3595_0235
3595_0235
kommunefakta
2017-08-23T15:57:00.000Z
no
Ullensaker kommune

Kommunefakta

Ullensaker - 0235 (Akershus)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 2. kvartal 2017]

35 773 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 1087 1108
5-9 år 1275 1285
10-14 år 1228 1221
15-19 år 1151 1055
20-24 år 1110 941
25-29 år 1186 1140
30-34 år 1288 1250
35-39 år 1246 1268
40-44 år 1506 1401
45-49 år 1529 1384
50-54 år 1289 1096
55-59 år 926 870
60-64 år 793 784
65-69 år 726 796
70-74 år 595 721
75-79 år 389 446
80-84 år 251 312
85-89 år 117 184
90-94 år 46 79
95-99 år 4 17
100 år eller eldre 0 2

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 116 232 348
1998K4 87 381 468
1999K4 117 436 553
2000K4 123 704 827
2001K4 155 785 940
2002K4 169 801 970
2003K4 177 654 831
2004K4 199 613 812
2005K4 168 546 713
2006K4 238 458 697
2007K4 178 790 968
2008K4 225 978 1204
2009K4 238 711 950
2010K4 234 771 993
2011K4 231 729 963
2012K4 227 461 699
2013K4 220 475 695
2014K4 222 651 872
2015K4 187 692 879
2016K4 189 731 913

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Ullensaker
Selveier 76.8
Andels- / aksjeeier 6.7
Leier 16.4

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Ullensaker
Jordbruk, skogbruk og fiske 165
Sekundærnæringer 2315
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 9422
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 1597
Undervisning 994
Helse- og sosialtjenester 2621
Personlig tjenesteyting 560

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 205000 420000 534000 298000
2006 215000 441000 563000 306000
2007 231000 474000 603000 329000
2008 248000 511000 655000 349000
2009 250000 513000 657000 350000
2010 255000 525000 670000 356000
2011 267000 552000 690000 366000
2012 274000 574000 724000 378000
2013 285000 595000 748000 391000
2014 293000 615000 769000 398000
2015 299000 625000 785000 409000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Ullensaker
Grunnskolenivå 8218
Videregående skole-nivå 10919
Universitets- og høgskolenivå kort 5528
Universitets- og høgskolenivå lang 1713
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 181

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

1 904 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Ullensaker
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 16.3
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 11.4
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 1.7
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 9
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 39.3
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 10.4
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 7.3

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  80,5 år

 • Kvinner

  84,3 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  3,7 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  846 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

4,1 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 6.2 16.4 22.8 26.4 3.5 2.4 7 3.9
2008 5.9 16.1 23.3 27.8 3 2.4 7.3 3.8
2009 5 17.3 22.2 26.1 3.8 2.5 7.3 4.2
2010 4.5 18.5 22.8 26.2 4 2.8 7.4 3.8
2011 5.1 18.5 22.8 26.9 3.9 2.7 6.8 3.8
2012 5.6 16.7 23.2 28.5 3.6 2.5 6.6 4
2013 5.8 16.7 23.3 28.1 3.4 2.5 6.4 3.9
2014 6 16.8 23.3 28.8 3.5 2.9 6.2 4
2015 5.6 16 24 27.1 4.1 3 6.3 4.3
2016 5.7 15.3 23.6 27.7 4.2 2.7 6.4 4.6

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  88 975 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.