262586
262586
innrapportering
2016-04-11T12:59:00.000Z
no

Ikke aktiv

Eurostudent

Måleperiodehvert 3. år

Innhold

 • Om rapporteringen

Formål

Statistisk sentralbyrå gjennomfører nå den norske delen av den europeiske studentundersøkelsen Eurostudent. I Eurostudent kartlegger vi studenters levekår under studietiden i Norge. I undersøkelsen spør vi om studenters studiesituasjon, penger studenter har til månedlig bruk, deres månedlige kostnader, studieutgifter for semesteret, studiemobilitet og tid brukt på arbeid og studier.

Opplysningene fra Eurostudent brukes som grunnlag for analyser og sammenligninger av studenters levekår i flere land i Europa, og publikasjoner om studenter i Norge. Utvalgte resultater fra forrige runde av Eurostudent er f.eks. presentert i SSB-rapport 2015/50.

Til undersøkelsen er det trukket et utvalg på 24 000 studenter i Norge. De som er trukket ut får epost og tekstmelding fra SSB med lenke til undersøkelsen.

 

Hvordan skal jeg svare?

Du fyller ut et skjema på nett. Undersøkelsen er detaljert og vil for noen ta omtrent tretti minutter å svare på. Spørsmål om økonomi måler månedlige aktiviteter. Vi oppfordrer til å svare på en datamaskin heller enn mobil når det er mulig. Ta deg god tid til å fylle ut svarene.

Bruk lenken du har mottatt i epost eller tekstmelding fra oss, da logges du rett inn i undersøkelsen med riktig brukernavn og passord. Alternativt kan du bruke knappen «Elektronisk innrapportering» øverst på denne siden, og selv logge inn med brukernavn og passord som du finner i epost eller tekstmelding du har mottatt.

Noen av spørsmålene handler om studenters økonomi i studietiden. Vi er interessert i økonomiske transaksjoner for en gjennomsnittlig måned i forelesningsperioden dette semesteret. Med forelesningsperiode referer vi til de deler av semesteret der det foregår organisert undervisning, altså ikke ferier eller undervisningsfrie eksamensperioder. Dersom for eksempel dine inntekter fra arbeid varierer måned til måned, vil vi ha oppgitt en omtrentlig sum som er gjennomsnittet av månedene i forelesningsperioden. Semesteret er kanskje ikke over når du rapporterer, ta da utgangpunkt i semesteret så langt. Dersom du har studert fra januar til april i inneværende semester, fire måneder, og har tjent omtrent 28 000 i denne perioden utenom ferier, vil vi at beløpet deles på fire, og at vi får oppgitt summen på 7 000 kroner som månedlig inntekt fra arbeid i forelesningsperioden det aktuelle semesteret.

Vi ivaretar personvernet

Alle som arbeider i SSB har taushetsplikt, og vi vil aldri videreformidle opplysninger om hva enkeltpersoner har svart. For å gjøre skjemaet kortere vil vi bruke opplysninger fra Statistisk sentralbyrås utdanningsregister, Database for høgre utdanning (DBH) og Folkeregisteret. Dataene i fra undersøkelsen vil også bli supplert med opplysninger om arbeidsmarkedstilknytning fra Statistisk sentralbyrås system for persondata. Undersøkelsen gjennomføres i samsvar med statistikkloven og personopplysningsloven, og Statistisk sentralbyrå har utnevnt eget personvernombud godkjent av Datatilsynet. Undersøkelsen er frivillig og du kan når som helst trekke deg og kreve opplysningene slettet. Innen tre år etter at datainnsamlingen er avsluttet, vil alle kjennetegn som kan identifisere enkeltpersoner bli fjernet fra datamaterialet.

 

Kontakt

 • E-post
  eurostudent@ssb.no
  Telefon
  62 88 56 08
  Telefontid
  mandag–fredag, kl. 09.00–20.00

Lover og regler