3595_2012
3595_2012
kommunefakta
2017-04-28T17:42:00.000Z
no
Alta kommune

Kommunefakta

Alta - 2012 (Finnmark Finnmárku)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 4. kvartal 2016]

20 446 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 641 672
5-9 år 646 716
10-14 år 724 662
15-19 år 839 734
20-24 år 846 743
25-29 år 783 741
30-34 år 682 672
35-39 år 586 493
40-44 år 741 688
45-49 år 774 776
50-54 år 672 668
55-59 år 560 535
60-64 år 579 515
65-69 år 502 494
70-74 år 340 319
75-79 år 239 248
80-84 år 133 187
85-89 år 74 148
90-94 år 18 46
95-99 år 2 6
100 år eller eldre 0 2

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 233 -137 96
1998K4 194 -192 2
1999K4 206 93 299
2000K4 209 20 229
2001K4 138 -63 75
2002K4 192 -1 191
2003K4 143 -74 69
2004K4 138 48 186
2005K4 143 119 261
2006K4 170 35 201
2007K4 155 30 182
2008K4 156 55 216
2009K4 159 34 192
2010K4 169 225 391
2011K4 163 43 211
2012K4 151 207 364
2013K4 167 8 176
2014K4 106 -34 76
2015K4 141 58 199
2016K4 152 198 349

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  77,2 år

 • Kvinner

  82,3 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  10,2 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  1 340 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Barn og unge

Barn med barnehageplass [per 2016]

89,9 %

Andelen barn 1-5 år som har plass i barnehage. Kilde til tallet.

Barnevern

Statistikken omfatter alle barn og unge (0-22 år) som barnevernet mottar melding om, gjennomfører undersøkelse av eller som mottar tiltak etter lov om barneverntjenester. Du finner mer om barnevernsstatistikken her.

Utdanning

Ved å peke på figuren kan du se verdiene bak hvert felt.
Forklaringer til begrep i figuren: Videregående skole-nivå, universitets- og høgskolenivå kort, universitets- og høgskolenivå lang.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Befolkningens utdanningsnivå.

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Alta
Grunnskolenivå 5085
Videregående skole-nivå 5963
Universitets- og høgskolenivå kort 3790
Universitets- og høgskolenivå lang 921
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 97

Arbeid og inntekt

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Alta
Jordbruk, skogbruk og fiske 359
Sekundærnæringer 2083
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 3405
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 521
Undervisning 1066
Helse- og sosialtjenester 2244
Personlig tjenesteyting 347

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger. Tilsvarende tall for hele landet og andre kommuner finner du i statistikkbanken.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 183000 409000 529000 288000
2006 196000 427000 562000 310000
2007 212000 459000 607000 330000
2008 225000 491000 661000 353000
2009 229000 494000 667000 362000
2010 236000 515000 688000 369000
2011 251000 543000 715000 386000
2012 259000 568000 748000 399000
2013 273000 578000 774000 398000
2014 278000 608000 792000 418000
2015 288000 624000 809000 431000

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

2,3 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7.7 10.3 24.9 27 2.9 2.4 6.3 3.8
2008 6.9 10.8 25.2 27.5 3 2.4 6.6 4.7
2009 6.6 10.2 25.4 27.1 3.4 2.6 6.2 4.6
2010 7.1 10.8 25.4 28.3 3.5 2.8 4 4.8
2011 6.8 11.1 24 27.4 3.6 2.6 5.4 5.6
2012 4.7 11.4 23.5 30.1 4.1 2.9 4 5.3
2013 4.7 10.8 22 30.1 4.5 2.9 6 5.8
2014 5 11.1 21.2 31.8 4.5 2.7 4.1 6.2
2015 4.5 11 21.6 31.3 5 3.1 4.1 5.9
2016 4.4 10.7 20.9 32.4 3.9 4.2 3.8 5.6

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  67 169 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.