3595_1219
3595_1219
kommunefakta
2017-04-24T21:12:00.000Z
no
Bømlo kommune

Kommunefakta

Bømlo - 1219 (Hordaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 4. kvartal 2016]

11 806 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 369 345
5-9 år 432 415
10-14 år 437 398
15-19 år 478 423
20-24 år 426 327
25-29 år 347 342
30-34 år 379 331
35-39 år 377 349
40-44 år 387 385
45-49 år 426 382
50-54 år 375 352
55-59 år 359 304
60-64 år 354 334
65-69 år 342 327
70-74 år 269 225
75-79 år 139 145
80-84 år 92 118
85-89 år 59 113
90-94 år 22 85
95-99 år 7 27
100 år eller eldre 1 2

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 80 -1 79
1998K4 72 50 122
1999K4 62 -14 48
2000K4 79 26 105
2001K4 92 -45 47
2002K4 64 -93 -29
2003K4 44 -94 -50
2004K4 82 -63 19
2005K4 47 -67 -22
2006K4 83 1 84
2007K4 70 35 106
2008K4 42 45 87
2009K4 94 91 190
2010K4 67 76 146
2011K4 57 26 82
2012K4 41 96 135
2013K4 43 69 111
2014K4 52 -44 12
2015K4 28 -18 17
2016K4 52 -23 28

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  80 år

 • Kvinner

  84,3 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  3,3 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  238 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Barn og unge

Barn med barnehageplass [per 2016]

94,8 %

Andelen barn 1-5 år som har plass i barnehage. Kilde til tallet.

Barnevern

Statistikken omfatter alle barn og unge (0-22 år) som barnevernet mottar melding om, gjennomfører undersøkelse av eller som mottar tiltak etter lov om barneverntjenester. Du finner mer om barnevernsstatistikken her.

Utdanning

Ved å peke på figuren kan du se verdiene bak hvert felt.
Forklaringer til begrep i figuren: Videregående skole-nivå, universitets- og høgskolenivå kort, universitets- og høgskolenivå lang.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Befolkningens utdanningsnivå.

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Bømlo
Grunnskolenivå 2604
Videregående skole-nivå 4498
Universitets- og høgskolenivå kort 1734
Universitets- og høgskolenivå lang 288
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 46

Arbeid og inntekt

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Bømlo
Jordbruk, skogbruk og fiske 324
Sekundærnæringer 2043
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1440
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 168
Undervisning 475
Helse- og sosialtjenester 1082
Personlig tjenesteyting 140

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger. Tilsvarende tall for hele landet og andre kommuner finner du i statistikkbanken.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 173000 369000 512000 280000
2006 183000 387000 545000 287000
2007 201000 422000 594000 304000
2008 213000 462000 635000 333000
2009 218000 475000 663000 347000
2010 227000 500000 691000 347000
2011 240000 527000 720000 361000
2012 245000 544000 748000 364000
2013 254000 559000 788000 385000
2014 268000 594000 800000 396000
2015 273000 594000 812000 394000

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

4 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 6.7 10.2 25.8 33.7 3.1 2.3 0.6 5.2
2008 6.1 12 25 34.6 3.3 2.3 0 5
2009 6.8 11.5 25.6 34.1 4 2.3 1 3.9
2010 6 12.4 25.9 33.5 4.6 1.8 2.4 3.7
2011 7 12.5 25 34.5 5.4 1.5 0.8 3.6
2012 5.7 12.6 25.2 36 4.1 2.5 0.5 3.5
2013 5.6 12.8 25.4 36.2 3.2 3.1 0 3.3
2014 5.8 13.2 25.4 36.9 3.3 3.1 0 3.2
2015 5.8 13.5 25.4 34.8 3.5 3.2 0 3.3
2016 5.6 12.3 25.2 34.8 4 3.6 1.7 3.2

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  57 233 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.