Alt innhold for området offentlig sektor

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Auka skatteinnbetalingar trass lågare oljeskattar

  Hittil i år er det betalt inn 273 milliardar kroner i skatt i Noreg. Det svarar til ein auke på 1,2 prosent samanlikna med dei fire fyrste månadane i 2016.

  Artikkel
 • Så mye har petroleumsinntektene falt

  Statens petroleumsinntekter var høye gjennom 2000-tallet, men det markante fallet de siste to årene har ført dem tilbake til nivået mellom midten av 1980-årene og 2000.

  Artikkel
 • Færre medlemmer i Den norske kirke

  I 2016 var det registrert rundt 3,8 millioner medlemmer i Den norske kirke (Dnk). Dette er 41 000 færre enn året før og hele 90 000 færre enn for fire år siden.

  Artikkel
 • Liten auke i samla skatteinnbetalingar

  Hittil i år er det betalt inn 236 milliardar kroner i skatt i Noreg. Det svarar til ein auke på 2,1 prosent samanlikna med det fyrste kvartalet i 2016.

  Artikkel
 • Reduserte inntekter i statsregnskapet

  Statsregnskapet for 4. kvartal 2016 viser en nedgang i statens inntekter på 27,6 milliarder og en økning i utgiftene på drøyt 2 milliarder sammenliknet med samme kvartal i 2015.

  Artikkel
 • Kraftig økning i kommunenes investeringsutgifter

  Kommunenes investeringsutgifter er doblet fra 30 milliarder i 2003 til 63 milliarder i 2016. Mest penger blir investert i grunnskolen, vann, avløp og renovasjon. Størstedelen av investeringene finansieres av lån.

  Artikkel
 • Offentlig forvaltning

  Økonomiske analyser 1/2017

  Offentlig forvaltnings inntekter fortsatte å falle i 2016 som følge av nedgang i petroleumsinntektene. Med økte utgifter betød det at overskuddet i sektoren gikk ytterligere ned fra 2015 og er foreløpig beregnet til 97 milliarder kroner.

  Artikkel
 • Beregninger av pensjonsutgifter fram mot 2060

  SSB analyse 2016

  Artikkelen presenterer oppdaterte framskrivinger av pensjonsutgiftene, arbeidsstyrken og offentlige finanser med hovedvekt på betydningen av pensjonsreformen fra 2011.

  Artikkel
 • Kyrkjeleg fellesråd – rapportering 2016

  Notater 2016/29

  Notatet « Kyrkjeleg fellesråd-rapportering 2016» er meint å vere ei samling av informasjon til hjelp i filoppbygging og konvertering av årsrekneskapen til rekneskapsrapport

  Publikasjon
 • KOSTRA-rapportering 2016

  Notater 2016/28

  Notatet «KOSTRA-rapportering 2016» skal være et hjelpemiddel for å sikre at datautvekslingen mellom kommunene/fylkeskommunene og staten blir mest mulig effektiv.

  Publikasjon
 • KOSTRA: arbeidsgrupperapporter 2016

  Notater 2016/16

  Dette notatet omfatter rapporter for 2015 fra KOSTRAs arbeidsgrupper. Arbeidsgruppene har en årlig gjennomgang av eventuelle oppdateringer og vedlikehold av rapporteringsinnholdet.

  Publikasjon
 • Offentlig forvaltning

  Økonomiske analyser 1/2016

  Som følge av sterk nedgang i petroleumsinntektene ble offentlig forvaltnings samlede inntekter redusert fra 2014 til 2015. Samtidig steg utgiftene: Sektorens nettofinansinvesteringer, eller samlede overskudd, ble redusert med 95 milliarder kroner.

  Artikkel
 • Kommunenes bundne kostnader 2011-2013

  Notater 2015/43

  Formålet med dette notatet er å dokumentere nye estimeringsresultater fra kommunemodellen KOMMODE.

  Publikasjon
 • Smådriftsulemper i inntektssystemet for kommunene

  Notater 2015/44

  Formålet med dette notatet er å diskutere utformingen av mekanismer for kompensasjon av smådriftsulemper gjennom inntektssystemet for kommunene.

  Publikasjon
 • Kyrkjeleg fellesråd - rapportering 2015

  Notater 2015/42

  Publikasjon