117494
117494
omssb
2013-06-05T08:05:00.000Z
no

Personvern og datasikkerhet

For å kunne lage best mulig statistikk, har Statistisk sentralbyrå (SSB) tilgang til offentlige administrative registre. Derfor er også personvern og datasikkerhet sentralt i SSB, slik at folk skal være helt trygge på at personopplysninger ikke kommer på avveie.

SSB er underlagt personopplysningsloven med hensyn til forsvarlig behandling av personopplysninger. Det er utnevnt et eget personvernombud i SSB, som er godkjent av Datatilsynet. SSB følger Datatilsynets sikkerhetskrav til behandling av sensitive personopplysninger, og organisasjon og rutiner for å sikre våre data er laget i tråd med dette. Alle ansatte i SSB har skrevet under en taushetserklæring. Brudd på taushetsplikten er straffbart.

Kobling og identifisering av personopplysninger

SSB organiserer sine egne data i ulike registre. Det vil si at all informasjon knyttet til en person ikke er samlet på ett sted, for eksempel i en mappe.

Lov om personopplysninger unntar statistikk fra regelen om rett til innsyn om enkeltopplysninger, da personopplysningene utelukkende behandles for statistiske formål og behandlingen ikke får noen direkte betydning for den registrerte. Det vil si at du ikke har krav på å få vite hva som er registrert om deg i SSB.

Statistikk er ikke data om den enkelte

SSB lager og offentliggjør statistikk om de fleste deler av det norske samfunnet. I mange tilfeller er denne statistikken basert på opplysninger fra offentlige registre. Men vi offentliggjør aldri opplysninger om enkeltpersoner. Statistikk er data om grupper av personer, ikke om identifiserbare enkeltpersoner.

Til forskning og offentlig planlegging formidler vi enkelte ganger individdata, men da i all hovedsak i avidentifisert eller anonym form - slik at det ikke skal kunne føres tilbake til enkeltperson. Unntaksvis kan det være aktuelt med formidling av identifiserbare individdata til forskning, men da skal forskeren og SSB ha fått godkjent dette av Datatilsynet.

Opplysninger fra spørreundersøkelser

SSB samler også inn opplysninger direkte fra den enkelte ved spørreundersøkelser. I forkant av slike undersøkelser blir det alltid gitt skriftlig orientering om hva undersøkelsen gjelder, hvilke andre opplysninger som blir koblet til og hva opplysningene skal brukes til.

SSB behandler brukere av statistikk på samme måte

Andre statsinstitusjoner har ingen tilgang til opplysningene om enkeltpersoner som finnes i SSB. SSB behandler brukere av statistikken på samme måte, uansett om de er en offentlig institusjon, næringsliv eller privatpersoner. Det at SSB har informasjon, betyr ikke at andre i Staten vet det samme.

Statistikk for å forstå det norske samfunnet

Statistikken til SSB har i over 100 år vært sentral for å forstå det norske samfunnet, og et nødvendig korrektiv til blant annet dem som skal styre dette samfunnet. For å lage god statistikk, er det nødvendig å kunne bruke opplysningene som finnes i offentlige registre. Dette gjelder blant annet befolkningsstatistikken, utdanningsstatistikken og sysselsettingsstatistikken. Selv navnestatistikken hadde vært umulig uten tilgang til Folkeregisteret.