3595_0128
3595_0128
kommunefakta
2017-05-01T04:26:00.000Z
no
Rakkestad kommune

Kommunefakta

Rakkestad - 0128 (Østfold)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 4. kvartal 2016]

8 173 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 229 225
5-9 år 234 227
10-14 år 272 250
15-19 år 266 256
20-24 år 220 231
25-29 år 232 216
30-34 år 233 233
35-39 år 296 232
40-44 år 283 262
45-49 år 310 267
50-54 år 270 276
55-59 år 294 283
60-64 år 259 263
65-69 år 274 244
70-74 år 201 196
75-79 år 86 142
80-84 år 83 113
85-89 år 48 89
90-94 år 22 43
95-99 år 2 9
100 år eller eldre 0 2

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 -30 65 35
1998K4 -19 30 11
1999K4 19 -6 13
2000K4 -5 90 85
2001K4 -20 15 -5
2002K4 -24 83 59
2003K4 -5 20 15
2004K4 8 41 49
2005K4 4 75 82
2006K4 4 57 62
2007K4 -32 121 87
2008K4 -8 -10 -19
2009K4 -9 31 21
2010K4 23 60 84
2011K4 9 92 97
2012K4 11 150 162
2013K4 14 100 114
2014K4 15 32 46
2015K4 -3 67 64
2016K4 8 81 89

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  79,1 år

 • Kvinner

  82,8 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  4,8 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  241 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Barn og unge

Barn med barnehageplass [per 2016]

86,2 %

Andelen barn 1-5 år som har plass i barnehage. Kilde til tallet.

Barnevern

Statistikken omfatter alle barn og unge (0-22 år) som barnevernet mottar melding om, gjennomfører undersøkelse av eller som mottar tiltak etter lov om barneverntjenester. Du finner mer om barnevernsstatistikken her.

Utdanning

Ved å peke på figuren kan du se verdiene bak hvert felt.
Forklaringer til begrep i figuren: Videregående skole-nivå, universitets- og høgskolenivå kort, universitets- og høgskolenivå lang.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Befolkningens utdanningsnivå.

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Rakkestad
Grunnskolenivå 2278
Videregående skole-nivå 3011
Universitets- og høgskolenivå kort 982
Universitets- og høgskolenivå lang 190
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 51

Arbeid og inntekt

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Rakkestad
Jordbruk, skogbruk og fiske 233
Sekundærnæringer 996
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1209
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 176
Undervisning 244
Helse- og sosialtjenester 751
Personlig tjenesteyting 200

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger. Tilsvarende tall for hele landet og andre kommuner finner du i statistikkbanken.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 163000 363000 477000 264000
2006 173000 384000 496000 274000
2007 190000 412000 534000 295000
2008 204000 450000 579000 324000
2009 206000 453000 585000 335000
2010 215000 471000 602000 346000
2011 223000 500000 620000 346000
2012 233000 531000 637000 345000
2013 242000 553000 656000 344000
2014 250000 569000 678000 355000
2015 258000 577000 700000 349000

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

3,7 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7.9 9.4 21.7 30.8 4.5 3.5 5.8 2.6
2008 7.8 10.1 20.6 31.8 4.6 4.2 5.7 2.4
2009 8.5 10.4 20.5 30.5 5 4.3 5.9 2.6
2010 8.2 10.1 21.5 31.1 4.7 4.1 5.7 2.3
2011 5.8 8.8 21.8 32.7 4.5 4.5 5.8 2.9
2012 5.9 8.9 20.5 35.1 4.7 4.7 5.4 3.2
2013 5.3 9 20.3 35.7 4.8 4.4 5.3 2.8
2014 5.2 9.6 20.9 38.3 4 3.9 5.2 3
2015 5.2 9.5 21 35.6 4 4.5 5.1 2.6
2016 5.3 9.5 21.1 35.4 4.5 5.8 4.7 2.5

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  73 856 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.