3595_2028
3595_2028
kommunefakta
2017-05-01T04:14:00.000Z
no
Båtsfjord kommune

Kommunefakta

Båtsfjord - 2028 (Finnmark Finnmárku)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 4. kvartal 2016]

2 267 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 56 66
5-9 år 55 41
10-14 år 58 80
15-19 år 59 67
20-24 år 87 64
25-29 år 99 70
30-34 år 97 65
35-39 år 79 60
40-44 år 82 68
45-49 år 105 91
50-54 år 80 79
55-59 år 87 65
60-64 år 63 63
65-69 år 76 67
70-74 år 54 50
75-79 år 35 29
80-84 år 19 21
85-89 år 3 17
90-94 år 3 6
95-99 år 0 1
100 år eller eldre 0 0

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 33 -35 -2
1998K4 20 -98 -78
1999K4 15 3 18
2000K4 13 -32 -19
2001K4 16 -60 -44
2002K4 20 -18 2
2003K4 4 -116 -112
2004K4 12 -118 -106
2005K4 11 -20 -14
2006K4 6 -64 -58
2007K4 6 -28 -23
2008K4 3 -20 -16
2009K4 -5 1 -4
2010K4 -3 4 1
2011K4 -13 31 18
2012K4 13 60 73
2013K4 -2 47 45
2014K4 4 24 28
2015K4 -1 -23 -24
2016K4 7 48 56

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  77,2 år

 • Kvinner

  82,3 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  5,9 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  93 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon, Oppgave mangler for Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Barn og unge

Barn med barnehageplass [per 2016]

86 %

Andelen barn 1-5 år som har plass i barnehage. Kilde til tallet.

Barnevern

Statistikken omfatter alle barn og unge (0-22 år) som barnevernet mottar melding om, gjennomfører undersøkelse av eller som mottar tiltak etter lov om barneverntjenester. Du finner mer om barnevernsstatistikken her.

Utdanning

Ved å peke på figuren kan du se verdiene bak hvert felt.
Forklaringer til begrep i figuren: Videregående skole-nivå, universitets- og høgskolenivå kort, universitets- og høgskolenivå lang.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Befolkningens utdanningsnivå.

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Båtsfjord
Grunnskolenivå 821
Videregående skole-nivå 692
Universitets- og høgskolenivå kort 245
Universitets- og høgskolenivå lang 69
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 21

Arbeid og inntekt

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Båtsfjord
Jordbruk, skogbruk og fiske 134
Sekundærnæringer 454
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 255
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 54
Undervisning 68
Helse- og sosialtjenester 199
Personlig tjenesteyting 18

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger. Tilsvarende tall for hele landet og andre kommuner finner du i statistikkbanken.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 174000 399000 516000 284000
2006 186000 402000 543000 289000
2007 198000 444000 591000 316000
2008 212000 462000 639000 321000
2009 220000 472000 658000 345000
2010 221000 502000 666000 367000
2011 235000 536000 711000 372000
2012 241000 535000 713000 390000
2013 238000 545000 720000 404000
2014 247000 559000 731000 394000
2015 256000 585000 761000 383000

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

%

(Manglende data: Oppgave mangler for Driftsresultat)

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 8.9 8.3 15.9 31 3.8 1.6 4.5 4.1
2008 8.6 8.1 15.4 30.9 3.6 2.2 4.9 4.5
2009 8.3 8.3 15.8 32.1 3.7 2.5 4.6 4.7
2010 9.8 8.1 16.6 31.5 3.9 2.5 4.7 4.2
2011 9.2 7 15.3 31.1 4.1 2.4 4.1 4.1
2012 7 6.9 16.6 33.5 4.9 3.2 5 4.5
2013 7.5 7.2 17.2 33.3 4.6 3.6 4.8 4
2014 8.2 7.6 18.1 36.5 3.7 2.9 4.9 4.2
2015 7.8 7.1 16.7 35.2 3.5 2.9 4.4 3.4
2016

Finansielle nøkkeltall

(Manglende data: Oppgave mangler for Kommunens lånegjeld per innbygger, Oppgave mangler for Kommunens driftsinntekter per innbygger, Oppgave mangler for Kommunens driftsutgifter per innbygger)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.