Alt innhold for området energi og industri

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Moderat nedgang i samlede investeringer anslås for 2018

  Virksomhetenes førstegangsanslag for samlede investeringer innenfor olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning gir indikasjoner på en moderat nedgang i 2018.

  Artikkel
 • Salet av petroleumsprodukt redusert

  I april i år enda det samla salet av petroleumsprodukt på 604 millionar liter.

  Artikkel
 • Så mye har petroleumsinntektene falt

  Statens petroleumsinntekter var høye gjennom 2000-tallet, men det markante fallet de siste to årene har ført dem tilbake til nivået mellom midten av 1980-årene og 2000.

  Artikkel
 • Lavere energibruk i industrien

  De foreløpige tallene viser at den totale energibruken i norsk industri og bergverk var på rundt 76 500 GWh i 2016, noe som er 0,7 prosent lavere enn i 2015. I samme tid økte energikostnadene med 5 prosent til 19 milliarder kroner.

  Artikkel
 • Prisfall på naturgass

  Produsentprisindeksen gikk ned som følge av prisnedgang på energivarer som naturgass, elektrisitet og raffinerte petroleumsprodukter. Prisoppgang i norsk industri og på råolje dempet fallet i produsentprisindeksen.

  Artikkel
 • Liten auke i industriproduksjonen

  Norsk industriproduksjon viste ein liten oppgang på 0,5 prosent i 1. kvartal 2017 samanlikna med 4. kvartal 2016, viser sesongjusterte tal, ifølge produksjonsindeksen for industri. På månadsbasis, frå februar til mars 2017, hadde industriproduksjo...

  Artikkel
 • Industriomsetningen økte i 1. kvartal

  Industriomsetningen gikk opp med 4,2 prosent i første kvartal i 2017 sammenlignet med siste kvartal i 2016, viser sesongjusterte tall. Fra februar til mars 2017 viste industriomsetningen en liten oppgang på 0,8 prosent. 

  Artikkel
 • Bedringstegn tross reduserte ordrereserver

  Ordrereservene i den ordrebaserte industrien falt med 19 prosent fra 1. kvartal 2016 til 1. kvartal 2017, men fallet ser ut til å flate ut. Ordretilgangen viste en oppgang på 21 prosent i samme periode.

  Artikkel
 • Sysselsatte i kraftnæringen og kraftrelaterte virksomheter 2016

  Rapporter 2017/11

  I 2016 var det 20 910 sysselsatte i kraftsektoren som omfatter kraftnæringen og kraftrelaterte virksomheter. Dersom vi bare ser på kraftnæringen, var det 15 339 sysselsatte i 2016. Det innebærer en vekst på 9,3 prosent i perioden 2004 – 2016.

  Publikasjon
 • Nok en rekord i fjernvarme-bruk

  I 2016 var forbruket av fjernvarme på rekordhøye 5,2 TWh. Dette er en økning på 8,6 prosent fra 2015, som også var et rekordår.

  Artikkel
 • Auka sal grunna påske

  Samla sal av petroleumsprodukt enda på 683 millionar liter i mars, ein auke på om lag 45 millionar liter samanlikna med mars 2016. Auken skuldas at påsken var i mars i 2016 og i år var den i april.

  Artikkel
 • Spor av optimisme i industrien

  Norske industriledere melder om at nedgangen i produksjonsnivået flater ut i 1. kvartal 2017, men fremdeles bidrar leverandørene til olje- og gassektoren negativt. Den generelle bedømmelsen for 2. kvartal 2017 er positiv blant flertallet av indust...

  Artikkel
 • Økning i industriomsetningen

  Industriomsetningen gikk opp med 1,9 prosent i perioden desember 2016-februar 2017 sammenlignet med forrige tremånedersperiode, viser sesongjusterte tall. Fra januar 2017 til februar 2017 var industriomsetningen tilnærmet uendret.

  Artikkel
 • Teikn på betre tider i industrien

  Norsk industriproduksjon hadde ein oppgang på 1,2 prosent i perioden desember 2016-februar 2017 samanlikna med tremånadersperioden før, viser sesongjusterte tal. På månadsbasis, frå januar til februar 2017, var industriproduksjonen uendra.

  Artikkel
 • Meir kjøt til middagsborda

  Samla kjøtproduksjon auka med 3,5 prosent frå 2015 til 2016 og kom opp i 344 100 tonn. Det var auke i produksjonen av alle kjøtslaga, og størst var auken i fjørfeproduksjonen. Rogaland toppar lista både for slakta svin, fjørfe, storfe og sau.

  Artikkel