3595_0238
3595_0238
kommunefakta
2017-04-28T18:05:00.000Z
no
Nannestad kommune

Kommunefakta

Nannestad - 0238 (Akershus)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 4. kvartal 2016]

12 657 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 358 382
5-9 år 428 415
10-14 år 469 439
15-19 år 404 400
20-24 år 364 321
25-29 år 424 399
30-34 år 427 418
35-39 år 469 439
40-44 år 536 472
45-49 år 609 513
50-54 år 474 416
55-59 år 371 343
60-64 år 353 318
65-69 år 282 266
70-74 år 252 272
75-79 år 130 145
80-84 år 76 109
85-89 år 47 64
90-94 år 8 30
95-99 år 3 11
100 år eller eldre 0 1

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 14 169 183
1998K4 -19 229 210
1999K4 25 299 324
2000K4 45 183 228
2001K4 32 223 255
2002K4 42 284 326
2003K4 60 145 205
2004K4 68 137 205
2005K4 65 105 180
2006K4 69 143 215
2007K4 54 66 121
2008K4 50 97 143
2009K4 44 81 127
2010K4 49 155 201
2011K4 45 194 234
2012K4 53 90 143
2013K4 22 178 202
2014K4 48 129 175
2015K4 50 333 385
2016K4 50 340 390

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  80,5 år

 • Kvinner

  84,3 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  2,8 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  223 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Barn og unge

Barn med barnehageplass [per 2016]

85 %

Andelen barn 1-5 år som har plass i barnehage. Kilde til tallet.

Barnevern

Statistikken omfatter alle barn og unge (0-22 år) som barnevernet mottar melding om, gjennomfører undersøkelse av eller som mottar tiltak etter lov om barneverntjenester. Du finner mer om barnevernsstatistikken her.

Utdanning

Ved å peke på figuren kan du se verdiene bak hvert felt.
Forklaringer til begrep i figuren: Videregående skole-nivå, universitets- og høgskolenivå kort, universitets- og høgskolenivå lang.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Befolkningens utdanningsnivå.

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Nannestad
Grunnskolenivå 3269
Videregående skole-nivå 4257
Universitets- og høgskolenivå kort 1634
Universitets- og høgskolenivå lang 427
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 64

Arbeid og inntekt

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Nannestad
Jordbruk, skogbruk og fiske 109
Sekundærnæringer 1074
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 3243
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 489
Undervisning 371
Helse- og sosialtjenester 1079
Personlig tjenesteyting 138

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger. Tilsvarende tall for hele landet og andre kommuner finner du i statistikkbanken.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 186000 403000 521000 294000
2006 197000 422000 545000 304000
2007 219000 462000 589000 323000
2008 231000 497000 635000 352000
2009 235000 498000 636000 347000
2010 241000 511000 653000 366000
2011 250000 535000 673000 363000
2012 259000 556000 707000 384000
2013 267000 575000 733000 380000
2014 279000 601000 756000 397000
2015 288000 608000 762000 410000

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

5,6 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 8 13.8 25.8 26.9 2.5 3.4 5.4 2.9
2008 7.9 14.1 25.3 27 2.7 3.3 5.6 2.5
2009 7.5 14.6 25.1 25.8 3 3.3 4.6 3.2
2010 7.9 14.8 25 26.5 2.9 3.8 5.3 2.7
2011 8.2 14.6 25.3 26 2.7 3.9 5.5 3.4
2012 7.4 14.9 25.4 28.3 2.6 3.9 5.4 2.9
2013 6.9 13.8 24.4 27.8 2.6 4.8 6.5 2.7
2014 6.4 13.4 24.3 28.9 2.7 5.1 6.5 3
2015 6 13 25.1 27.6 3 4.7 6.5 3.1
2016 5.5 12.9 25.3 27.6 3.2 4.7 6.6 3.2

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  64 704 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.