243594
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/stskog/aar
243594
Hogst på halvparten av skogeiendommene siste 20 år
statistikk
2016-09-22T10:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
stskog, Strukturen i skogbruket, skogeiendommer, skogeiere, hogstkvantum, produktivt skogareal, avvirkning, skogfond, skogplanting, tømmerhogst, kombinasjonsbrukSkogbruk, Jord, skog, jakt og fiskeri
true
Antall skogeiendommer, skogareal, skogavvirkning og eiertype. 11 prosent av skogeiendommene med hogst for salg i 2015.

Strukturen i skogbruket2015

Innhold

Publisert:

Neste publisering:

Hogst på halvparten av skogeiendommene siste 20 år

På landsbasis har det blitt avvirket for salg på 62 000 skogeiendommer i løpet av de siste 20 årene. I alt 14 000 eiendommer hadde tømmeravvirkning for salg i 2015.

Skogeiendommer og produktivt skogareal
2015
Antall eiendommerAndelProduktivt skogarealAndel
I alt128 099100,070 082 861100,0
Produktivt skogareal i dekar
25-99 dekar44 01434,22 453 5353,5
100-249 dekar33 54526,35 485 7047,8
250-499 dekar22 18417,37 890 21811,3
500-999 dekar15 58612,210 887 45915,5
1 000-1 999 dekar7 9906,211 001 15115,7
2 000-4 999 dekar3 5712,810 509 73115,0
5 000-19 999 dekar9770,88 583 75012,2
20 000 dekar eller mer2320,213 271 31318,9

Hogstaktiviteten var som vanlig størst på de større eiendommene. For eiendommer over 5 000 dekar var det hogst for salg på rundt 70 prosent i 2015. Andelen med avvirkning varierte ellers mye mellom landsdelene. I Hedmark, der aktiviteten var størst, ble det hogd tømmer for salg på 23 prosent av eiendommene. På Vestlandet hadde knapt 5 prosent av skogeiendommene tømmeravvirkning for salg, mens aktiviteten i Nord-Norge var enda mindre.

Lite aktivitet på små eiendommer i nord og vest

Selv om mange eiendommer ikke har hogd for salg de siste 20 årene, gjelder dette først og fremst små eiendommer. En stor andel av dem er lokalisert på Vestlandet og i Nord-Norge. I skogstrøkene på Østlandet er det også små eiendommer under 100 dekar som hadde minst aktivitet; omkring halvparten av dem solgte tømmer denne perioden.

Ni av ti eiendommer er mindre enn 1 000 dekar

I alt 128 100 skogeiendommer har minst 25 dekar produktivt skogareal. Det produktive skogarealet til disse eiendommene var 70,1 millioner dekar. Det er stor overvekt av mindre eiendommer, og ni av ti er under 1 000 dekar. I 2015 ble 33 500 skogeiendommer drevet i kombinasjon med jordbruksbedrift. For ti år siden var det tilsvarende antallet 40 000. Gjennomsnittseiendommen består av 547 dekar produktiv skog og 283 dekar uproduktiv skog.

Enkeltpersoner eier 78 prosent av skogarealet

Mye av skogen er på private hender. Enkeltpersoner eier 94 prosent av skogeiendommene og 78 prosent av det produktive skogarealet. Staten eier 9 prosent av skogarealet, men mindre enn 1 prosent av eiendommene. Videre følger andre private eiere, som aksjeselskap, med en andel på 6 prosent av skogarealet. Kommuner og fylkeskommuner eier til sammen 3 prosent. Det samme gjør bygdeallmenningene. I tillegg eier dødsbo litt over 1 prosent av skogarealet.

Gjennomsnittshogst på 720 kubikkmeter

Gjennomsnittlig hogstkvantum per skogeiendom lå på 720 kubikkmeter i 2015. For ti år siden var gjennomsnittskvantumet for en eiendom 525 kubikkmeter. I Hedmark var gjennomsnittlig hogstkvantum 1 150 kubikkmeter i 2015. Dette fylket har også en stor del av de største skogeiendommene.

Skogfondkontiene vokser

Ved inngangen til 2015 hadde norske skogeiere til sammen 1 347 millioner kroner på sine skogfondkonti. I løpet av året ble det satt av 479 millioner kroner på disse kontiene, som tilsvarer nesten 14 prosent av verdien av tømmeret som ble hogd samme året. I alt 378 millioner kroner ble utbetalt til skogeieren for å dekke ulike investeringer og tiltak.

Nytt datagrunnlag gir flere skogeiendommerÅpne og lesLukk

Fram til 2011 har antall skogeiendommer og produktivt skogareal vært basert på opplysninger fra Landbruksregisteret. Men fra og med årgangen 2011 er skogeiendommene og det produktive skogarealet basert på digitale eiendomskart, grunneiendommer og eieropplysninger fra Matrikkelen. Dette er kombinert med arealressurskart og opplysninger fra Landbruksregisteret. Det nye datagrunnlaget har resultert i at antall skogeiendommer har økt. Statistikken bygger dessuten på data fra ulike administrative registre.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB