Alt innhold for området energi og industri

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Auka sal grunna påske

  Samla sal av petroleumsprodukt enda på 683 millionar liter i mars, ein auke på om lag 45 millionar liter samanlikna med mars 2016. Auken skuldas at påsken var i mars i 2016 og i år var den i april.

  Artikkel
 • Spor av optimisme i industrien

  Norske industriledere melder om at nedgangen i produksjonsnivået flater ut i 1. kvartal 2017, men fremdeles bidrar leverandørene til olje- og gassektoren negativt. Den generelle bedømmelsen for 2. kvartal 2017 er positiv blant flertallet av indust...

  Artikkel
 • Økning i industriomsetningen

  Industriomsetningen gikk opp med 1,9 prosent i perioden desember 2016-februar 2017 sammenlignet med forrige tremånedersperiode, viser sesongjusterte tall. Fra januar 2017 til februar 2017 var industriomsetningen tilnærmet uendret.

  Artikkel
 • Teikn på betre tider i industrien

  Norsk industriproduksjon hadde ein oppgang på 1,2 prosent i perioden desember 2016-februar 2017 samanlikna med tremånadersperioden før, viser sesongjusterte tal. På månadsbasis, frå januar til februar 2017, var industriproduksjonen uendra.

  Artikkel
 • Meir kjøt til middagsborda

  Samla kjøtproduksjon auka med 3,5 prosent frå 2015 til 2016 og kom opp i 344 100 tonn. Det var auke i produksjonen av alle kjøtslaga, og størst var auken i fjørfeproduksjonen. Rogaland toppar lista både for slakta svin, fjørfe, storfe og sau.

  Artikkel
 • Salet av autodiesel passerte 3 milliardar liter i fjor

  Det vart selt 3,14 milliardar liter autodiesel i 2016, ein auke på 142 millionar (4,7 prosent) liter frå året tidligare. Det er første gang salet overstig 3 milliardar liter i løpet av eit år.

  Artikkel
 • Oljeinvesteringenes dominerende effekt på industriproduksjonen

  Oljeinvesteringers vekst og nedgang har gitt store utslag i norsk industriproduksjon. Mens resten av industrien har hatt en relativt stabil utvikling, har petroleumsrettet leverandørindustri vært styrende for endringer i den samlede industriproduk...

  Artikkel
 • Nedgang i sal av petroleumsprodukt

  Samla sal av petroleumsprodukt for februar 2017 enda på 598 millionar liter, 39 millionar liter mindre enn i februar 2016 som var et skotår. Det vart selt 78 millionar liter bensin og 244 millionar liter autodiesel. Dette er en nedgang på 8 millio...

  Artikkel
 • Flaggskip mot strømmen

  Papirindustrien, som tradisjonelt var ett av norsk industris flaggskip, lignet i mange år en skrøpelig papirbåt. Men mens det går tungt for oljenæringen, har papirprodusentene igjen levert gode resultater: 8 prosent produksjonsøkning i 2016.

  Artikkel
 • Et krevende år for industrien

  Industriomsetningen falt med 7,5 prosent fra 2015 til 2016. Både hjemme- og eksportmarkedet hadde en nedgang, men det var særlig fallet i eksportmarkedet som trakk industriomsetningen ned.

  Artikkel
 • Oljedrevet nedtur for industrien fortsatte i 2016

  Fra 2015 til 2016 gikk produksjonen i norsk industri ned med 5 prosent. Redusert produksjon i den petroleumsrettede leverandørindustrien var hovedårsaken til produksjonsfallet, og nedgangen var størst i maskinindustrien.

  Artikkel
 • Borekostnadene på sokkelen: Knask eller knep?

  SSB analyse 2017

  Nær halvparten av investeringene på sokkelen går til boring, og andelen kan bli enda høyere i årene som kommer. At riggselskapene kan føre overskudd ut av landet, kan ha gitt et skattetap på om lag 50 milliarder kroner siden 2001.

  Artikkel
 • Færre sysselsatte knyttet til petroleumsnæringen

  Artikkel
 • Sviktende oljepriser og færre industrijobber

  Siden toppåret 1974 er antallet arbeidsplasser i industri og bergverksdrift redusert med nesten en tredjedel. Men alt er ikke helsvart: Næringene bidrar fortsatt til samfunnet med store verdier.

  Artikkel
 • Kraftinvesteringer i støtet

  Kraftforsyningsnæringen har siden midten av 2000-tallet vært preget av svært kraftig investeringsvekst. De nyeste investeringsanslagene antyder at veksten fortsetter i 2016, og i 2017 kan kraftinvesteringene overstige 31 milliarder kroner.

  Artikkel