Lukk vinduet  


212 Midlertidig ansatte, etter næring. Årsgjennomsnitt. 1 000 og i prosent av ansatte i alt
Næring Absolutte tall Prosent
2010 2011 2012 2010 2011 2012
I alt  192  187  202 8 8 8
             
01-03 Jordbruk, skogbruk og fiske 3 3 3 14 11 11
05-39 Bergverksdrift mv., industri, elektrisitet, vann og renovasjon 11 12 13 4 4 4
41-43 Bygge- og anleggsvirksomhet 7 8 7 5 5 4
45-47 Varehandel, motorvognreparasjoner 25 19 21 8 6 6
49-53 Transport og lagring 7 7 9 5 6 7
55-56 Overnattings- og serveringsvirksomhet 8 7 9 12 11 14
58-63 Informasjon og kommunikasjon 4 5 6 5 6 7
64-66 Finansierings- og forsikringsvirksomhet 1 1 2 3 2 3
68-82 Teknisk og forretningsmessig tjenesteyting, eiendomsdrift 19 16 20 8 7 9
84 Offentlig administrasjon, forsvar og sosialforsikring 11 9 10 7 6 6
85 Undervisning 24 28 29 12 14 14
86-88 Helse- og sosialtjenester 61 60 62 12 11 12
90-99 Personlig tjenesteyting 12 10 10 15 13 13
Kilde: Arbeidskraftundersøkelsene, Statistisk sentralbyrå.
Mer informasjon:  http://www.ssb.no/aku/ 

Standardtegn i tabeller