115098
115098
forskning
2013-05-24T15:13:00.000Z
no

Forskningsfelt

Klimapolitikk og økonomi

Forskingen omfatter analyser av dagens klimapolitikk og alternative utforminger av internasjonale avtaler og nasjonal politikk. Virkemidlene som analyseres omfatter avgifter, kvotehandel, grønne og hvite sertifikater, investeringer gjennom den grønne utviklingsmekanismen CDM, tiltak rettet inn mot utvikling av ny teknologi og strategier for å øke oppslutningen om internasjonale klimaavtaler.

Prosjekter

  • Alternativer til Kyoto - The nature, design and feasibility of robust climate treaties

    Prosjektet går ut på å studere design av fremtidige alternative klimaavtaler, og analysere hvordan disse bør utformes for å få til en vedvarende bred deltagelse og betydelige utslippsreduksjoner.

  • Kvotehandel i Europa. Betydningen av kvotetildeling

    Målet med prosjektet er å studere kvotemarkedet for CO2-utslipp i Norge og EU, med hovedfokus på tildeling av kvoter.

  • Multiple virkemidler

    Standard økonomisk teori gir klare anbefalinger med hensyn til hvilke virkemidler man skal bruke for å korrigere for markedssvikt overfor energimarkeder og miljøproblemer. Samtidig er det mange andre hensyn som spiller inn i praktisk politikk, for eksempel næringshensyn, distriktshensyn, fordelingshensyn og hensyn til offentlige finanser. Kryssende hensyn og uoversiktlige virkninger bidrar til å svekke instrumentene.

Publisert forskning

Kontakt