236717
236717
innrapportering
2015-08-21T08:57:00.000Z
no

Pågår

Levekårsundersøkelse blant personer med innvandrerbakgrunn

Måleperiodeårlig

Innhold

Formål

Hvert år gjennomfører SSB levekårsundersøkelser som sier noe om viktige sider ved det å leve og bo i Norge. Fordi disse undersøkelsene ikke gir nok kunnskap om levekårene til personer med innvandrerbakgrunn, gjennomføres det omtrent hvert tiende år en utvidet levekårsundersøkelse. SSB har tidligere gjennomført tre levekårsundersøkelser blant personer med innvandrerbakgrunn, i 1983, 1996 og 2005/2006.

I løpet av perioden oktober 2015 til juni 2016 gjennomfører Statistisk sentralbyrå (SSB) en levekårsundersøkelse blant personer med innvandrerbakgrunn. Undersøkelsen er finansiert av Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD).

Svarene fra undersøkelsen skal brukes til å lage statistikk som viser hvordan levekårene til personer med innvandrerbakgrunn skiller seg fra levekårene i befolkningen generelt, og hvordan situasjonen har endret seg siden forrige undersøkelse. Dette er viktig kunnskap for å forstå samfunnet vårt og for å kunne planlegge for fremtiden. 

Totalt 9 500 personer i alderen 16-74 år er denne gangen trukket ut fra folkeregisteret til å svare på spørsmål om blant annet:

 • kontakt med familie og venner
 • egen helse
 • arbeid og arbeidsmiljø
 • bolig og boforhold
 • opplevelse av tilhørighet
 • inkludering og forskjellsbehandling
 • religion
 • språkkunnskap
 • verdier og holdninger

Resultatene fra undersøkelsen vil være tilgjengelig for alle på ssb.no i mai 2017.             

Er du valgt ut til å delta?

Undersøkelsen omfatter personer med bakgrunn fra følgende tolv land: Afghanistan, Bosnia-Hercegovina, Eritrea, Irak, Iran, Kosovo, Pakistan, Polen, Somalia, Sri-Lanka, Tyrkia og Vietnam. 

Fra hvert land er det trukket et tilfeldig utvalg fra folkeregisteret på omlag 650 personer. Disse har vært bosatt i Norge i minst to år. I tillegg er det trukket 1 800 personer som er født i Norge av to foreldre som har innvandret, fra Sri-Lanka, Vietnam, Pakistan og Tyrkia.

 De som er trukket ut til å delta i undersøkelsen mottar informasjonsmateriell om dette i posten.

Hvordan skal jeg svare?

Noen dager etter at du har mottatt informasjon i posten fra oss, vil en av våre intervjuere ringe deg for å avtale tidspunkt for et intervju. Intervjuet varer i underkant av en time, men tiden vil variere fra person til person, etter jobbsituasjon, helsetilstand og levevaner. Du trenger ikke å forberede deg på forhånd.

Du kan gjennomføre intervjuet på norsk, engelsk eller på morsmålet ditt. Intervjuet kan gjennomføres hjemme hos deg eller på et annet egnet sted som du kan bestemme, på bibliotek eller cafe, for eksempel. Intervjuet kan tas på telefon dersom du ønsker det. 

Alle som deltar får et gavekort på kr. 300. Gavekort kan brukes over hele landet og innen de fleste bransjer. Du kan lese mer på presentkort.no

Du kan gjerne kontakte oss dersom du har spørsmål eller du selv ønsker å avtale når og eventuelt på hvilket språk intervjuet skal gjennomføres.

Har du ikke hørt fra oss?

Dersom du ikke har blitt kontaktet av en av våre intervjuere, kan det skyldes at vi ikke har funnet telefonnummeret ditt. I så fall ber vi deg kontakte oss og oppgi hvilket telefonnummer vi kan nå deg på.

Hvorfor skal jeg svare på dette?

SSB har hovedansvaret for å lage offisiell statistikk om det norske samfunnet. Dataene samles inn gjennom offentlige registre og gjennom intervjuer. I levekårsundersøkelsen blant personer med innvandrerbakgrunn intervjuer SSB personer om ulike temaer rundt det å bo og leve i Norge.

Vi kan ikke erstatte deg men en annen dersom du ikke deltar. Hver enkelt som er trukket ut representerer en større gruppe mennesker. For at alle grupper skal telle med i statistikken, slik at vi får et riktig bilde av hvordan personer med innvandrerbakgrunn har det i Norge, er det viktig at flest mulig svarer. Dersom det for eksempel er mange kvinner som ikke svarer, får vi mindre sikre opplysninger om hvordan kvinner har det. Det er derfor viktig at både kvinner og menn, unge og eldre, og folk i alle livssituasjoner svarer.

Vi ivaretar personvernet

Undersøkelsen gjennomføres i henhold til statistikkloven og personopplysningsloven. Alle som arbeider i SSB har taushetsplikt. Opplysningene som samles inn skal kun brukes til statistikk og forskning, og vil aldri bli utlevert eller publisert på en slik måte at det framgår hva enkeltpersoner har svart.

Vis til side om personvern http://www.ssb.no/omssb/personvern

Kontakt

 • E-post
  levekaar@ssb.no
  Telefon
  62 88 56 08
  Telefontid
  man - fre: 09.00-21.00

Lover og regler