278981
/offentlig-sektor/statistikker/offregn/aar
278981
Nedgang i olje- og gassutvinning gir dårligere driftsresultater
statistikk
2016-12-20T08:00:00.000Z
Offentlig sektor;Offentlig sektor
no
offregn, Offentlige foretak, regnskap, statlige foretak, kommunale foretak, statens forretningsdrift, resultatregnskap, balanseregnskap, næringsfordelt regnskapStatlige finanser, Kommunale finanser, Offentlig sektor
true
Offentlige foretak, foretak, offentlig, regnskap, resultat, balanse

Offentlige foretak, regnskap2015

Innhold

Publisert:

Nedgang i olje- og gassutvinning gir dårligere driftsresultater

Offentlig eide ikke-finansielle foretak leverte dårligere driftsresultater for 2015 enn for 2014. De fleste næringene hadde en nedgang i driftsinntektene, men nedgangen var tydeligst i næringene bergverksdrift og utvinning samt vannforsyning, avløp og renovasjonsvirksomhet.

Offentlig eide ikke-finansielle foretak, unntatt statens forretningsdrift. Utvalgte nøkkeltall
201520142013
Driftsmargin. Prosent11,4518,9322,74
Resultatgrad. Prosent9,196,0327,20
Totalrentabilitet. Prosent7,4011,5714,47
Egenkapitalrentabilitet. Prosent0,06-4,8310,20
Egenkapitalandel. Prosent44,7548,2551,20
Likviditetsgrad1,021,001,00
Finansieringsgrad1,001,001,00
Gjeldsgrad1,231,070,95

Offentlig eide ikke-finansielle foretak hadde i 2015 et resultat før skatt på om lag 163 milliarder kroner. Det er om lag 16 prosent av driftsinntektene. Tilsvarende tall for 2014 var henholdsvis 178 milliarder kroner og om lag 14 prosent.

Det lave overskuddet kan i stor grad tilskrives nedgang i bergverksdrift og utvinning, samt vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet. I disse næringene har driftsresultatresultatet gått ned med 110 milliarder fra 2014 til 2015. Næringsområdene domineres av henholdsvis Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) og Statoil ASA samt BIR AS.

Elektrisitets-, gass-, damp-, og varmtvannsforsyningssektoren hadde i 2015 samlet sett en nedgang i sine driftsresultater i forhold til året før på 3 milliarder.

Informasjons- og kommunikasjonsnæringene oppnådde i 2015 et driftsresultat på i underkant av 8 milliarder kroner. Transport- og lagringsnæringene oppnådde et driftsresultat på i overkant av 11 milliarder kroner. Dominerende foretak i disse næringsgruppene er Telenor ASA, Posten Norge AS og Norges Statsbaner AS.

Størst driftsresultater i de statlige foretakene

De statlig eide foretakene hadde et samlet driftsresultat på godt og vel 76 milliarder i 2015, mens det var et driftsresultat i Statens forretningsdrift på i overkantkant av 90 milliarder. Statlig eide foretak og statens forretningsdrift stod dermed for omtrent 89 prosent av det samlede driftsresultatet. SDØE bidro alene med et driftsresultat på om lag 90 milliarder kroner .

Driftsresultatet for de kommunalt eide foretakene var på om lag 20 milliarder kroner i 2015.

Nedgang i verdien av eiendelene

De offentlige eide ikke-finansielle foretakenes samlede eiendeler ble verdsatt til om lag 3 236 milliarder kroner ved utgangen av 2015. Dette var en nedgang på rundt 75 milliarder fra året før. Verdien av foretakenes anleggsmidler gikk ned med omtrent 0,8 prosent, mens verdien av foretakenes omløpsmidler falt med 8,2 prosent.

Kapitalen er konsentrert i et fåtall av foretakene. Vel femti foretak står samlet for i overkant av tre firedeler av de samlede eiendelene. Hvert av disse foretakene har mer enn 7 milliarder kroner i eiendeler. Elleve av disse kapitalintensive foretakene er kommunalt eid og tilhører sektoren for elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning.

Svak bedring i likviditeten

Offentlig eide ikke-finansielle foretak har hatt en relativt stabil finansieringsstruktur i perioden 2010 til 2015. Egenkapitalandelen i 2015 var på om lag 46 prosent.

Finansieringsgraden har holdt seg rundt 1, men har likevel hatt en svak nedgang i perioden 2010–2015. Likevel betyr det at anleggsmidlene i all hovedsak har vært finansiert med langsiktig kapital, altså med egenkapital og langsiktig gjeld.

Regnskapene viser at likviditetsgraden gikk fra 1,02 i 2014 til 1,04 i 2015. Det vil si at omløpsmidler går fra å være noe lavere enn kortsiktig gjeld til å bli noe høyere. Dette kan indikere en svak bedring av likviditeten, selv om det alene ikke trenger å gi et fullstendig bilde av foretakenes likvide situasjon og en må derfor tolke dette tallet med forsiktighet.

Statens forretningsdrift (foretak som er en del av staten som juridisk person) er holdt utenfor nøkkeltallene, fordi egenkapitalen i disse foretakene ikke kan sammenlignes med andre offentlig eide foretak.

Offentlig eierskapÅpne og lesLukk

Staten og kommunene er store eiere i norsk næringsliv. Det offentlige eierskapet er mangfoldig og har stor betydning for norsk økonomi. Eierskapet varierer fra eierposter i store børsnoterte selskaper til små heleide sektorpolitiske selskaper. De offentlige selskapenes virksomhetsområder har stor spennvidde og opererer blant annet innen bergverk og utvinning, kraftforsyning, transport, eiendomsdrift og attføringsforetak. Økonomisk dominerer bergverksdrift og utvinning, med SDØE og Statoil som de største aktørene. Når det gjelder sysselsetting er transport og lagring størst. I denne gruppen finnes blant annet Posten Norge AS og Norges Statsbaner AS.

UtviklingstrekkÅpne og lesLukk

Til sammen var det i underkant av 3 000 offentlig eide ikke-finansielle foretak ved utgangen av 2015 SSB hadde regnskapstall for. I tillegg var det i overkant av 100 foretak som Statistisk sentralbyrå ikke har regnskapstall for. Variasjon i statistikken fra år til år skyldes flere faktorer.

SelskapsformerÅpne og lesLukk

Staten og kommunene er i hovedsak involvert i følgende typer selskaper:
– aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper, herunder også statsaksjeselskaper
– kommunal og statlig forretningsdrift
– særlovsselskaper som statsforetak, kommunale og fylkeskommunale foretak og interkommunale selskaper mv.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB