3595_0137
3595_0137
kommunefakta
2017-05-01T04:20:00.000Z
no
Våler kommune

Kommunefakta

Våler - 0137 (Østfold)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 4. kvartal 2016]

5 335 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 199 173
5-9 år 187 184
10-14 år 176 157
15-19 år 164 159
20-24 år 136 117
25-29 år 169 168
30-34 år 196 214
35-39 år 221 188
40-44 år 210 179
45-49 år 228 228
50-54 år 169 140
55-59 år 167 163
60-64 år 169 133
65-69 år 121 131
70-74 år 119 112
75-79 år 69 75
80-84 år 27 31
85-89 år 13 27
90-94 år 7 5
95-99 år 2 2
100 år eller eldre 0 0

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 16 -13 3
1998K4 20 15 35
1999K4 -8 132 124
2000K4 20 39 59
2001K4 9 2 11
2002K4 5 -131 -126
2003K4 13 -14 -1
2004K4 19 6 25
2005K4 12 38 51
2006K4 18 65 81
2007K4 21 98 116
2008K4 18 153 169
2009K4 29 2 35
2010K4 23 77 101
2011K4 20 111 132
2012K4 31 121 152
2013K4 20 104 121
2014K4 36 84 122
2015K4 17 69 86
2016K4 22 128 149

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  79,1 år

 • Kvinner

  82,8 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  2,8 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  94 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Barn og unge

Barn med barnehageplass [per 2016]

89,1 %

Andelen barn 1-5 år som har plass i barnehage. Kilde til tallet.

Barnevern

Statistikken omfatter alle barn og unge (0-22 år) som barnevernet mottar melding om, gjennomfører undersøkelse av eller som mottar tiltak etter lov om barneverntjenester. Du finner mer om barnevernsstatistikken her.

Utdanning

Ved å peke på figuren kan du se verdiene bak hvert felt.
Forklaringer til begrep i figuren: Videregående skole-nivå, universitets- og høgskolenivå kort, universitets- og høgskolenivå lang.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Befolkningens utdanningsnivå.

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Våler (Østf.)
Grunnskolenivå 1182
Videregående skole-nivå 1913
Universitets- og høgskolenivå kort 764
Universitets- og høgskolenivå lang 169
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 10

Arbeid og inntekt

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Våler (Østf.)
Jordbruk, skogbruk og fiske 82
Sekundærnæringer 621
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1024
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 132
Undervisning 173
Helse- og sosialtjenester 598
Personlig tjenesteyting 72

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger. Tilsvarende tall for hele landet og andre kommuner finner du i statistikkbanken.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 179000 400000 498000 275000
2006 190000 426000 528000 292000
2007 200000 458000 575000 325000
2008 218000 487000 624000 351000
2009 214000 487000 619000 347000
2010 214000 497000 641000 339000
2011 229000 533000 654000 354000
2012 238000 554000 677000 361000
2013 250000 564000 710000 364000
2014 260000 587000 737000 378000
2015 264000 608000 763000 383000

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

6,9 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7 9.1 30.2 29.1 2.3 2.5 3.7 2.3
2008 6.4 10.8 29.3 29.8 2.5 2.5 3.7 2.2
2009 6 11.3 27.9 29.3 3.1 2.8 3.2 1.7
2010 5.6 12.3 27.7 30.9 3 2.8 3.2 1.8
2011 5.3 12.9 26.9 31.9 2.1 2.6 3.4 1.8
2012 5.5 12.5 26.5 34.2 1.7 2.9 3 1.8
2013 4.7 13.2 26.4 32.4 2 3.2 2.9 2
2014 4.6 13.6 27.2 33.4 2.3 3 3.1 1.6
2015 4.8 13.9 25.1 31.3 2.9 2.9 3 1.5
2016 5.1 15.3 25.1 32.1 3.3 2.8 3.2 1.8

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  37 185 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.