3595_1401
3595_1401
kommunefakta
2017-04-23T15:49:00.000Z
no
Flora kommune

Kommunefakta

Flora - 1401 (Sogn og Fjordane)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 4. kvartal 2016]

11 999 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 332 313
5-9 år 435 401
10-14 år 372 414
15-19 år 489 395
20-24 år 462 371
25-29 år 386 351
30-34 år 377 347
35-39 år 364 349
40-44 år 393 375
45-49 år 445 402
50-54 år 463 390
55-59 år 396 362
60-64 år 378 374
65-69 år 307 289
70-74 år 243 233
75-79 år 136 160
80-84 år 111 127
85-89 år 57 100
90-94 år 19 55
95-99 år 9 13
100 år eller eldre 0 4

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 66 22 88
1998K4 98 -8 90
1999K4 90 1 91
2000K4 72 -4 68
2001K4 54 -27 27
2002K4 52 5 57
2003K4 64 -120 -56
2004K4 64 -33 31
2005K4 78 -32 46
2006K4 54 -120 -69
2007K4 16 52 67
2008K4 84 -44 40
2009K4 46 90 138
2010K4 64 -61 2
2011K4 41 30 66
2012K4 35 4 43
2013K4 29 56 82
2014K4 28 58 83
2015K4 30 28 61
2016K4 31 47 76

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  80,3 år

 • Kvinner

  85,2 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  300 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Barn og unge

Barn med barnehageplass [per 2016]

92,8 %

Andelen barn 1-5 år som har plass i barnehage. Kilde til tallet.

Barnevern

Statistikken omfatter alle barn og unge (0-22 år) som barnevernet mottar melding om, gjennomfører undersøkelse av eller som mottar tiltak etter lov om barneverntjenester. Du finner mer om barnevernsstatistikken her.

Utdanning

Ved å peke på figuren kan du se verdiene bak hvert felt.
Forklaringer til begrep i figuren: Videregående skole-nivå, universitets- og høgskolenivå kort, universitets- og høgskolenivå lang.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Befolkningens utdanningsnivå.

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Flora
Grunnskolenivå 2833
Videregående skole-nivå 4275
Universitets- og høgskolenivå kort 1903
Universitets- og høgskolenivå lang 436
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 56

Arbeid og inntekt

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Flora
Jordbruk, skogbruk og fiske 244
Sekundærnæringer 1631
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 2055
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 284
Undervisning 466
Helse- og sosialtjenester 1110
Personlig tjenesteyting 210

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger. Tilsvarende tall for hele landet og andre kommuner finner du i statistikkbanken.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 174000 374000 523000 281000
2006 185000 410000 544000 295000
2007 202000 440000 592000 318000
2008 224000 484000 643000 346000
2009 228000 494000 663000 354000
2010 231000 511000 671000 359000
2011 244000 538000 708000 378000
2012 257000 568000 737000 382000
2013 267000 595000 778000 392000
2014 281000 622000 795000 397000
2015 284000 644000 805000 410000

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

1,5 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 6 8.8 20.7 25.1 4.7 2.5 3.4 4.2
2008 6.2 9.4 20.8 25.8 4.3 2.2 3.8 4.4
2009 5.1 9.9 20.7 27.2 4.5 2.1 3.5 4.1
2010 5.7 10.4 21.8 28 5.4 2.6 3.9 4.6
2011 5.6 10.3 21.2 28.2 5.2 2.6 3.8 4.3
2012 6.6 11 21.5 30.5 5.3 2.5 3.9 4.1
2013 5.8 10.8 20.8 29.9 6 2.4 4.2 3.9
2014 6 11.4 21.2 31 6.1 2.8 4.3 4
2015 5.7 10.7 21.6 29.1 6.4 2.9 4 3.9
2016 5.7 10.9 21.6 29.6 6.3 2.8 4.2 3.9

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  108 327 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.