3595_0127
3595_0127
kommunefakta
2017-04-24T21:11:00.000Z
no
Skiptvet kommune

Kommunefakta

Skiptvet - 0127 (Østfold)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 4. kvartal 2016]

3 783 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 105 109
5-9 år 131 127
10-14 år 123 139
15-19 år 141 131
20-24 år 101 111
25-29 år 100 94
30-34 år 104 128
35-39 år 129 127
40-44 år 162 124
45-49 år 132 114
50-54 år 158 124
55-59 år 108 107
60-64 år 111 126
65-69 år 117 102
70-74 år 80 91
75-79 år 37 41
80-84 år 21 47
85-89 år 21 27
90-94 år 9 16
95-99 år 2 6
100 år eller eldre 0 0

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 17 -7 10
1998K4 8 -8 0
1999K4 7 -6 1
2000K4 8 65 73
2001K4 10 33 43
2002K4 23 44 67
2003K4 11 1 12
2004K4 -2 20 18
2005K4 1 45 45
2006K4 16 -2 13
2007K4 33 79 112
2008K4 -5 -28 -33
2009K4 2 47 49
2010K4 18 15 35
2011K4 2 53 55
2012K4 -4 41 37
2013K4 12 47 59
2014K4 7 -3 4
2015K4 3 10 11
2016K4 13 24 41

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  79,1 år

 • Kvinner

  82,8 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  3,6 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  86 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Barn og unge

Barn med barnehageplass [per 2016]

91,4 %

Andelen barn 1-5 år som har plass i barnehage. Kilde til tallet.

Barnevern

Statistikken omfatter alle barn og unge (0-22 år) som barnevernet mottar melding om, gjennomfører undersøkelse av eller som mottar tiltak etter lov om barneverntjenester. Du finner mer om barnevernsstatistikken her.

Utdanning

Ved å peke på figuren kan du se verdiene bak hvert felt.
Forklaringer til begrep i figuren: Videregående skole-nivå, universitets- og høgskolenivå kort, universitets- og høgskolenivå lang.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Befolkningens utdanningsnivå.

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Skiptvet
Grunnskolenivå 1083
Videregående skole-nivå 1360
Universitets- og høgskolenivå kort 443
Universitets- og høgskolenivå lang 80
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 13

Arbeid og inntekt

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Skiptvet
Jordbruk, skogbruk og fiske 75
Sekundærnæringer 494
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 610
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 73
Undervisning 127
Helse- og sosialtjenester 381
Personlig tjenesteyting 70

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger. Tilsvarende tall for hele landet og andre kommuner finner du i statistikkbanken.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 165000 358000 478000 281000
2006 176000 382000 498000 301000
2007 196000 417000 536000 306000
2008 218000 452000 583000 335000
2009 216000 453000 583000 339000
2010 223000 479000 609000 373000
2011 236000 501000 631000 344000
2012 244000 513000 643000 358000
2013 249000 535000 667000 386000
2014 255000 557000 702000 372000
2015 261000 583000 720000 385000

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

4,5 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 8.5 11.1 23.9 31.3 3.3 2 3.8 4.1
2008 7.5 11.9 23 32.9 3.3 2.4 3.6 3.5
2009 7.6 12.1 22.5 30.6 3.4 2.5 3.5 3.2
2010 7.7 12.8 23.2 30.1 3.3 3.3 3.2 3.2
2011 6.6 14 23 30.3 2.9 4.1 3.3 2.7
2012 6.5 14.3 23.3 33.1 2.7 6.8 3.1 2.8
2013 6 12.5 21.8 30.9 2.6 7 2.9 3.1
2014 5.9 12.6 22.3 33.3 2.7 7.6 3 3.1
2015 8.3 12.3 22.2 30.6 2.4 7.3 2.9 2.2
2016 7 12.9 23.6 29.8 3.2 7.1 3.2 2.1

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  22 919 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.