3595_0612
3595_0612
kommunefakta
2017-08-23T15:57:00.000Z
no
Hole kommune

Kommunefakta

Hole - 0612 (Buskerud)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 2. kvartal 2017]

6 825 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 217 218
5-9 år 256 201
10-14 år 198 205
15-19 år 201 192
20-24 år 150 146
25-29 år 155 159
30-34 år 189 189
35-39 år 238 258
40-44 år 276 254
45-49 år 272 264
50-54 år 260 243
55-59 år 251 217
60-64 år 211 207
65-69 år 205 182
70-74 år 150 136
75-79 år 84 93
80-84 år 58 88
85-89 år 43 58
90-94 år 15 21
95-99 år 4 7
100 år eller eldre 0 1

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 13 38 51
1998K4 14 96 110
1999K4 6 65 71
2000K4 3 46 49
2001K4 11 82 93
2002K4 7 -5 2
2003K4 30 89 119
2004K4 10 27 37
2005K4 5 74 78
2006K4 11 118 129
2007K4 23 166 186
2008K4 30 206 239
2009K4 20 97 115
2010K4 32 128 164
2011K4 18 164 182
2012K4 44 96 141
2013K4 12 122 132
2014K4 22 81 103
2015K4 17 52 69
2016K4 15 -10 5

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Hole
Selveier 84.2
Andels- / aksjeeier 1.1
Leier 14.7

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Hole
Jordbruk, skogbruk og fiske 121
Sekundærnæringer 555
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1359
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 232
Undervisning 265
Helse- og sosialtjenester 718
Personlig tjenesteyting 125

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 182000 415000 566000 276000
2006 193000 425000 582000 295000
2007 213000 468000 620000 314000
2008 233000 487000 664000 347000
2009 232000 504000 676000 353000
2010 236000 513000 697000 351000
2011 253000 552000 723000 368000
2012 260000 574000 758000 385000
2013 265000 601000 791000 376000
2014 272000 630000 815000 407000
2015 285000 643000 845000 419000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Hole
Grunnskolenivå 1217
Videregående skole-nivå 2037
Universitets- og høgskolenivå kort 1420
Universitets- og høgskolenivå lang 581
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 32

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

1 742 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hole
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 2.3
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 14.1
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0.7
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern -2.9
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 24
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 26.9
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 22.5

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  79,7 år

 • Kvinner

  83,6 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  3,1 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  136 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

7,5 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7.1 12.3 25 29 2.7 2.3 4.2 4
2008 6.4 13.4 24.6 31.3 2.5 2.5 3.9 3
2009 6.4 13.8 24.1 30.8 2.9 2.4 3.8 3.2
2010 7.4 12.9 24.8 29.1 2.7 2.8 3.4 5.2
2011 6.9 12.8 24.7 29.2 3.1 2.5 3.1 6.3
2012 7 13.3 24.7 33.3 3.2 2.7 3.6 5.7
2013 6.6 12.7 23.1 32 2.8 2.5 3.9 4.6
2014 6.5 13.6 22.8 33.6 2.3 2.6 3.6 4.5
2015 7.3 14.3 22.4 30.4 2.3 3.1 3.3 4.5
2016 7.6 14.4 22.8 31.1 2.8 2.8 3.3 4.3

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  53 178 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.