276264
/natur-og-miljo/statistikker/avfhandel/aar
276264
Kaster årlig avfall tilsvarende vekten av personbilparken
statistikk
2016-12-06T08:00:00.000Z
Natur og miljø;Varehandel og tjenesteyting
no
avfhandel, Avfall fra tjenesteytende næringer, næringsavfall (fra for eksempel varehandel, hotell og restauranter, sykehus), avfallstyper (for eksempel papir, metall, plast), ee-avfall (elektriske og elektroniske komponenter)Avfall, Tjenesteyting, Natur og miljø, Varehandel og tjenesteyting
true
Statistikken viser avfallsmengdene for servicenæringene i Norge i 2015. Avfallet fordeles på opprinnelse og materiale.

Avfall fra tjenesteytende næringer2015

Innhold

Publisert:

Neste publisering:

Kaster årlig avfall tilsvarende vekten av personbilparken

Avfall fra tjenesteytende næringer endte på nesten 2,2 millioner tonn i 2015. Dette tilsvarer omtrent vekta av alle norskregistrerte personbiler. Økningen fra 2014 er på drøye 5 prosent, og fortsetter den gradvise økningen som har vært siden 2012.

Avfall fra tjenesteytende næringer
TonnProsentProsent
20152014 - 20152008 - 2015
Avfallsmengder etter avfallstype
Totalt2 184 126100,05,538,6
Blandet avfall1 019 65446,7-0,312,9
Papir365 36316,7-4,44,0
Våtorganisk avfall133 6976,156,165,6
Farlig avfall100 6304,6-4,622,3
Andre materialer564 78225,919,1257,5
 
Avfallsmengder etter næring
Totalt2 184 126100,05,538,6
Varehandel, reparasjon av motorvogner830 03438,0-3,529,2
Helse- og sosialtjenester242 89611,19,121,4
Forretningsmessig tjenesteyting226 90810,413,233,8
Andre tjenestenæringer884 28840,512,457,0

Mengden avfall fra tjenesteytende næringer gikk opp med mer enn 5 prosent fra 2014 og var i 2015 på nesten 2,2 millioner tonn. Varehandelen var som vanlig den klart største bidragsyteren. Kategorien «blandet avfall» er fortsatt den dominerende delen av avfallet fra disse næringene, med en andel på 47 prosent. Det blandede avfallet har utgjort om lag halvparten av alt avfallet de siste årene og er på drøye en million tonn.

Avfallsmengden økt mer enn dobbelt så mye som produksjonen

Siden 2006 har avfallsmengdene i tjenesteytende næringer økt med 50 prosent. Til sammenlikning økte verdiskapningen for næringene, målt i produksjon i basisverdi og faste 2005-priser, med 23 prosent i samme tidsrom. At avfallsmengdene har økt mer enn dobbelt så mye som produksjonen over dette tidsrommet indikerer at de tjenesteytende næringene har blitt mindre avfallseffektive de siste ni årene.

Mye avfall fra varehandelen

Av de ulike tjenesteytende næringene var det varehandelen, inkludert reparasjon av motorvogner, som bidro mest til de totale avfallsmengdene i 2015. Varehandelen bidro med 830 000 tonn avfall, eller 38 prosent av alt avfall i tjenesteytende næringer. Deretter kommer helse- og sosialtjenester og forretningsmessig tjenesteyting, med henholdsvis 11 og 10 prosent av de totale avfallsmengdene.

Dersom en ser på hvilke næringer som har mest avfall per sysselsatt er det fortsatt varehandelen som har størst avfallsmengde, med 2,4 tonn per sysselsatt. Deretter følger forretningsmessig tjenesteyting og transport og lagring på andre og tredje plass, begge med drøye 1,8 tonn avfall per sysselsatt.

Mengdene annet avfall øker mest og slam avtar mest

Til tross for kun en liten økning i de totale avfallsmengdene er det visse avfallstyper som øker mye. Den avfallstypen som har prosentvis størst vekst er «Annet avfall», med hele 107 prosent. Dette er for eksempel byggematerialer og medisinsk avfall. Også våtorganisk avfall og glassavfall øker prosentvis mye sett i forhold til 2014.

Noen avfallstyper har nedgang i mengder fra 2014 til 2015. Avfallstypene med prosentvis størst nedgang er slam etterfulgt av betong og kasserte kjøretøy med en reduksjon på henholdsvis 31, 18 og 5 prosent.

Tjenesteytende næringerÅpne og lesLukk

Tjenesteytende næringer er en samlebetegnelse på næringene G-U i Standard for næringsgruppering (SN2007). Statistikken dekker næringshovedområdene G-S, med unntak av 46.77- Engroshandel med avfall og skrap, 49- Landtransport og rørtransport, 68- Omsetning og drift av fast eiendom, 81.109- Andre kombinerte tjenester tilknyttet eiendomsdrift.

Usikkerhet i talleneÅpne og lesLukk

Beregningene for denne statistikken er basert på kunderegistre fra et utvalg avfallsinnsamlere. Noen kunder har trolig levert enkelte rene avfallsfraksjoner til avfallsinnsamlere utenfor utvalget, eller til mottakere utenom avfallsbransjen. Den totale avfallsmengden og mengden rene avfallsfraksjoner kan dermed være beregnet noe for lavt, mens andelen blandet avfall kan være noe for høy.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB