3595_0704
3595_0704
kommunefakta
2017-04-28T18:01:00.000Z
no
Tønsberg kommune

Kommunefakta

Tønsberg - 0704 (Vestfold)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 4. kvartal 2016]

42 707 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 1255 1220
5-9 år 1361 1285
10-14 år 1318 1223
15-19 år 1397 1310
20-24 år 1473 1430
25-29 år 1453 1468
30-34 år 1489 1391
35-39 år 1483 1499
40-44 år 1568 1509
45-49 år 1663 1608
50-54 år 1505 1566
55-59 år 1481 1493
60-64 år 1250 1345
65-69 år 1148 1237
70-74 år 939 1027
75-79 år 605 797
80-84 år 415 604
85-89 år 270 422
90-94 år 96 229
95-99 år 21 59
100 år eller eldre 1 9

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 39 370 409
1998K4 3 417 420
1999K4 -33 230 197
2000K4 82 335 417
2001K4 70 123 193
2002K4 1 336 337
2003K4 14 373 387
2004K4 -61 474 413
2005K4 95 376 467
2006K4 78 502 574
2007K4 71 833 900
2008K4 55 475 521
2009K4 37 407 453
2010K4 94 300 391
2011K4 93 825 919
2012K4 106 458 562
2013K4 118 189 311
2014K4 26 340 370
2015K4 100 254 356
2016K4 58 369 431

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  79,3 år

 • Kvinner

  83,7 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  5,2 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  1 445 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Barn og unge

Barn med barnehageplass [per 2016]

92,4 %

Andelen barn 1-5 år som har plass i barnehage. Kilde til tallet.

Barnevern

Statistikken omfatter alle barn og unge (0-22 år) som barnevernet mottar melding om, gjennomfører undersøkelse av eller som mottar tiltak etter lov om barneverntjenester. Du finner mer om barnevernsstatistikken her.

Utdanning

Ved å peke på figuren kan du se verdiene bak hvert felt.
Forklaringer til begrep i figuren: Videregående skole-nivå, universitets- og høgskolenivå kort, universitets- og høgskolenivå lang.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Befolkningens utdanningsnivå.

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Tønsberg
Grunnskolenivå 8438
Videregående skole-nivå 13777
Universitets- og høgskolenivå kort 9212
Universitets- og høgskolenivå lang 2969
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 198

Arbeid og inntekt

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Tønsberg
Jordbruk, skogbruk og fiske 171
Sekundærnæringer 3482
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 7685
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 1467
Undervisning 1811
Helse- og sosialtjenester 5262
Personlig tjenesteyting 795

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger. Tilsvarende tall for hele landet og andre kommuner finner du i statistikkbanken.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 177000 390000 527000 279000
2006 184000 409000 553000 290000
2007 200000 448000 594000 312000
2008 216000 480000 639000 332000
2009 220000 483000 644000 341000
2010 230000 500000 662000 350000
2011 240000 533000 699000 357000
2012 250000 559000 722000 365000
2013 259000 588000 751000 383000
2014 268000 602000 776000 389000
2015 274000 614000 798000 395000

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

3,3 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 5 10.7 20.2 31.9 5.2 2.5 6.6 3.7
2008 5.4 12.1 20.5 32 5 2.5 5.6 3.8
2009 4.6 12.4 20 31.2 5.1 2.5 5.8 3.7
2010 6.7 12.8 17.4 32.7 5.7 3.1 5.6 2.8
2011 5.7 12.9 19.9 31.3 5.7 3.5 5.4 3.5
2012 5.3 12.7 19.4 34.3 5.2 4 4.9 3.5
2013 5.4 12 18.9 34.8 5.5 4 4.8 3.4
2014 5.2 12.1 18.6 36.1 5.6 3.9 4.9 3.2
2015 5.1 11.9 18.9 34.3 6 3.8 4.9 3.3
2016 5.1 11.8 19 33.6 6.5 3.9 4.8 3.2

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  53 791 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.