3595_0213
3595_0213
kommunefakta
2017-05-01T04:13:00.000Z
no
Ski kommune

Kommunefakta

Ski - 0213 (Akershus)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 4. kvartal 2016]

30 698 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 986 896
5-9 år 1103 1117
10-14 år 1140 1054
15-19 år 1082 992
20-24 år 941 831
25-29 år 854 732
30-34 år 836 890
35-39 år 1023 1043
40-44 år 1217 1234
45-49 år 1230 1218
50-54 år 1101 1098
55-59 år 950 865
60-64 år 787 789
65-69 år 670 709
70-74 år 691 694
75-79 år 383 480
80-84 år 216 301
85-89 år 148 225
90-94 år 42 94
95-99 år 5 28
100 år eller eldre 1 2

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 170 158 328
1998K4 203 238 441
1999K4 173 -23 150
2000K4 198 -61 137
2001K4 183 15 198
2002K4 161 229 390
2003K4 202 227 429
2004K4 189 22 211
2005K4 178 31 210
2006K4 190 47 237
2007K4 145 90 232
2008K4 153 68 220
2009K4 147 188 324
2010K4 138 437 564
2011K4 195 190 383
2012K4 169 164 337
2013K4 117 119 235
2014K4 112 125 233
2015K4 123 367 486
2016K4 139 296 437

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  80,5 år

 • Kvinner

  84,3 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  3,5 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  677 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Barn og unge

Barn med barnehageplass [per 2016]

90,4 %

Andelen barn 1-5 år som har plass i barnehage. Kilde til tallet.

Barnevern

Statistikken omfatter alle barn og unge (0-22 år) som barnevernet mottar melding om, gjennomfører undersøkelse av eller som mottar tiltak etter lov om barneverntjenester. Du finner mer om barnevernsstatistikken her.

Utdanning

Ved å peke på figuren kan du se verdiene bak hvert felt.
Forklaringer til begrep i figuren: Videregående skole-nivå, universitets- og høgskolenivå kort, universitets- og høgskolenivå lang.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Befolkningens utdanningsnivå.

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Ski
Grunnskolenivå 5652
Videregående skole-nivå 9524
Universitets- og høgskolenivå kort 5998
Universitets- og høgskolenivå lang 2278
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 153

Arbeid og inntekt

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Ski
Jordbruk, skogbruk og fiske 91
Sekundærnæringer 1939
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 7350
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 1249
Undervisning 1205
Helse- og sosialtjenester 2683
Personlig tjenesteyting 662

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger. Tilsvarende tall for hele landet og andre kommuner finner du i statistikkbanken.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 200000 438000 562000 303000
2006 208000 461000 587000 312000
2007 223000 493000 634000 332000
2008 236000 531000 689000 356000
2009 240000 535000 692000 357000
2010 244000 552000 711000 366000
2011 254000 584000 736000 386000
2012 265000 609000 767000 398000
2013 276000 631000 796000 413000
2014 286000 648000 820000 428000
2015 291000 662000 835000 431000

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

2 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 5.5 14.3 24.4 23.2 6.6 3.4 7.3 3.8
2008 5.7 15.7 24.7 24.4 6.3 3.3 5.9 3.2
2009 5.2 14.9 24.2 26.2 5.1 3.7 6.8 3.1
2010 5.2 14.7 24.3 27 5 3.2 7.2 2.9
2011 5.3 14.7 23.2 27.6 4.6 2.8 5.4 2.7
2012 6.2 14.4 23.1 29.1 4.6 2.8 5.5 3
2013 5.8 14.3 23.5 29.3 4.7 2.9 5.1 3
2014 5.5 14.6 22.1 29.4 4.4 3.1 5.1 2.9
2015 5.5 13.4 21.9 27 4.8 2.9 5.2 3
2016 5.4 13.4 21.8 28.4 5.3 3.2 5.2 3.4

Finansielle nøkkeltall

 • Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

(Manglende data: Oppgave mangler for Kommunens lånegjeld per innbygger)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.