3595_0624
3595_0624
kommunefakta
2017-04-30T08:10:00.000Z
no
Øvre Eiker kommune

Kommunefakta

Øvre Eiker - 0624 (Buskerud)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 4. kvartal 2016]

18 562 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 576 498
5-9 år 603 538
10-14 år 571 549
15-19 år 587 563
20-24 år 598 518
25-29 år 593 602
30-34 år 596 551
35-39 år 640 585
40-44 år 702 655
45-49 år 722 654
50-54 år 661 600
55-59 år 589 584
60-64 år 518 532
65-69 år 539 491
70-74 år 389 400
75-79 år 267 303
80-84 år 155 202
85-89 år 114 151
90-94 år 45 84
95-99 år 6 28
100 år eller eldre 0 3

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 46 177 223
1998K4 9 45 54
1999K4 -40 114 74
2000K4 -12 135 123
2001K4 -3 -23 -26
2002K4 -1 179 178
2003K4 9 68 77
2004K4 22 206 228
2005K4 20 176 192
2006K4 47 88 131
2007K4 25 155 176
2008K4 77 133 218
2009K4 35 227 266
2010K4 14 349 371
2011K4 44 388 434
2012K4 51 283 331
2013K4 40 129 167
2014K4 57 61 120
2015K4 41 125 166
2016K4 34 325 357

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  79,7 år

 • Kvinner

  83,6 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  4,5 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  544 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Barn og unge

Barn med barnehageplass [per 2016]

92,5 %

Andelen barn 1-5 år som har plass i barnehage. Kilde til tallet.

Barnevern

Statistikken omfatter alle barn og unge (0-22 år) som barnevernet mottar melding om, gjennomfører undersøkelse av eller som mottar tiltak etter lov om barneverntjenester. Du finner mer om barnevernsstatistikken her.

Utdanning

Ved å peke på figuren kan du se verdiene bak hvert felt.
Forklaringer til begrep i figuren: Videregående skole-nivå, universitets- og høgskolenivå kort, universitets- og høgskolenivå lang.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Befolkningens utdanningsnivå.

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Øvre Eiker
Grunnskolenivå 4698
Videregående skole-nivå 6445
Universitets- og høgskolenivå kort 2768
Universitets- og høgskolenivå lang 701
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 87

Arbeid og inntekt

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Øvre Eiker
Jordbruk, skogbruk og fiske 175
Sekundærnæringer 2459
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 3224
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 445
Undervisning 570
Helse- og sosialtjenester 1921
Personlig tjenesteyting 298

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger. Tilsvarende tall for hele landet og andre kommuner finner du i statistikkbanken.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 168000 384000 504000 272000
2006 175000 398000 527000 281000
2007 190000 431000 565000 301000
2008 212000 467000 611000 323000
2009 214000 474000 615000 330000
2010 222000 480000 633000 344000
2011 235000 508000 664000 355000
2012 245000 536000 689000 358000
2013 256000 559000 714000 371000
2014 267000 574000 739000 382000
2015 277000 592000 759000 383000

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

1,5 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7.8 10.9 24.1 31 3.5 2.5 6.1 4.4
2008 7.9 11.8 23.7 31.4 3.4 2.2 5.9 3.4
2009 7.6 11.7 23.7 29.9 3.7 2.9 6 3.5
2010 7.5 12.1 23.6 29.8 3.9 3.3 5.8 2.9
2011 7 13 22.3 31.1 3.9 3.2 5.1 3.1
2012 6.8 12.1 21.4 32.4 4.1 4.2 4.6 2.9
2013 6.4 12.3 21.5 31.8 4 4.3 4.5 3.2
2014 5.9 12.7 21.7 31.5 4.1 4.1 4.7 2.9
2015 6.1 12.6 22.2 31.1 4.5 4.1 4.8 2.9
2016 6.3 12.3 21.8 31.8 4.9 4.5 4.2 2.8

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  57 216 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.