3595_0716
3595_0716
kommunefakta
2017-05-01T04:23:00.000Z
no
Re kommune

Kommunefakta

Re - 0716 (Vestfold)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 4. kvartal 2016]

9 486 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 278 269
5-9 år 351 302
10-14 år 321 289
15-19 år 334 304
20-24 år 308 279
25-29 år 304 271
30-34 år 274 284
35-39 år 355 309
40-44 år 345 331
45-49 år 346 350
50-54 år 378 312
55-59 år 314 288
60-64 år 264 263
65-69 år 243 251
70-74 år 223 174
75-79 år 109 121
80-84 år 71 92
85-89 år 39 55
90-94 år 23 43
95-99 år 4 15
100 år eller eldre 0 0

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 29 82 111
1998K4 12 90 102
1999K4 22 8 30
2000K4 19 11 30
2001K4 29 97 126
2002K4 13 -96 -83
2003K4 33 42 75
2004K4 51 -62 -11
2005K4 30 29 61
2006K4 63 23 78
2007K4 49 66 122
2008K4 43 44 84
2009K4 51 133 183
2010K4 42 65 111
2011K4 57 57 115
2012K4 15 43 58
2013K4 41 104 150
2014K4 23 90 109
2015K4 31 72 108
2016K4 48 75 125

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  79,3 år

 • Kvinner

  83,7 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  4,4 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  268 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Barn og unge

Barn med barnehageplass [per 2016]

89,1 %

Andelen barn 1-5 år som har plass i barnehage. Kilde til tallet.

Barnevern

Statistikken omfatter alle barn og unge (0-22 år) som barnevernet mottar melding om, gjennomfører undersøkelse av eller som mottar tiltak etter lov om barneverntjenester. Du finner mer om barnevernsstatistikken her.

Utdanning

Ved å peke på figuren kan du se verdiene bak hvert felt.
Forklaringer til begrep i figuren: Videregående skole-nivå, universitets- og høgskolenivå kort, universitets- og høgskolenivå lang.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Befolkningens utdanningsnivå.

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Re
Grunnskolenivå 2075
Videregående skole-nivå 3608
Universitets- og høgskolenivå kort 1431
Universitets- og høgskolenivå lang 283
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 28

Arbeid og inntekt

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Re
Jordbruk, skogbruk og fiske 210
Sekundærnæringer 1268
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1658
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 227
Undervisning 324
Helse- og sosialtjenester 952
Personlig tjenesteyting 132

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger. Tilsvarende tall for hele landet og andre kommuner finner du i statistikkbanken.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 178000 398000 506000 291000
2006 183000 407000 526000 293000
2007 199000 436000 572000 315000
2008 222000 471000 600000 333000
2009 225000 477000 608000 326000
2010 226000 495000 631000 330000
2011 236000 518000 658000 329000
2012 249000 541000 685000 338000
2013 259000 570000 707000 352000
2014 267000 584000 735000 383000
2015 277000 592000 748000 397000

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

4,3 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 5.9 10.8 26.6 30.1 4.2 3.2 3.7 3.7
2008 5.9 11.2 26.2 31.1 4 3.4 3.7 3.6
2009 6.3 11.9 26.1 29.2 3.5 3.3 4.1 3.4
2010 7.6 12.7 26.1 29.1 2.8 3.6 4 3.4
2011 7.1 12.8 24.8 27.7 3.3 4.2 4.1 3.2
2012 7.7 13.5 24.2 31.2 2.9 4.2 4 3.1
2013 7.2 13.1 24 30.5 2.9 4.4 3.7 2.7
2014 6.9 12.7 23.5 31.9 3 5.1 4 2.4
2015 7.1 12.4 23 32 3.6 5.2 3.5 2.2
2016 7.3 12.9 23.1 32 4.5 4.5 3.5 2.1

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  81 601 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.