3595_0420
3595_0420
kommunefakta
2017-04-30T09:04:00.000Z
no
Eidskog kommune

Kommunefakta

Eidskog - 0420 (Hedmark)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 4. kvartal 2016]

6 127 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 116 106
5-9 år 132 147
10-14 år 159 157
15-19 år 205 183
20-24 år 196 171
25-29 år 139 115
30-34 år 136 125
35-39 år 127 145
40-44 år 194 202
45-49 år 248 235
50-54 år 234 245
55-59 år 270 224
60-64 år 230 242
65-69 år 232 219
70-74 år 194 173
75-79 år 103 135
80-84 år 71 99
85-89 år 36 91
90-94 år 28 48
95-99 år 1 13
100 år eller eldre 0 1

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 -37 21 -16
1998K4 -30 51 21
1999K4 -26 84 58
2000K4 -31 40 9
2001K4 -29 44 15
2002K4 -32 29 -3
2003K4 -36 42 6
2004K4 -19 95 76
2005K4 -45 0 -46
2006K4 -43 -26 -68
2007K4 -34 46 12
2008K4 -66 62 -3
2009K4 -46 -20 -67
2010K4 -39 11 -28
2011K4 -39 28 -11
2012K4 -39 33 -6
2013K4 -44 16 -29
2014K4 -38 3 -34
2015K4 -54 -25 -77
2016K4 -28 14 -15

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  78,9 år

 • Kvinner

  83 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  6,7 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  256 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Barn og unge

Barn med barnehageplass [per 2016]

92,1 %

Andelen barn 1-5 år som har plass i barnehage. Kilde til tallet.

Barnevern

Statistikken omfatter alle barn og unge (0-22 år) som barnevernet mottar melding om, gjennomfører undersøkelse av eller som mottar tiltak etter lov om barneverntjenester. Du finner mer om barnevernsstatistikken her.

Utdanning

Ved å peke på figuren kan du se verdiene bak hvert felt.
Forklaringer til begrep i figuren: Videregående skole-nivå, universitets- og høgskolenivå kort, universitets- og høgskolenivå lang.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Befolkningens utdanningsnivå.

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Eidskog
Grunnskolenivå 2178
Videregående skole-nivå 2224
Universitets- og høgskolenivå kort 687
Universitets- og høgskolenivå lang 119
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 50

Arbeid og inntekt

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Eidskog
Jordbruk, skogbruk og fiske 138
Sekundærnæringer 690
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 799
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 181
Undervisning 157
Helse- og sosialtjenester 661
Personlig tjenesteyting 77

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger. Tilsvarende tall for hele landet og andre kommuner finner du i statistikkbanken.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 153000 318000 463000 255000
2006 161000 341000 476000 254000
2007 172000 365000 512000 270000
2008 188000 393000 550000 292000
2009 191000 401000 553000 298000
2010 199000 421000 566000 317000
2011 215000 452000 591000 326000
2012 218000 468000 616000 334000
2013 226000 489000 636000 334000
2014 235000 503000 666000 364000
2015 242000 517000 679000 357000

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

4,5 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7.7 6.2 24 38.5 4.6 1.6 3.1 2.1
2008 8 7.3 21.2 40.2 4.4 1.5 3.3 2.2
2009 8.4 6.8 19 37.6 4.6 1.7 3.1 1.9
2010 6.6 6.9 19.9 38 5.7 2 3.3 1.9
2011 6.7 7.4 19.3 38.5 6.4 2 3.1 1.7
2012 6.9 7.7 18.8 42 5.5 2.2 3.1 1.7
2013 6.5 7.5 17.3 41.9 4.9 2.2 3.2 1.8
2014 7 7.7 16.6 44.8 5.2 2.4 1.7 2.1
2015 8.1 7.5 16.2 41.4 5.4 2.5 3.3 2
2016 6.4 6.9 16 37 5.2 2.6 3.3 2

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  75 646 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.