3595_0237
3595_0237
kommunefakta
2017-05-01T04:19:00.000Z
no
Eidsvoll kommune

Kommunefakta

Eidsvoll - 0237 (Akershus)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 4. kvartal 2016]

24 415 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 795 725
5-9 år 841 790
10-14 år 796 723
15-19 år 762 720
20-24 år 682 650
25-29 år 792 732
30-34 år 866 865
35-39 år 904 873
40-44 år 895 879
45-49 år 953 886
50-54 år 865 806
55-59 år 754 724
60-64 år 680 691
65-69 år 644 669
70-74 år 538 525
75-79 år 264 343
80-84 år 158 220
85-89 år 87 169
90-94 år 35 81
95-99 år 7 25
100 år eller eldre 1 0

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 -10 92 82
1998K4 -12 232 220
1999K4 31 296 327
2000K4 26 165 191
2001K4 -1 314 313
2002K4 -42 91 49
2003K4 38 229 267
2004K4 35 273 308
2005K4 60 223 286
2006K4 79 323 411
2007K4 64 528 582
2008K4 57 354 405
2009K4 81 285 368
2010K4 62 390 439
2011K4 50 440 493
2012K4 77 447 521
2013K4 109 439 547
2014K4 84 459 549
2015K4 82 488 573
2016K4 93 516 604

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  80,5 år

 • Kvinner

  84,3 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  3,8 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  601 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Barn og unge

Barn med barnehageplass [per 2016]

91,5 %

Andelen barn 1-5 år som har plass i barnehage. Kilde til tallet.

Barnevern

Statistikken omfatter alle barn og unge (0-22 år) som barnevernet mottar melding om, gjennomfører undersøkelse av eller som mottar tiltak etter lov om barneverntjenester. Du finner mer om barnevernsstatistikken her.

Utdanning

Ved å peke på figuren kan du se verdiene bak hvert felt.
Forklaringer til begrep i figuren: Videregående skole-nivå, universitets- og høgskolenivå kort, universitets- og høgskolenivå lang.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Befolkningens utdanningsnivå.

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Eidsvoll
Grunnskolenivå 6264
Videregående skole-nivå 8138
Universitets- og høgskolenivå kort 3377
Universitets- og høgskolenivå lang 956
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 130

Arbeid og inntekt

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Eidsvoll
Jordbruk, skogbruk og fiske 170
Sekundærnæringer 1910
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 5438
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 930
Undervisning 827
Helse- og sosialtjenester 2297
Personlig tjenesteyting 394

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger. Tilsvarende tall for hele landet og andre kommuner finner du i statistikkbanken.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 183000 390000 507000 287000
2006 192000 412000 528000 293000
2007 208000 440000 568000 314000
2008 226000 474000 615000 335000
2009 228000 475000 625000 342000
2010 237000 493000 632000 357000
2011 245000 525000 655000 363000
2012 256000 548000 676000 372000
2013 266000 572000 698000 375000
2014 275000 577000 724000 391000
2015 282000 588000 736000 390000

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

4,9 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7.4 11.1 22.5 30.8 2.8 2.5 5.6 3.3
2008 6.9 11.2 22.5 31.9 2.9 2.4 5.9 3.2
2009 6.5 12.1 21.9 29.3 3 2.4 5.3 3.5
2010 6.8 13.9 23.5 29.8 3.4 2.8 5.3 2.8
2011 6.9 15.1 23.5 29.3 3 2.9 4.8 3.1
2012 7.2 15 21.8 31 3.5 3 5 4.2
2013 6.2 14.3 21.6 30.2 3.8 3.2 4.7 3.8
2014 6.2 14.8 22 31.7 4.2 3.8 4.9 3.8
2015 6.4 14.6 21.9 28.4 3.9 3.9 5.4 3.8
2016 5.6 13.8 21.9 30 4.3 4 5.5 3.6

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  55 355 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.