3595_0623
3595_0623
kommunefakta
2017-04-24T21:13:00.000Z
no
Modum kommune

Kommunefakta

Modum - 0623 (Buskerud)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 4. kvartal 2016]

13 786 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 352 364
5-9 år 410 364
10-14 år 395 393
15-19 år 454 379
20-24 år 399 313
25-29 år 412 402
30-34 år 416 413
35-39 år 443 410
40-44 år 471 411
45-49 år 532 472
50-54 år 469 467
55-59 år 485 504
60-64 år 471 483
65-69 år 434 431
70-74 år 370 382
75-79 år 189 229
80-84 år 123 188
85-89 år 68 148
90-94 år 37 77
95-99 år 5 19
100 år eller eldre 0 2

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 -31 76 45
1998K4 -16 60 44
1999K4 -40 84 44
2000K4 -37 166 129
2001K4 -23 62 39
2002K4 -27 98 71
2003K4 -36 15 -21
2004K4 -4 -62 -66
2005K4 -21 66 44
2006K4 10 -8 4
2007K4 -18 127 106
2008K4 10 167 177
2009K4 27 10 39
2010K4 -21 47 29
2011K4 15 162 176
2012K4 -8 230 221
2013K4 25 219 244
2014K4 31 77 104
2015K4 -4 114 109
2016K4 -17 7 -8

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  79,7 år

 • Kvinner

  83,6 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  4,7 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  410 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Barn og unge

Barn med barnehageplass [per 2016]

87,1 %

Andelen barn 1-5 år som har plass i barnehage. Kilde til tallet.

Barnevern

Statistikken omfatter alle barn og unge (0-22 år) som barnevernet mottar melding om, gjennomfører undersøkelse av eller som mottar tiltak etter lov om barneverntjenester. Du finner mer om barnevernsstatistikken her.

Utdanning

Ved å peke på figuren kan du se verdiene bak hvert felt.
Forklaringer til begrep i figuren: Videregående skole-nivå, universitets- og høgskolenivå kort, universitets- og høgskolenivå lang.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Befolkningens utdanningsnivå.

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Modum
Grunnskolenivå 3920
Videregående skole-nivå 4983
Universitets- og høgskolenivå kort 1918
Universitets- og høgskolenivå lang 414
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 83

Arbeid og inntekt

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Modum
Jordbruk, skogbruk og fiske 181
Sekundærnæringer 1734
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 2107
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 281
Undervisning 466
Helse- og sosialtjenester 1560
Personlig tjenesteyting 213

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger. Tilsvarende tall for hele landet og andre kommuner finner du i statistikkbanken.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 168000 364000 489000 264000
2006 179000 382000 505000 272000
2007 193000 417000 548000 296000
2008 207000 452000 590000 316000
2009 210000 458000 593000 328000
2010 220000 474000 617000 331000
2011 230000 500000 631000 349000
2012 239000 528000 654000 355000
2013 247000 548000 673000 358000
2014 256000 564000 691000 367000
2015 259000 575000 699000 364000

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

3,7 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 6.6 9.9 22.2 32.6 3.2 2.4 5.6 4.8
2008 6.6 10.6 22.2 34 3.1 2.1 5.6 4.6
2009 6.1 11.4 21.2 33.4 3.2 1.9 5.3 4.4
2010 6.2 11.2 21.1 34.7 3.8 1.9 4.8 4.7
2011 6.2 11.3 21.3 34 3.8 3.8 4.6 4.2
2012 6.1 11.8 20.9 37.2 3.8 4.8 4.2 4.1
2013 5.8 11.1 20.1 34.9 4 5 4 4.1
2014 5.8 11.3 19.8 36.7 4.2 4.9 3.9 3.9
2015 6.1 11 19.6 34.8 3.6 4.5 4.2 4
2016 6.5 11.3 20 34.2 4.1 4.8 4 4

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  33 881 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.