3595_0538
3595_0538
kommunefakta
2017-05-01T04:17:00.000Z
no
Nordre Land kommune

Kommunefakta

Nordre Land - 0538 (Oppland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 4. kvartal 2016]

6 773 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 167 160
5-9 år 176 187
10-14 år 178 176
15-19 år 217 218
20-24 år 235 205
25-29 år 190 153
30-34 år 169 164
35-39 år 170 168
40-44 år 204 198
45-49 år 261 258
50-54 år 272 251
55-59 år 240 231
60-64 år 228 216
65-69 år 215 233
70-74 år 181 208
75-79 år 115 152
80-84 år 82 126
85-89 år 54 59
90-94 år 24 26
95-99 år 1 4
100 år eller eldre 0 1

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 -25 -29 -54
1998K4 4 2 6
1999K4 -44 32 -12
2000K4 -42 4 -38
2001K4 -37 21 -16
2002K4 -35 21 -14
2003K4 -25 65 40
2004K4 -23 -46 -69
2005K4 -47 -59 -110
2006K4 -12 -4 -17
2007K4 -43 -38 -84
2008K4 -24 69 44
2009K4 -16 10 -8
2010K4 -25 68 44
2011K4 -33 86 52
2012K4 -44 33 -10
2013K4 -60 1 -58
2014K4 -27 67 40
2015K4 -31 42 11
2016K4 -17 38 22

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  79,3 år

 • Kvinner

  82,9 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  3,3 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  139 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Barn og unge

Barn med barnehageplass [per 2016]

92 %

Andelen barn 1-5 år som har plass i barnehage. Kilde til tallet.

Barnevern

Statistikken omfatter alle barn og unge (0-22 år) som barnevernet mottar melding om, gjennomfører undersøkelse av eller som mottar tiltak etter lov om barneverntjenester. Du finner mer om barnevernsstatistikken her.

Utdanning

Ved å peke på figuren kan du se verdiene bak hvert felt.
Forklaringer til begrep i figuren: Videregående skole-nivå, universitets- og høgskolenivå kort, universitets- og høgskolenivå lang.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Befolkningens utdanningsnivå.

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Nordre Land
Grunnskolenivå 2168
Videregående skole-nivå 2479
Universitets- og høgskolenivå kort 840
Universitets- og høgskolenivå lang 133
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 31

Arbeid og inntekt

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Nordre Land
Jordbruk, skogbruk og fiske 209
Sekundærnæringer 882
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 879
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 158
Undervisning 249
Helse- og sosialtjenester 748
Personlig tjenesteyting 70

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger. Tilsvarende tall for hele landet og andre kommuner finner du i statistikkbanken.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 155000 338000 461000 257000
2006 164000 355000 476000 280000
2007 178000 380000 509000 298000
2008 192000 400000 553000 330000
2009 193000 418000 551000 325000
2010 201000 435000 573000 337000
2011 211000 459000 597000 329000
2012 222000 493000 627000 346000
2013 232000 504000 641000 349000
2014 238000 515000 660000 367000
2015 243000 532000 673000 367000

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

4,9 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 8.1 6.4 19.9 37 2.6 2.4 5.1 3.5
2008 7.7 7.2 19.3 36.2 3.1 2.7 5 3.7
2009 8.1 7.3 18.6 33.8 3.3 3 4.6 3.4
2010 7.7 8.6 19.3 34.5 3.5 3.3 5.1 3.1
2011 7.9 9.1 18.4 33.5 4.1 2.6 4.5 2.9
2012 7.2 9 18.6 37.3 4 2.8 4.2 3.3
2013 6.4 8.7 17.6 35.7 3.9 3.7 4.2 2.8
2014 6.8 8.9 17.9 37.6 4.5 3.2 4.4 3.1
2015 6 8.3 16.7 34.9 4.2 7.4 4.1 2.7
2016 6.1 8.4 16.9 36.3 4.3 8.5 4.7 2.8

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  39 535 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.