3595_0928
3595_0928
kommunefakta
2017-04-29T03:37:00.000Z
no
Birkenes kommune

Kommunefakta

Birkenes - 0928 (Aust-Agder)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 4. kvartal 2016]

5 178 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 175 162
5-9 år 225 203
10-14 år 183 164
15-19 år 190 170
20-24 år 182 178
25-29 år 165 143
30-34 år 172 170
35-39 år 176 170
40-44 år 173 177
45-49 år 192 173
50-54 år 162 150
55-59 år 136 133
60-64 år 143 124
65-69 år 131 122
70-74 år 111 118
75-79 år 81 71
80-84 år 31 42
85-89 år 19 28
90-94 år 3 23
95-99 år 0 6
100 år eller eldre 0 1

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 38 -10 28
1998K4 -6 -9 -15
1999K4 4 101 105
2000K4 3 53 56
2001K4 27 -58 -31
2002K4 1 27 28
2003K4 14 -22 -8
2004K4 4 -1 3
2005K4 17 31 47
2006K4 11 12 24
2007K4 27 60 92
2008K4 25 86 105
2009K4 47 34 81
2010K4 29 57 87
2011K4 25 28 52
2012K4 30 78 108
2013K4 27 30 57
2014K4 23 19 42
2015K4 32 79 112
2016K4 37 -8 31

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  78,8 år

 • Kvinner

  83,3 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  1,8 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  57 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Barn og unge

Barn med barnehageplass [per 2016]

89,7 %

Andelen barn 1-5 år som har plass i barnehage. Kilde til tallet.

Barnevern

Statistikken omfatter alle barn og unge (0-22 år) som barnevernet mottar melding om, gjennomfører undersøkelse av eller som mottar tiltak etter lov om barneverntjenester. Du finner mer om barnevernsstatistikken her.

Utdanning

Ved å peke på figuren kan du se verdiene bak hvert felt.
Forklaringer til begrep i figuren: Videregående skole-nivå, universitets- og høgskolenivå kort, universitets- og høgskolenivå lang.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Befolkningens utdanningsnivå.

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Birkenes
Grunnskolenivå 1168
Videregående skole-nivå 1865
Universitets- og høgskolenivå kort 718
Universitets- og høgskolenivå lang 165
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 16

Arbeid og inntekt

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Birkenes
Jordbruk, skogbruk og fiske 84
Sekundærnæringer 773
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 710
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 134
Undervisning 191
Helse- og sosialtjenester 444
Personlig tjenesteyting 71

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger. Tilsvarende tall for hele landet og andre kommuner finner du i statistikkbanken.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 173000 370000 462000 277000
2006 180000 384000 488000 291000
2007 198000 414000 529000 312000
2008 214000 445000 573000 336000
2009 217000 453000 573000 357000
2010 225000 463000 593000 364000
2011 238000 485000 621000 354000
2012 248000 504000 645000 354000
2013 259000 514000 667000 367000
2014 271000 530000 698000 383000
2015 263000 551000 699000 360000

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

5,9 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7.8 10.5 29.2 28.4 3.3 3.6 2.6 3.8
2008 7.9 12.1 28.7 27.1 2.9 2.9 5.1 3
2009 7.7 10.9 28.1 26.7 3.1 2.8 4.5 3
2010 7.7 15.4 28.1 25.9 3 2.6 4.3 3.2
2011 7.8 13.5 27.5 26.2 2.7 2.6 4.8 2.8
2012 7.5 14.9 26.5 26.3 2.5 2.2 4.7 3
2013 8.1 13.6 25.7 25.8 2.6 2 4.5 2.8
2014 9 13.8 25.3 25 2.7 2.5 4.5 2.4
2015 7.5 13.2 26 24.9 3.2 2.9 4.4 2.5
2016 8 13.5 26.3 26.3 4.4 3 2.2 2.1

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  79 640 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.