3595_1804
3595_1804
kommunefakta
2017-04-24T21:02:00.000Z
no
Bodø kommune

Kommunefakta

Bodø - 1804 (Nordland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 4. kvartal 2016]

51 022 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 1504 1459
5-9 år 1671 1516
10-14 år 1492 1483
15-19 år 1645 1555
20-24 år 1945 1834
25-29 år 1975 1831
30-34 år 1710 1630
35-39 år 1707 1655
40-44 år 1729 1695
45-49 år 1933 1837
50-54 år 1741 1735
55-59 år 1521 1538
60-64 år 1483 1479
65-69 år 1218 1277
70-74 år 997 1055
75-79 år 671 709
80-84 år 388 551
85-89 år 199 352
90-94 år 82 158
95-99 år 11 43
100 år eller eldre 0 8

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 372 43 415
1998K4 318 30 348
1999K4 339 241 580
2000K4 305 -132 173
2001K4 298 -96 202
2002K4 281 139 420
2003K4 282 274 556
2004K4 319 372 691
2005K4 354 217 578
2006K4 291 291 583
2007K4 272 202 474
2008K4 360 80 446
2009K4 383 399 787
2010K4 253 308 565
2011K4 292 281 575
2012K4 314 471 781
2013K4 258 270 528
2014K4 306 149 454
2015K4 236 67 303
2016K4 214 319 534

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  79 år

 • Kvinner

  83,3 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  3,8 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  1 263 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Barn og unge

Barn med barnehageplass [per 2016]

93,8 %

Andelen barn 1-5 år som har plass i barnehage. Kilde til tallet.

Barnevern

Statistikken omfatter alle barn og unge (0-22 år) som barnevernet mottar melding om, gjennomfører undersøkelse av eller som mottar tiltak etter lov om barneverntjenester. Du finner mer om barnevernsstatistikken her.

Utdanning

Ved å peke på figuren kan du se verdiene bak hvert felt.
Forklaringer til begrep i figuren: Videregående skole-nivå, universitets- og høgskolenivå kort, universitets- og høgskolenivå lang.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Befolkningens utdanningsnivå.

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Bodø
Grunnskolenivå 10600
Videregående skole-nivå 16051
Universitets- og høgskolenivå kort 10515
Universitets- og høgskolenivå lang 3507
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 195

Arbeid og inntekt

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Bodø
Jordbruk, skogbruk og fiske 280
Sekundærnæringer 3567
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 9594
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 3185
Undervisning 2331
Helse- og sosialtjenester 6271
Personlig tjenesteyting 1002

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger. Tilsvarende tall for hele landet og andre kommuner finner du i statistikkbanken.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 192000 409000 531000 285000
2006 205000 432000 559000 299000
2007 219000 460000 598000 318000
2008 234000 499000 643000 339000
2009 238000 506000 655000 344000
2010 246000 523000 672000 353000
2011 256000 551000 702000 365000
2012 267000 576000 733000 379000
2013 279000 588000 764000 396000
2014 287000 608000 783000 403000
2015 293000 622000 797000 412000

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

2,5 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7.4 11.6 22.1 26.5 4.6 1.9 2.9 5.9
2008 7.7 12.5 21.7 28.5 5 2.1 3.1 5.2
2009 6.6 12.3 20.4 27.1 4.8 2 3.1 5.5
2010 7.9 12.3 19.9 26.4 5 2.2 4.8 5.1
2011 7.6 12.7 19.7 26.2 5.3 2.2 4.6 4.9
2012 7.6 12.5 19.1 29.1 5.5 2.3 4.5 4.6
2013 6.7 12.4 19.1 29.2 5.9 2.5 4.7 4.5
2014 6.5 12.5 18.8 30.1 5.9 2.1 5 4.6
2015 6.3 11.8 19.1 29.5 5.8 2.3 3.3 5.7
2016 6.9 11.4 18.9 28.8 5.5 2.8 3.2 5.7

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  69 967 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.