3595_0122
3595_0122
kommunefakta
2017-04-28T18:01:00.000Z
no
Trøgstad kommune

Kommunefakta

Trøgstad - 0122 (Østfold)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 4. kvartal 2016]

5 367 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 140 131
5-9 år 163 149
10-14 år 169 160
15-19 år 171 157
20-24 år 165 122
25-29 år 157 135
30-34 år 150 136
35-39 år 165 162
40-44 år 202 179
45-49 år 223 212
50-54 år 235 195
55-59 år 199 166
60-64 år 149 158
65-69 år 154 160
70-74 år 146 145
75-79 år 78 92
80-84 år 38 55
85-89 år 33 55
90-94 år 15 34
95-99 år 0 12
100 år eller eldre 0 0

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 -9 63 54
1998K4 15 15 30
1999K4 -9 17 8
2000K4 15 14 29
2001K4 0 42 42
2002K4 13 31 44
2003K4 -10 -22 -32
2004K4 2 2 4
2005K4 -1 55 51
2006K4 -6 -13 -19
2007K4 -4 47 45
2008K4 -18 28 8
2009K4 -6 52 45
2010K4 -10 63 50
2011K4 18 59 77
2012K4 14 40 54
2013K4 15 78 93
2014K4 -19 -3 -20
2015K4 -3 1 -3
2016K4 3 20 24

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  79,1 år

 • Kvinner

  82,8 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  2,9 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  97 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Barn og unge

Barn med barnehageplass [per 2016]

90,1 %

Andelen barn 1-5 år som har plass i barnehage. Kilde til tallet.

Barnevern

Statistikken omfatter alle barn og unge (0-22 år) som barnevernet mottar melding om, gjennomfører undersøkelse av eller som mottar tiltak etter lov om barneverntjenester. Du finner mer om barnevernsstatistikken her.

Utdanning

Ved å peke på figuren kan du se verdiene bak hvert felt.
Forklaringer til begrep i figuren: Videregående skole-nivå, universitets- og høgskolenivå kort, universitets- og høgskolenivå lang.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Befolkningens utdanningsnivå.

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Trøgstad
Grunnskolenivå 1612
Videregående skole-nivå 1976
Universitets- og høgskolenivå kort 658
Universitets- og høgskolenivå lang 118
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 27

Arbeid og inntekt

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Trøgstad
Jordbruk, skogbruk og fiske 138
Sekundærnæringer 654
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 925
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 153
Undervisning 178
Helse- og sosialtjenester 464
Personlig tjenesteyting 90

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger. Tilsvarende tall for hele landet og andre kommuner finner du i statistikkbanken.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 163000 362000 499000 283000
2006 170000 385000 510000 288000
2007 187000 426000 551000 313000
2008 201000 460000 594000 326000
2009 211000 450000 589000 314000
2010 219000 469000 616000 319000
2011 228000 496000 644000 335000
2012 239000 517000 666000 361000
2013 245000 531000 693000 369000
2014 253000 567000 723000 387000
2015 263000 563000 725000 396000

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

4,9 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 6.1 9.2 22.7 33.2 2.6 3.8 4.3 3.6
2008 5.5 9.8 22.8 35 3.3 3.9 4.8 3.5
2009 5.6 10 23.1 33 3.4 3.6 4.7 4.2
2010 5.4 10.2 21.9 33.4 3.6 5.9 4.4 3.5
2011 5.4 10.9 21.4 32.9 3.7 7.2 4.3 3.3
2012 6.1 11.1 21.9 35.2 3.5 6.5 4.5 3
2013 5.9 10.5 20.2 34.6 3.1 7.4 4.2 2.8
2014 4.6 10.8 20.7 36.7 3.2 7 4.2 3
2015 6.5 10.5 20.3 34.9 3.2 6 4 3.4
2016 5.3 10.8 20.9 35.7 3.1 5.4 4.2 2.9

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  46 022 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.