3595_0229
3595_0229
kommunefakta
2017-04-30T09:10:00.000Z
no
Enebakk kommune

Kommunefakta

Enebakk - 0229 (Akershus)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 4. kvartal 2016]

10 927 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 323 312
5-9 år 419 385
10-14 år 359 361
15-19 år 358 364
20-24 år 298 265
25-29 år 305 286
30-34 år 357 357
35-39 år 388 389
40-44 år 473 437
45-49 år 472 427
50-54 år 437 367
55-59 år 335 331
60-64 år 298 263
65-69 år 278 265
70-74 år 262 251
75-79 år 104 122
80-84 år 71 87
85-89 år 29 42
90-94 år 11 29
95-99 år 1 7
100 år eller eldre 0 2

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 56 34 90
1998K4 54 79 133
1999K4 33 130 163
2000K4 47 204 251
2001K4 46 -31 15
2002K4 48 100 148
2003K4 26 82 108
2004K4 55 -3 52
2005K4 49 99 145
2006K4 88 129 218
2007K4 73 160 233
2008K4 92 169 260
2009K4 66 -37 23
2010K4 66 19 86
2011K4 84 146 225
2012K4 55 18 73
2013K4 70 -3 66
2014K4 73 58 134
2015K4 41 72 110
2016K4 33 22 57

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  80,5 år

 • Kvinner

  84,3 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  3,4 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  247 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Barn og unge

Barn med barnehageplass [per 2016]

89,5 %

Andelen barn 1-5 år som har plass i barnehage. Kilde til tallet.

Barnevern

Statistikken omfatter alle barn og unge (0-22 år) som barnevernet mottar melding om, gjennomfører undersøkelse av eller som mottar tiltak etter lov om barneverntjenester. Du finner mer om barnevernsstatistikken her.

Utdanning

Ved å peke på figuren kan du se verdiene bak hvert felt.
Forklaringer til begrep i figuren: Videregående skole-nivå, universitets- og høgskolenivå kort, universitets- og høgskolenivå lang.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Befolkningens utdanningsnivå.

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Enebakk
Grunnskolenivå 2757
Videregående skole-nivå 3764
Universitets- og høgskolenivå kort 1544
Universitets- og høgskolenivå lang 369
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 57

Arbeid og inntekt

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Enebakk
Jordbruk, skogbruk og fiske 65
Sekundærnæringer 1043
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 2409
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 336
Undervisning 391
Helse- og sosialtjenester 1029
Personlig tjenesteyting 215

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger. Tilsvarende tall for hele landet og andre kommuner finner du i statistikkbanken.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 195000 425000 521000 283000
2006 201000 441000 541000 290000
2007 217000 482000 587000 322000
2008 229000 511000 635000 351000
2009 234000 511000 641000 354000
2010 242000 531000 658000 357000
2011 249000 553000 679000 360000
2012 262000 581000 700000 387000
2013 275000 610000 730000 394000
2014 283000 614000 746000 400000
2015 285000 630000 747000 403000

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

4,6 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 8.9 11.8 27.9 26.2 2.9 4.5 4.5 2.5
2008 8.8 14.4 26.3 25.4 2.6 4.1 5 2.7
2009 7.9 15.8 24.3 25.2 3.2 3.6 5.2 2.5
2010 8.2 17.3 24.1 24.1 3.9 3.6 5 2.3
2011 7.7 16.9 25.1 24.8 3.6 3.6 4.2 2.5
2012 8.3 15.3 26 26.7 3.6 3.6 4.3 2.5
2013 8 15.2 25.6 25.6 3.7 3.8 4.8 2.3
2014 8 15.5 24.6 26.8 3.8 3.5 4.8 2.3
2015 8.1 14.3 24.6 25.2 3.8 4 4.7 2.2
2016 8.3 14 24.8 26.6 4.4 3.4 4.5 2.4

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  69 581 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.