3595_0722
3595_0722
kommunefakta
2017-04-30T09:08:00.000Z
no
Nøtterøy kommune

Kommunefakta

Nøtterøy - 0722 (Vestfold)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 4. kvartal 2016]

21 748 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 559 534
5-9 år 696 663
10-14 år 724 667
15-19 år 765 698
20-24 år 655 586
25-29 år 535 567
30-34 år 542 583
35-39 år 618 616
40-44 år 687 723
45-49 år 756 838
50-54 år 757 807
55-59 år 741 790
60-64 år 675 719
65-69 år 631 629
70-74 år 532 590
75-79 år 348 417
80-84 år 206 313
85-89 år 137 231
90-94 år 66 100
95-99 år 8 34
100 år eller eldre 0 5

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 40 302 342
1998K4 7 69 76
1999K4 13 199 212
2000K4 24 118 142
2001K4 13 53 66
2002K4 -6 132 126
2003K4 21 111 132
2004K4 52 -83 -31
2005K4 -27 84 60
2006K4 16 194 223
2007K4 -5 109 105
2008K4 2 189 190
2009K4 -31 132 113
2010K4 22 164 184
2011K4 2 99 98
2012K4 3 104 105
2013K4 -8 307 303
2014K4 -10 87 80
2015K4 11 124 138
2016K4 4 121 127

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  79,3 år

 • Kvinner

  83,7 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  4,8 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  640 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Barn og unge

Barn med barnehageplass [per 2016]

93,8 %

Andelen barn 1-5 år som har plass i barnehage. Kilde til tallet.

Barnevern

Statistikken omfatter alle barn og unge (0-22 år) som barnevernet mottar melding om, gjennomfører undersøkelse av eller som mottar tiltak etter lov om barneverntjenester. Du finner mer om barnevernsstatistikken her.

Utdanning

Ved å peke på figuren kan du se verdiene bak hvert felt.
Forklaringer til begrep i figuren: Videregående skole-nivå, universitets- og høgskolenivå kort, universitets- og høgskolenivå lang.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Befolkningens utdanningsnivå.

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Nøtterøy
Grunnskolenivå 3914
Videregående skole-nivå 7212
Universitets- og høgskolenivå kort 4745
Universitets- og høgskolenivå lang 1532
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 91

Arbeid og inntekt

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Nøtterøy
Jordbruk, skogbruk og fiske 75
Sekundærnæringer 1656
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 3707
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 835
Undervisning 937
Helse- og sosialtjenester 2494
Personlig tjenesteyting 346

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger. Tilsvarende tall for hele landet og andre kommuner finner du i statistikkbanken.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 177000 391000 553000 286000
2006 185000 408000 574000 294000
2007 201000 449000 617000 319000
2008 217000 494000 662000 348000
2009 219000 490000 663000 349000
2010 225000 510000 684000 355000
2011 236000 545000 712000 368000
2012 249000 574000 737000 371000
2013 260000 593000 770000 388000
2014 266000 617000 797000 393000
2015 270000 629000 819000 401000

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

5,7 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 6.8 11 23.4 32.6 3.9 2.8 5.4 3.1
2008 7 11.6 22.3 32.3 3.5 2.5 5.7 3.2
2009 7 12.4 21.9 32.6 3.2 2.9 5.4 3
2010 6.9 12.5 21.4 31.2 3.9 3.5 5.3 2.8
2011 7.8 12.9 21.9 31.2 4.2 3.6 5.2 2.5
2012 6.4 12.9 21.4 33.8 3.9 3.5 5.5 2.6
2013 6.6 12.1 21.5 33.8 3.8 3.5 5.5 2.6
2014 6.8 12.2 21.1 35.5 4.3 4 5.5 2.6
2015 7 12.4 21.2 32.6 4.9 3.8 5.4 2.5
2016 6.7 11.9 20.3 32.4 5.4 4.4 5.4 2.5

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  74 944 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.