3595_0425
3595_0425
kommunefakta
2017-07-24T18:47:00.000Z
no
Åsnes kommune

Kommunefakta

Åsnes - 0425 (Hedmark)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 1. kvartal 2017]

7 341 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 125 142
5-9 år 157 163
10-14 år 192 185
15-19 år 207 203
20-24 år 214 193
25-29 år 187 162
30-34 år 158 149
35-39 år 170 181
40-44 år 232 227
45-49 år 289 274
50-54 år 281 246
55-59 år 264 288
60-64 år 241 266
65-69 år 292 262
70-74 år 259 231
75-79 år 167 196
80-84 år 124 130
85-89 år 71 92
90-94 år 33 61
95-99 år 4 11
100 år eller eldre 0 0

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 -68 31 -37
1998K4 -42 52 10
1999K4 -56 43 -13
2000K4 -35 -17 -52
2001K4 -30 -7 -37
2002K4 -61 14 -47
2003K4 -56 3 -53
2004K4 -68 -85 -153
2005K4 -69 6 -65
2006K4 -79 -34 -110
2007K4 -45 20 -23
2008K4 -45 69 29
2009K4 -55 54 -3
2010K4 -49 38 -10
2011K4 -54 63 9
2012K4 -68 63 -6
2013K4 -73 16 -56
2014K4 -63 81 17
2015K4 -61 -46 -105
2016K4 -64 -65 -127

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  78,9 år

 • Kvinner

  83 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  267 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Barn og unge

Barn med barnehageplass [per 2016]

93,3 %

Andelen barn 1-5 år som har plass i barnehage. Kilde til tallet.

Barnevern

Statistikken omfatter alle barn og unge (0-22 år) som barnevernet mottar melding om, gjennomfører undersøkelse av eller som mottar tiltak etter lov om barneverntjenester. Du finner mer om barnevernsstatistikken her.

Utdanning

Ved å peke på figuren kan du se verdiene bak hvert felt.
Forklaringer til begrep i figuren: Videregående skole-nivå, universitets- og høgskolenivå kort, universitets- og høgskolenivå lang.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Befolkningens utdanningsnivå.

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Åsnes
Grunnskolenivå 2388
Videregående skole-nivå 2621
Universitets- og høgskolenivå kort 998
Universitets- og høgskolenivå lang 154
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 34

Arbeid og inntekt

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Åsnes
Jordbruk, skogbruk og fiske 271
Sekundærnæringer 664
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 905
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 155
Undervisning 242
Helse- og sosialtjenester 893
Personlig tjenesteyting 99

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger. Tilsvarende tall for hele landet og andre kommuner finner du i statistikkbanken.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 156000 320000 463000 268000
2006 165000 343000 480000 287000
2007 178000 369000 524000 288000
2008 190000 409000 561000 325000
2009 194000 413000 571000 329000
2010 204000 425000 586000 327000
2011 212000 457000 603000 334000
2012 223000 480000 637000 343000
2013 230000 501000 661000 349000
2014 237000 516000 686000 346000
2015 246000 527000 690000 354000

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

5,1 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 6.2 7.1 19.5 40.3 4.4 2.3 3.9 1.9
2008 5.7 7.3 18.7 42.4 4.2 3 3.7 1.9
2009 5.1 6.8 17.5 40.3 4.7 5.2 5 1.6
2010 4.8 6.8 17.5 40.5 5 6.5 4.6 1.6
2011 5.2 6.4 17 40.9 4.3 6.7 4.6 1.6
2012 5 6.4 16.5 44 3.9 7.5 4.6 1.7
2013 4.8 6.1 16.2 41.5 4 8.8 4.5 1.7
2014 5.9 6.4 16.1 41.4 4 9.3 4.6 1.5
2015 5.5 6.8 16.3 39.5 4.1 9.1 4.7 1.7
2016 5.3 6.7 15.6 40.8 4.3 9.1 4.6 2.1

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  52 724 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.