3595_0814
3595_0814
kommunefakta
2017-05-01T04:25:00.000Z
no
Bamble kommune

Kommunefakta

Bamble - 0814 (Telemark)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 4. kvartal 2016]

14 138 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 324 335
5-9 år 430 377
10-14 år 425 428
15-19 år 531 432
20-24 år 452 414
25-29 år 465 401
30-34 år 352 355
35-39 år 346 345
40-44 år 450 457
45-49 år 527 512
50-54 år 516 515
55-59 år 478 486
60-64 år 489 495
65-69 år 449 484
70-74 år 455 400
75-79 år 210 248
80-84 år 134 147
85-89 år 60 121
90-94 år 29 45
95-99 år 4 14
100 år eller eldre 0 1

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 47 3 50
1998K4 43 4 47
1999K4 30 -7 23
2000K4 62 12 74
2001K4 47 -112 -65
2002K4 33 -28 5
2003K4 31 -41 -10
2004K4 39 -43 -4
2005K4 25 -73 -50
2006K4 34 -78 -43
2007K4 38 7 48
2008K4 19 -30 -12
2009K4 8 2 10
2010K4 4 -83 -77
2011K4 36 40 76
2012K4 -4 22 23
2013K4 17 47 64
2014K4 11 -64 -53
2015K4 -3 -48 -52
2016K4 12 37 50

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  79,1 år

 • Kvinner

  82,8 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  5,1 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  459 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Barn og unge

Barn med barnehageplass [per 2016]

90,5 %

Andelen barn 1-5 år som har plass i barnehage. Kilde til tallet.

Barnevern

Statistikken omfatter alle barn og unge (0-22 år) som barnevernet mottar melding om, gjennomfører undersøkelse av eller som mottar tiltak etter lov om barneverntjenester. Du finner mer om barnevernsstatistikken her.

Utdanning

Ved å peke på figuren kan du se verdiene bak hvert felt.
Forklaringer til begrep i figuren: Videregående skole-nivå, universitets- og høgskolenivå kort, universitets- og høgskolenivå lang.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Befolkningens utdanningsnivå.

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Bamble
Grunnskolenivå 3567
Videregående skole-nivå 5336
Universitets- og høgskolenivå kort 2107
Universitets- og høgskolenivå lang 517
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 84

Arbeid og inntekt

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Bamble
Jordbruk, skogbruk og fiske 85
Sekundærnæringer 1908
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 2267
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 281
Undervisning 478
Helse- og sosialtjenester 1276
Personlig tjenesteyting 192

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger. Tilsvarende tall for hele landet og andre kommuner finner du i statistikkbanken.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 176000 390000 516000 279000
2006 182000 415000 540000 291000
2007 200000 456000 578000 307000
2008 217000 488000 629000 332000
2009 217000 488000 649000 335000
2010 223000 497000 654000 339000
2011 234000 527000 680000 356000
2012 244000 561000 700000 377000
2013 254000 578000 721000 376000
2014 263000 605000 751000 385000
2015 264000 615000 763000 383000

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

4 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7.8 8.8 23.1 26.9 4.9 1.7 6.7 3
2008 7.4 9.5 23 28.7 5.5 1.7 6.7 3.2
2009 6.7 9.5 22 27.7 5.3 1.8 5.9 3.1
2010 7.1 9.9 21.9 28.5 5.4 1.9 6.2 3.3
2011 7.1 9.9 21.5 29.5 5.8 2.6 5.9 3
2012 7.1 10.1 20.6 31.8 5.7 3.3 5.8 3.3
2013 6.7 9.6 19.9 30.7 5.3 3.4 5.6 3.1
2014 7.3 9.7 20 32.2 5.4 3.4 6.1 3.1
2015 5.5 9.8 19.5 30.6 6.2 3.7 7.3 3.2
2016 5.6 9.6 19.2 31.9 7.2 3.5 6.8 3

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  50 126 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.