skoler, høgskoler og universitet.

• å besvare en rekke henvendelser fra enkeltpersoner, f.eks. om boutgifter, utgifter til bilhold og levekostnader

 

Er du valgt ut til å delta?

Et tilfeldig utvalg husholdninger er trukket fra Folkeregisteret. De som er trukket ut til å delta i undersøkelsen mottar informasjonsmateriell om dette i posten.

 

Hvordan skal jeg delta?

Vi ber dem som er kommet med i utvalget om å oppgi utgiftene sine i to bestemte uker. På den måten får vi et gjennomsnittsbilde av norske husholdningers forbruk over hele året.

 Har du fått brev i posten om denne undersøkelsen, vil du i løpet av kort tid bli oppringt av en av våre intervjuere. Intervjueren vil gjennomføre et kort intervju og fortelle mer om hvordan undersøkelsen gjennomføres. Du trenger ikke å forberede deg eller foreta deg noe før intervjueren ringer.

Du kan gjerne ringe oss på telefonnummer 62 88 56 08 eller sende e-post til forbruk@ssb.no dersom du har spørsmål eller for å avtale når vi skal ringe deg, eller for å ta intervjuet direkte.

Alle som fullfører undersøkelsen får et gavekort på kr. 500. Gavekortet kan brukes over hele landet og innen de fleste bransjer. Du kan lese mer på presentkort.no

 

Har du ikke hørt fra oss?

Dersom du ikke har blitt kontaktet av en av våre intervjuere, kan det skyldes at vi ikke har funnet telefonnummeret ditt. I så fall ber vi deg kontakte oss og oppgi hvilket telefonnummer vi kan nå deg på.

 

Hvorfor skal jeg svare på dette?

Vi kan ikke intervjue alle og har derfor trukket et utvalg som skal representere alle husholdninger i Norge. Vi kan ikke erstatte din husholdning med en annen dersom du ikke deltar. For å få et riktig bilde av forbruket til norske husholdninger er det derfor viktig at så mange som mulig av dem vi kontakter deltar. Dersom det for eksempel er mange yngre som ikke svarer, får vi mindre sikker informasjon om hvordan forbruket blant unge er. Det er derfor viktig at folk i alle livssituasjoner svarer.

 

Vi ivaretar personvernet

Undersøkelsen gjennomføres i henhold til statistikkloven og personopplysningsloven. Alle som arbeider i SSB har taushetsplikt. Opplysningene som samles inn skal kun brukes til statistikk og forskning, og vil aldri bli utlevert eller publisert på en slik måte at det framgår hva enkeltpersoner har svart.

Du kan lese mer om personvern her: http://www.ssb.no/omssb/personvern

 

 

Kontakt

  • E-post
    forbruk@ssb.no
    Telefon
    62 88 56 08

Lover og regler