3595_0211
3595_0211
kommunefakta
2017-05-01T03:54:00.000Z
no
Vestby kommune

Kommunefakta

Vestby - 0211 (Akershus)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 4. kvartal 2016]

17 188 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 560 578
5-9 år 646 561
10-14 år 599 607
15-19 år 550 531
20-24 år 475 382
25-29 år 438 457
30-34 år 510 511
35-39 år 565 581
40-44 år 681 695
45-49 år 741 709
50-54 år 605 541
55-59 år 486 468
60-64 år 484 500
65-69 år 476 519
70-74 år 431 423
75-79 år 224 225
80-84 år 95 127
85-89 år 49 72
90-94 år 21 48
95-99 år 1 16
100 år eller eldre 0 0

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 56 49 105
1998K4 27 25 52
1999K4 63 189 252
2000K4 78 349 427
2001K4 28 245 273
2002K4 88 126 214
2003K4 92 14 106
2004K4 82 72 154
2005K4 41 132 169
2006K4 74 170 255
2007K4 95 315 411
2008K4 74 193 270
2009K4 78 209 278
2010K4 103 229 335
2011K4 111 329 435
2012K4 101 364 462
2013K4 107 231 339
2014K4 81 285 366
2015K4 76 343 422
2016K4 117 337 456

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  80,5 år

 • Kvinner

  84,3 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  3,3 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  348 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Barn og unge

Barn med barnehageplass [per 2016]

93,4 %

Andelen barn 1-5 år som har plass i barnehage. Kilde til tallet.

Barnevern

Statistikken omfatter alle barn og unge (0-22 år) som barnevernet mottar melding om, gjennomfører undersøkelse av eller som mottar tiltak etter lov om barneverntjenester. Du finner mer om barnevernsstatistikken her.

Utdanning

Ved å peke på figuren kan du se verdiene bak hvert felt.
Forklaringer til begrep i figuren: Videregående skole-nivå, universitets- og høgskolenivå kort, universitets- og høgskolenivå lang.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Befolkningens utdanningsnivå.

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Vestby
Grunnskolenivå 3305
Videregående skole-nivå 5402
Universitets- og høgskolenivå kort 3107
Universitets- og høgskolenivå lang 1136
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 63

Arbeid og inntekt

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Vestby
Jordbruk, skogbruk og fiske 89
Sekundærnæringer 1099
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 4150
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 603
Undervisning 708
Helse- og sosialtjenester 1477
Personlig tjenesteyting 310

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger. Tilsvarende tall for hele landet og andre kommuner finner du i statistikkbanken.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 185000 436000 544000 289000
2006 200000 453000 566000 304000
2007 220000 495000 606000 324000
2008 229000 537000 659000 354000
2009 233000 531000 656000 354000
2010 241000 542000 680000 356000
2011 248000 570000 708000 362000
2012 263000 597000 738000 380000
2013 269000 622000 763000 396000
2014 279000 648000 789000 415000
2015 284000 657000 806000 423000

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

4,6 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 6.7 14.6 27.2 23.3 3.7 2.8 5.9 3
2008 7.7 16 27.7 22.4 3.4 2.8 6 3
2009 6.7 15.3 27.9 23.3 4.1 2.6 5.4 2.6
2010 6.2 15.6 27.5 22.9 4.8 2.7 5.9 2.4
2011 5.9 15.8 27.2 23.6 4.3 2.7 5.4 2.4
2012 5.7 16.4 27.6 25 3.2 2.9 5.6 2.7
2013 5.7 15.9 27.3 24.5 3.4 2.9 5.1 3
2014 5.9 16.8 27.5 24.9 3.7 2.7 5.3 3
2015 6.4 16.3 27.7 23 3.7 2.3 5.6 3.1
2016 6.1 15.9 28.2 24.9 3.6 1.9 5.2 3.1

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  80 635 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.