3595_1004
3595_1004
kommunefakta
2017-04-28T17:51:00.000Z
no
Flekkefjord kommune

Kommunefakta

Flekkefjord - 1004 (Vest-Agder)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 4. kvartal 2016]

9 090 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 249 247
5-9 år 306 273
10-14 år 289 278
15-19 år 305 264
20-24 år 304 240
25-29 år 309 221
30-34 år 247 235
35-39 år 262 255
40-44 år 276 275
45-49 år 325 314
50-54 år 335 277
55-59 år 296 308
60-64 år 275 280
65-69 år 292 239
70-74 år 237 241
75-79 år 141 166
80-84 år 110 124
85-89 år 70 102
90-94 år 25 65
95-99 år 10 21
100 år eller eldre 0 2

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 3 -16 -13
1998K4 -21 28 7
1999K4 -11 42 31
2000K4 -19 32 13
2001K4 -13 -13 -26
2002K4 -17 51 34
2003K4 4 41 45
2004K4 3 -39 -36
2005K4 4 -29 -26
2006K4 29 -21 8
2007K4 3 46 50
2008K4 19 43 65
2009K4 19 6 28
2010K4 24 -14 10
2011K4 4 29 33
2012K4 16 -2 14
2013K4 -5 -42 -47
2014K4 -20 76 56
2015K4 1 25 27
2016K4 14 -20 -6

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  79,7 år

 • Kvinner

  83,7 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  3,2 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  181 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Barn og unge

Barn med barnehageplass [per 2016]

90,7 %

Andelen barn 1-5 år som har plass i barnehage. Kilde til tallet.

Barnevern

Statistikken omfatter alle barn og unge (0-22 år) som barnevernet mottar melding om, gjennomfører undersøkelse av eller som mottar tiltak etter lov om barneverntjenester. Du finner mer om barnevernsstatistikken her.

Utdanning

Ved å peke på figuren kan du se verdiene bak hvert felt.
Forklaringer til begrep i figuren: Videregående skole-nivå, universitets- og høgskolenivå kort, universitets- og høgskolenivå lang.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Befolkningens utdanningsnivå.

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Flekkefjord
Grunnskolenivå 1976
Videregående skole-nivå 3608
Universitets- og høgskolenivå kort 1403
Universitets- og høgskolenivå lang 347
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 42

Arbeid og inntekt

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Flekkefjord
Jordbruk, skogbruk og fiske 145
Sekundærnæringer 1181
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1171
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 150
Undervisning 340
Helse- og sosialtjenester 1193
Personlig tjenesteyting 107

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger. Tilsvarende tall for hele landet og andre kommuner finner du i statistikkbanken.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 162000 367000 496000 263000
2006 173000 387000 529000 293000
2007 190000 415000 570000 313000
2008 206000 447000 617000 325000
2009 210000 454000 633000 329000
2010 217000 475000 656000 330000
2011 230000 512000 685000 356000
2012 235000 538000 723000 362000
2013 248000 560000 762000 378000
2014 260000 581000 788000 380000
2015 263000 591000 785000 383000

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

3,2 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 5.4 7.8 21.5 37.9 1.8 1.3 4.9 3.5
2008 5.7 8.8 21.1 40.2 1.9 1.6 4.7 3.3
2009 5.9 9.4 20.4 36.4 1.8 1.7 4.3 3.2
2010 5.7 9.3 21 37.3 1.8 2 4.3 3.6
2011 6.3 9.6 19.5 37 2.4 2 4.7 3.4
2012 5.8 9.9 19.6 40.8 1.8 1.8 4.3 3.1
2013 5.4 9.9 19.7 39.3 1.9 1.7 4 2.9
2014 5.6 10.5 19.9 42.3 1.9 1.9 2.4 2.6
2015 4.9 10.1 19.8 39.4 2.5 1.8 4.2 2.6
2016 4.7 9.9 20.4 39.9 3.3 1.8 2.3 3.5

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  73 741 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.