3595_1504
3595_1504
kommunefakta
2017-04-23T15:47:00.000Z
no
Ålesund kommune

Kommunefakta

Ålesund - 1504 (Møre og Romsdal)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 4. kvartal 2016]

47 199 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 1412 1300
5-9 år 1503 1351
10-14 år 1464 1367
15-19 år 1543 1455
20-24 år 1743 1558
25-29 år 1823 1623
30-34 år 1792 1555
35-39 år 1659 1512
40-44 år 1735 1502
45-49 år 1738 1614
50-54 år 1545 1390
55-59 år 1414 1381
60-64 år 1328 1374
65-69 år 1156 1171
70-74 år 956 981
75-79 år 529 654
80-84 år 396 555
85-89 år 254 451
90-94 år 101 240
95-99 år 14 53
100 år eller eldre 1 6

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 169 164 333
1998K4 169 143 312
1999K4 215 369 584
2000K4 229 95 324
2001K4 222 -66 156
2002K4 157 154 311
2003K4 145 152 297
2004K4 241 45 286
2005K4 200 309 506
2006K4 180 400 584
2007K4 195 253 448
2008K4 180 307 484
2009K4 277 390 665
2010K4 215 471 688
2011K4 231 508 746
2012K4 213 406 617
2013K4 236 481 714
2014K4 181 383 569
2015K4 226 200 431
2016K4 174 275 452

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  80,6 år

 • Kvinner

  84,7 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  3,4 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  1 042 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Barn og unge

Barn med barnehageplass [per 2016]

92,6 %

Andelen barn 1-5 år som har plass i barnehage. Kilde til tallet.

Barnevern

Statistikken omfatter alle barn og unge (0-22 år) som barnevernet mottar melding om, gjennomfører undersøkelse av eller som mottar tiltak etter lov om barneverntjenester. Du finner mer om barnevernsstatistikken her.

Utdanning

Ved å peke på figuren kan du se verdiene bak hvert felt.
Forklaringer til begrep i figuren: Videregående skole-nivå, universitets- og høgskolenivå kort, universitets- og høgskolenivå lang.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Befolkningens utdanningsnivå.

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Ålesund
Grunnskolenivå 9376
Videregående skole-nivå 15686
Universitets- og høgskolenivå kort 9691
Universitets- og høgskolenivå lang 2945
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 239

Arbeid og inntekt

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Ålesund
Jordbruk, skogbruk og fiske 341
Sekundærnæringer 4800
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 9825
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 1025
Undervisning 1786
Helse- og sosialtjenester 5378
Personlig tjenesteyting 763

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger. Tilsvarende tall for hele landet og andre kommuner finner du i statistikkbanken.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 180000 396000 526000 276000
2006 191000 416000 557000 296000
2007 207000 457000 603000 307000
2008 224000 491000 655000 335000
2009 230000 496000 662000 341000
2010 236000 518000 684000 348000
2011 242000 547000 713000 362000
2012 253000 572000 740000 372000
2013 264000 598000 769000 386000
2014 271000 612000 796000 401000
2015 276000 620000 814000 415000

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

2,3 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 5.3 10 21.7 31.9 3.7 2.6 4.9 3.9
2008 6 10.6 20.8 33.5 3.4 2.4 5 4
2009 5.5 12.4 20.3 31.3 3.7 2.3 4.7 3.8
2010 5.3 13 20.4 30.8 3.9 2.5 4.4 3.7
2011 5.7 13 20.1 30.7 3.6 3.1 4.2 3.8
2012 5.6 13.5 19.3 33.2 3.4 3.4 4.1 3.7
2013 5.4 13 19.1 32.6 3.5 3.3 4.2 3.4
2014 5.4 13.5 18.8 33.4 3.4 3.6 4.7 3
2015 5.2 12.5 18.9 31.2 3.7 3.7 4.4 3.3
2016 5.3 12.3 19.1 31 3.9 3.8 4.6 3

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  77 785 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.