3595_1424
3595_1424
kommunefakta
2017-04-28T17:42:00.000Z
no
Årdal kommune

Kommunefakta

Årdal - 1424 (Sogn og Fjordane)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 4. kvartal 2016]

5 363 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 133 125
5-9 år 144 130
10-14 år 139 130
15-19 år 189 145
20-24 år 181 152
25-29 år 158 114
30-34 år 139 142
35-39 år 169 135
40-44 år 160 150
45-49 år 222 169
50-54 år 215 216
55-59 år 221 170
60-64 år 173 167
65-69 år 165 142
70-74 år 146 157
75-79 år 92 115
80-84 år 63 116
85-89 år 50 70
90-94 år 19 29
95-99 år 2 9
100 år eller eldre 0 0

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 10 -74 -64
1998K4 22 -27 -5
1999K4 23 -19 4
2000K4 16 -53 -37
2001K4 5 -58 -53
2002K4 -11 -37 -48
2003K4 -6 -24 -30
2004K4 -5 5 0
2005K4 -9 -73 -82
2006K4 -3 -58 -58
2007K4 -2 74 71
2008K4 2 36 38
2009K4 -8 42 34
2010K4 3 -36 -33
2011K4 2 -30 -29
2012K4 12 -65 -51
2013K4 -24 -3 -25
2014K4 -11 -56 -67
2015K4 -19 -51 -70
2016K4 -15 18 4

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  80,3 år

 • Kvinner

  85,2 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  2,8 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  95 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Barn og unge

Barn med barnehageplass [per 2016]

93,4 %

Andelen barn 1-5 år som har plass i barnehage. Kilde til tallet.

Barnevern

(Manglende data: Oppgave mangler for Antall barn med barnevernstiltak i løpet av året, Oppgave mangler for Andel barn med barnevernstiltak)

Statistikken omfatter alle barn og unge (0-22 år) som barnevernet mottar melding om, gjennomfører undersøkelse av eller som mottar tiltak etter lov om barneverntjenester. Du finner mer om barnevernsstatistikken her.

Utdanning

Ved å peke på figuren kan du se verdiene bak hvert felt.
Forklaringer til begrep i figuren: Videregående skole-nivå, universitets- og høgskolenivå kort, universitets- og høgskolenivå lang.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Befolkningens utdanningsnivå.

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Årdal
Grunnskolenivå 1186
Videregående skole-nivå 2390
Universitets- og høgskolenivå kort 734
Universitets- og høgskolenivå lang 195
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 16

Arbeid og inntekt

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Årdal
Jordbruk, skogbruk og fiske 10
Sekundærnæringer 1287
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 480
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 68
Undervisning 168
Helse- og sosialtjenester 498
Personlig tjenesteyting 52

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger. Tilsvarende tall for hele landet og andre kommuner finner du i statistikkbanken.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 197000 394000 561000 306000
2006 201000 406000 591000 318000
2007 216000 433000 622000 336000
2008 241000 475000 685000 354000
2009 242000 488000 691000 374000
2010 250000 504000 712000 383000
2011 261000 529000 729000 397000
2012 269000 551000 735000 409000
2013 270000 561000 763000 407000
2014 280000 590000 795000 407000
2015 296000 598000 822000 428000

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

2 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 8.3 8.2 18.7 36.5 1.5 1.4 5.2 4.5
2008 7.8 8.8 18.9 39 1.7 1.4 5.1 3.9
2009 7.5 8.7 17.5 38.5 1.5 1.3 6 3.6
2010 7.7 8.6 17 39.6 1.6 1.2 5.9 3.8
2011 9.6 8.5 16.2 39 1.8 1.5 5.1 3.9
2012 7.7 8.3 15.9 42 1.5 1.3 5 3.9
2013 7.6 8.4 15.7 43 1.6 1.2 5.6 4.3
2014 6.7 8.7 16.5 45 1.7 1.4 5 4.1
2015 6.5 8.1 16.2 43.7 1.9 1.4 5.6 4.6
2016 6 8.3 16.5 43.5 2.3 1.9 4.5 4.3

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  69 636 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.