Alt innhold for området energi og industri

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Prisfall på energi

  Nedgangen i produsentprisindeksen fra mai til juni 2017 kommer av prisfall på energivarer på 5,6 prosent. Lavere priser på olje, petroleumsprodukter og elektrisitet var årsaken til fallet.

  Artikkel
 • Flat utvikling i industriproduksjonen

  Norsk industriproduksjon hadde ein svak auke på 0,4 prosent i perioden mars-mai 2017 samanlikna med tremånadersperioden før, viser sesongjusterte tal. På månadsbasis, frå april til mai 2017, fall industriproduksjonen med 0,3 prosent.

  Artikkel
 • Stabil industriomsetning

  Industriomsetningen gikk opp med 0,2 prosent i perioden mars-mai 2017 sammenlignet med forrige tremånedersperiode, viser sesongjusterte tall. Betydelig omsetningsvekst i metallindustri var viktigste bidrag til den marginale oppgangen.

  Artikkel
 • Norsk industri 2016

  Statistiske analyser 154

  Norsk industriproduksjon falt 5 prosent fra 2015 til 2016. Nedgangen skyldes hovedsakelig redusert produksjon i petroleumsrettet leverandørindustri. I våre naboland Danmark og Sverige går derimot produksjonen opp.

  Publikasjon
 • Solgt produksjon betydelig ned

  Solgt produksjon fra store foretak innen industri og bergverk falt 7,1 prosent eller 47,8 milliarder kroner fra 2015 til 2016. Størst var nedgangen innenfor maskinindustrien, der solgt produksjon gikk ned med 23,3 milliarder.

  Artikkel
 • Norsk produksjon er blitt mer energieffektiv

  Fra 2010 til 2016 har totalt energiforbruk i norsk økonomi steget mindre enn produksjonsøkningen. Norsk produksjon er blitt mer energieffektiv.

  Artikkel
 • Et mer globalisert næringsliv

  Stadig flere norske foretak kontrolleres fra utlandet, og nesten halvparten av disse foretakene har nordiske eiere. Imidlertid er det foretak med amerikanske eiere som bidrar mest til norsk verdiskaping.

  Artikkel
 • Mer enn doblet forbruk av biodrivstoff

  Totalt forbruk av biobrensler økte med nesten 20 prosent i 2016 sammenlignet med året før. Den kraftige veksten skyldtes først og fremst en sterk økning i forbruket av flytende biodrivstoff som mer enn doblet seg.

  Artikkel
 • Hva er nytt i tallene fra og med 2010?

  En ny produksjonsløsning er blitt bygget og tatt i bruk til produksjon av statistikkene Energiregnskap og Energibalanse (ER/EB) i 2017. Samtidig med omleggingen av produksjonsløsningen, ble det foretatt en omfattende gjennomgang av datakilder, met...

  Artikkel
 • Energiregnskap og -balanse

  Notater 2017/26

  Notatet beskriver statistikkproduksjonen for energiregnskap og energibalanse (ER/EB).

  Publikasjon
 • Energiforbruket økte mest i tjenesteyting

  I 2016 økte netto innenlands energiforbruk med 1,5 prosent og utgjorde 215 TWh. Med en vekst på 7 prosent var offentlig og privat tjenesteyting den forbruksgruppen med størst økning i forbruket.

  Artikkel
 • Industrien trakk ned energiforbruket i norsk økonomi

  Det totale forbruket av energiprodukter i norsk økonomi var 553 TWh i 2016, en nedgang på 7 prosent fra året før. Dette skyldes i hovedsak nedgang i forbruket i industrien på 13 prosent.

  Artikkel
 • Auka sal av petroleumsprodukt

  Samla sal av petroleumsprodukt enda på 742 millionar liter, 22 millionar liter meir enn i mai sist år.

  Artikkel
 • Oppadgående trend i industriprisene

  PPI falt med 0,8 prosent fra april til mai. Årsaken til fallet var hovedsakelig lavere oljepris. Også prisene i industrien falt marginalt denne måneden, men de har likevel i stor grad vært oppadgående de siste tolv månedene. 

  Artikkel
 • Oil and Gas statistics

  Notater 2017/24

  Publikasjon