282895
282895
innrapportering
2016-10-31T13:02:00.000Z
no

Pågår

Undersøkelse om barnehage og andre barnepassordninger

Innhold

  • Om rapporteringen

Formål

Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomfører nå en undersøkelse om barnehage og andre barnepassordningner. Formålet med undersøkelsen er å kartlegge bruk av ulike tilsynsordninger, som barnehage, dagmamma, au pair, praktikant og lignende, og utgifter familier har i forbindelse med disse ordningene. Spørsmålene dreier seg om barn i alderen 1-5 år, og det er familier med ett eller flere barn i denne alderen som er trukket ut til å delta.

Spørsmålene dreier seg blant annet om:

  • Hvilke tilsynsordninger/barnepassordninger dere benytter på dagtid
  • Hvor mye betaler familien for barnehage
  • Hvor fornøyd er dere med barnehagetilbudet

Til undersøkelsen er det trukket et utvalg på 4500 barn i alderen 1-5 år fra folkeregisteret. Det er imidlertid mor eller far som kontaktes for intervju, og som får informasjonsbrev om undersøkelsen fra SSB. Intervjuet gjennomføres på telefon. Det er frivillig å delta, og man kan når som helst trekke seg og be om at opplysningene blir slettet. Vi kan derimot ikke erstatte de som er trukket ut med andre personer. For at undersøkelsen skal bli best mulig, er deltakelse fra så mange som mulig svært viktig for oss.

Hvordan skal jeg svare?

I løpet av kort tid vil en av våre intervjuere i Statistisk sentralbyrå kontakte deg på telefon for å gjennomføre intervjuet. Hvis det ikke passer kan du avtale et annet tidspunkt som vi skal ringe deg opp igjen på. Intervjuet varer om lag 20 minutter. Alle som arbeider i SSB har taushetsplikt og det vil aldri bli kjent utenfor SSB hva du har svart på spørsmålene.

Hvorfor skal jeg svare?

For å få et riktig bilde av det samfunnet i Norge og hva folk som bor her er opptatt av, er det svært viktig at så mange som mulig deltar. Svarene som samles inn benyttes av utdanningsmyndigheter i utarbeidelsen av nasjonale barnehagetilbud, og i arbeidet med norsk familiepolitikk. Tallene brukes også av forskere i SSB, og den ferdige statistikken vil bli offentlig tilgjengelig på ssb.no. Vi kan ikke erstatte personer som er trukket ut med andre personer. Utvalget er trukket slik at det skal representere det norske samfunnet. Du er viktig for oss!

Vi ivaretar personvernet

Alle som arbeider i SSB har taushetsplikt, og vi vil aldri videreformidle opplysninger om hva enkeltpersoner har svart. Undersøkelsen gjennomføres i samsvar med statistikkloven og personopplysningsloven, og Statistisk sentralbyrå har utnevnt eget personvernombud godkjent av Datatilsynet. For å øke kvaliteten på undersøkelsen, vil vi også bruke opplysninger om utdanning som Statistisk sentralbyrå årlig henter inn fra skoler, fylker og Lånekassen, samt opplysninger om inntekt, formue, trygder og stønader hentet fra Skatteetaten og NAV. Innen to år etter at datainnsamlingen er avsluttet, vil alle opplysningene bli anonymisert.

 

Kontakt

Lover og regler